Eksote pilotoi sosiaalihuollon Kanta-palveluihin liittymisen

Julkaistu: 14.6.2017 16:15
Päivitetty: 14.6.2017 16:19
Kelan Kanta-palvelut laajenevat sosiaalihuoltoon. Eksote​ liittyy sosiaalihuollon Kanta-palveluihin ensimmäisenä toimijana Suomessa. Sosiaalihuollon asiakastietojen tallentaminen Kelan Kanta-palveluiden sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon aloitetaan helmikuussa 2018. Aluksi tiedot ovat vain Eksoten omassa käytössä, mutta myöhemmin myös asiakas saa omat sosiaalihuollon asiakastietonsa nähtäville Omakannan kautta. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa asiakasta koskeva tieto on siellä, missä asiakasta palvellaan.

SosKanta-hanke (sosiaalihuollon tiedot keskitettyyn Kanta-arkistoon) on käynnistynyt syksyllä 2016. SosKanta on Eksoten hallinnoima ja Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen (THL) rahoittama hanke, jonka yhteistyökumppaneina toimivat THL, Kela ja Tieto Oyj. SosKanta-hanke liittyy THL:n Sosiaalihuollon valtakunnallisen tietojärjestelmäpalveluiden ja määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanohankkeeseen (Kansa-hanke). 

Eksote aloittaa sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tallentamisen valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon helmikuussa 2018. Arkistoon tallennetaan tietoja Eksoten asiakastietojärjestelmästä. Potilastietojärjestelmään kirjattavaa sosiaalihuollon asiakastietoa ei Kanta-palveluihin hankkeen aikana vielä tallenneta. Hankkeessa pilotoidaan sosiaalihuollon Kanta-palveluiden I-vaiheen liittyminen. 

Asiakastiedot tarvitaan siellä missä asiakasta palvellaan. Kanta-palveluiden sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto mahdollistaa asiakasasiakirjojen pysyvän sähköisen säilyttämisen. Hanke viitoittaa tietä muiden organisaatioiden Kanta-integraatiolle. Hankkeessa tuotetaan materiaalia ja ohjeita sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon myös muille organisaatioille.

Hanke on alkanut heinäkuussa 2016 ja kestää joulukuuhun 2018. Kanta-palveluihin liittyminen tapahtuu helmikuussa 2018. Liittymisen jälkeen asiakastiedot ovat aluksi vain rekisterinpitäjän, Eksoten omassa käytössä. Myöhemmissä vaiheissa sosiaalihuollon Kanta-palvelut laajenevat, jolloin tiedot ovat tarvittaessa myös muiden organisaatioiden käytettävissä ja asiakas pääsee itse näkemään hänestä laaditut sosiaalihuollon asiakirjat Omakannan kautta.

Hankkeen myötä sosiaalihuollon asiakastietoja aletaan tallentamaan Kanta-palveluiden sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Hankkeen aikana Eksoten sosiaalihuollon henkilörekisterit yhdistetään asiakasasiakirjalain edellyttämällä tavalla. Sosiaalihuollon palveluprosesseihin ja asiakasasiakirjoihin tulee muutoksia. Henkilöstön varmennepalvelut uudistuvat sosiaalihuollon Valvira-rekisteröitymisen myötä ja sosiaalihuollon ammattihenkilöstö ottaa käyttöön Sote-ammattikortit. Asiakastiedon käyttöoikeuksiin tulee muutoksia. 

SosKanta-hankesuunnitelma on julkaistu maaliskuussa 2017. Kevään aikana hankkeessa on koottu sosiaalihuollon Kanta-palveluihin liittymiseen kuuluvia tehtäviä taulukkoon aihekokonaisuuksittain. Tehtävätaulukon versio 0.6 on julkaistu Eksoten sivuilla ja se on muiden organisaatioiden käytettävissä. Taulukko tulee tarkentumaan hankkeen edetessä. 

Kanta-palveluihin liittymisen teknistä toteutusta on Eksotessa suunniteltu ja valmisteltu yhteistyössä kansallisten toimijoiden THL:n, Kelan ja VRK:n, tietojärjestelmätoimittaja Tiedon sekä Eksoten ICT-palveluiden tuottajien Saitan (Saimaan talous ja tieto) ja Medi-IT:n kanssa. Kevään 2017 aikana on ratkaistu liittymisen teknisen rajapinnan toteutuksen kysymyksiä. Eksote ja Tieto ovat liittyneet Kelan Kanta-asiakastestipalveluun. Asiakastietojärjestelmän Kanta-toiminnallisuuksien testaus alkaa kesäkuussa 2017 ja Kelan yhteistestaus lokakuussa 2017.

Kanta-palveluihin tallennettaviin asiakirjoihin tulee metatietoina määritellä sosiaalihuollon palvelutehtävä ja sosiaalipalvelu, jossa asiakirja on syntynyt. Lisäksi tulee merkitä, mihin sosiaalihuollon palveluprosessiin asiakirja liittyy. Eksotessa sosiaalihuollon palvelutuotannon nykytilaa on hankkeen aikana kartoitettu, palveluissa syntyviä asiakirjoja on tunnistettu ja muutostarpeita on kartoitettu arkistoinnin metatietovaatimukset huomioiden.

THL:n koodistopalvelimella sijaitsevaan SOTE-organisaatiorekisteriin on määritelty ja lisätty Eksoten sosiaalihuollon palveluyksiköt. Palveluyksikkötietoa käytetään Kanta-palveluissa asiakkuuden ja asiayhteyden todentamiseen. Hankkeessa on laadittu tehtävälista SOTE-rekisteriin liittymiseksi. Dokumentti on julkaistu Eksoten sivuilla ja se on muiden organisaatioiden hyödynnettävissä.

Sosiaalihuollon henkilöstön varmennekorttien uusimista Sote-ammattikorteiksi on Eksotessa valmisteltu. Varmennekorttien uusiminen aloitetaan syksyllä 2017, kun suurin osa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä on rekisteröity Valviran JulkiSuosikki-rekisteriin.Share