Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätöksistä 26.2.2020

Julkaistu: 27.2.2020 7:00
Päivitetty: 27.2.2020 8:00
HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 26.2.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Tanninen ja Anu Urpalainen.

3. Päivätoiminnan muutokset talouden tasapainottamiseksi vuonna 2020 - 2021

Päätösesitys: Hallitus päättää, että nykymuotoinen ikääntyneiden päivätoiminta lakkautuu 1.6.2020 alkaen ja ikääntyneiden päivätoiminnan perusteet poistuvat käytöstä. Toimintakykyä ja hyvinvointia
edistävät toimintamallit käynnistyvät syyskuussa 2020.

Toimitusjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys:

Hallitus päättää, että nykymuotoinen ikääntyneiden päivätoiminta lakkautuu 1.6.2020 alkaen ja ikääntyneiden päivätoiminnan perusteet poistuvat käytöstä. Ikääntyneiden päivätoiminnan uudet toimintamallit otetaan käyttöön syyskuussa 2020. Lisäksi hallitukselle esitetään elokuussa tarkennettu toimenpideohjelma ja vaikutusten arviointi siitä, kuinka toimintaa kehitetään yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa asiakkaiden toimintaa parhaiten tukevalla tavalla.

Päätös: Hyväksyttiin toimitusjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys.

4. Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin yhteistoimintaneuvottelujen neuvottelutulos

Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä työnantajan esityksen toimenpiteiden ja henkilöstövaikutusten kokonaissuunnitelmasta.

Eksoten henkilöstön vähentämistarve kohdistuu enintään 69 henkilöön, joista noin 29 henkilölle pystytään tarjoamaan heti uutta työtä tai virkaa. Tämän hetkisen arvion mukaan
40 henkilölle ei vielä tässä vaiheessa pystytä tarjoamaan uutta työtä. Suunnitelma tarkentuu täytäntöönpanon yhteydessä.

Ennen irtisanomista kartoitetaan eläkemahdollisuudet ja viranhaltijalain tai työsopimuslain mukaiset mahdollisuudet sijoittaa tai kouluttaa henkilö toisiin tehtäviin.
Irtisanomisten toteuttaminen aloitetaan maaliskuun alussa niin, että kaikki irtisanomiset on toteutettu yhden kuukauden kuluessa siitä, kun työnantajan päätös on annettu tiedoksi
Eksoten yhteistoimintaneuvotteluja käyneelle yhteistoimintaryhmälle.

Lisäksi Eksote alentaa 1.9.2020 lukien hammaslääkäreiden toimenpidepalkkiokertoimen tasolle 1,1, alentaa henkilöstön sporttipassiedun euromäärää ja luopuu osasairasloman ja Kelan kuntoutuksen osalta lainsäädäntöä ja Eksoten soveltamien työ- ja virkaehtosopimusten tason ylittävästä palkanmaksukäytännöstä.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Organisaatiorakenteen päivittäminen

Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan organisaatiorakenteen.

Päätös: Hyväksyttiin sillä täsmennyksellä, että uusi organisaatio tulee voimaan 1.4.2020 ja raportoinnin osalta 1.1.2020.

6. Edustajan nimeäminen Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen

Päätösesitys: Hallitus päättää edustajan nimeämisestä Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen. 

Päätös: Hallitus päätti, että se ei nimeä edustajaa Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen.

7. Lausunnon pyytäminen hallitukselta

Päätösesitys: Hallitus päättää lausunnon antamisesta tilapäiselle valiokunnalle.

Päätös: Hallitus päätti lausua tilapäisellä valiokunnalle, että hallituksen puheenjohtajan eronpyynnön johdosta ei ole tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin.

8. Vastaus eduskunnan oikeusasiamiehen selvityspyyntöön Eksoten kotihoidon tilanteesta

Päätösesitys: Hallitus päättää antaa esityslistan liitteenä olevan ilmoituksen eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Päätös kuntalain mukaiseen oikaisuvaatimukseen vakuutusmeklaripalveluja koskevasta hankintapäätöksestä

Päätösesitys: Hallitus päättää, että hallintojohtajan 17.1.2020 tekemää hankintapäätöstä § 1/2020 ei muuteta. 

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Tarjouspyynnön hyväksyminen: B1/2020 Suun terveydenhuollon tarvikkeet ja tarveaineet

Käsiteltävä asia ei ole julkinen. Asia tulee julkiseksi kun hankinnan tarjouspyyntö julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.

11. Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Muut mahdolliset asiat 

Kuultiin terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhulan selvitys koronavirus-tilanteesta​ ja siihen varautumisesta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Share