Tietoanalytiikasta turvaa kotona asumiseen

Julkaistu: 25.2.2021 10:00
Päivitetty: 25.2.2021 9:17

LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa hankkeessa kehitetään asumisturvallisuutta tietoanalytiikan avulla. Tavoitteena on kehittää pelastustoimen ja sen yhteistyötahojen palvelutuotantokyvykkyyttä asumisturvallisuuden parantamisessa. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää tulipaloihin liittyvien riskien ennakoinnissa ja ehkäisyssä sekä pelastustoiminnassa.

Pelastustoimen toimintaympäristö on nopeassa muutoksessa. Muutokseen vaikuttavat niin väestön ikääntyminen kuin aluerakenteiden muutokset. Pelastustoimen on vastattava näihin muutoksiin sekä kehittämällä palvelutuotantoaan että ehkäisemällä ja ennakoimalla tehokkaasti onnettomuuksia. Palveluja on kyettävä tuottamaan kaikkiin turvallisuustilanteisiin entistä monialaisemmassa yhteistyössä. Tiukentuvien resurssien takia palvelut on mitoitettava entistä tehokkaammin tunnistettujen riskien perusteella.

”Tavoitteena on luoda pelastustoimelle uutta ennakoivaa palvelutuotantokykyä. Tämän ansiosta asumisturvallisuuden muutoksiin voidaan reagoida nopeasti, ja kasvaviin tehokkuusvaatimuksiin voidaan vastata paremmin.”, LABin projektipäällikkö Kaisa Seppänen tiivistää.

Kokonaisuutena kyseinen hanke lisää turvallisuutta yhteiskunnassa. Sen tuloksia voidaan hyödyntää ja soveltaa tulipaloihin liittyvien riskien ennakoinnissa ja ehkäisyssä sekä pelastustoiminnassa. Mallinuksessa hyödynnetään mm. pelastustoimen ja sote-palvelujen käytöstä kertyvää dataa.

Hankkeen tot​eutus tuo myös tietoa siitä, millaisia muutoksia nämä toimintamallien ja ennusteiden toteuttamiset tuovat johtamisprosesseihin ja viranomaisyhteistyöhön. Lisäksi selvitetään tekijöitä, jotka haittaavat monialaisen ja -toimijaisen verkoston toiminnan etenemistä, viestintää ja johtamista. Samalla kartoitetaan olemassa olevien osaamisten integrointitarpeita, mahdollisuuksia ja kehittämiskohteita.

Hanke on osa Etelä-Karjalassa kehitettyä Kotona asumisen turvallisuuden toimintamallia, www.kotonaasumisenturvallisuus.fi,  jonka tavoitteena on asumisturvallisuuden jatkuva parantaminen.


Lisätiedot medialle:

Projektipäällikkö Kaisa Seppänen, LAB-ammattikorkeakoulu
kaisa.seppanen@lab.fi, 050 528 4967
 

Hanketta toteuttavat Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Eksote, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT), Pelastusopisto sekä LAB-ammattikorkeakoulu, joka toimii samalla hankkeen hallinnoijana. Hankkeen toimikausi on 9/2020 – 12/2021 ja hanketta rahoittaa sisäministeriön alaisuudessa toimiva Palosuojelurahasto.Share