Eksote on ottanut sosiaalihuollon Kanta-palvelut käyttöön, mikä sujuvoittaa sosiaalipalvelujen asiakkaiden asiointia

Julkaistu: 5.6.2018 14:00
Päivitetty: 5.6.2018 13:11

Kanta-palvelut ovat laajentuneet sosiaalihuoltoon. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on liittynyt Kanta-palvelujen sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttäjäksi toisena toimijana Suomessa. Asiakastiedon arkistoon tallennetaan lähes kaikki sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmään kirjattavat tiedot. Arkisto mahdollistaa tietojen säilyttämisen pysyvästi sähköisenä ja sujuvoittaa sosiaalipalvelujen asiakkaiden asiointia. 

Eksote on ottanut käyttöön valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelut eli Kanta-palvelut myös sosiaalihuollon palveluissa. Sosiaalihuollon asiakastietoja on aloite​ttu tallentamaan sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon 5.6.2018. Arkistoon tallennetaan lähes kaikki asiakastietojärjestelmään kirjattavat asiakastiedot. Potilastietojärjestelmään kirjattavaa sosiaalihuollon asiakastietoa ei vielä tallenneta Kanta-palveluihin. 

Sosiaalipalvelujen asiakkaille tietojen kirjaaminen keskitettyyn paikkaan näkyy parempana palveluna. — Asiointi sujuu mutkattomammin, kun asiakastiedot on saatavilla yhdestä paikasta, kertoo SosKanta –hankkeen projektipäällikkö Minna Kälviä Eksotesta. 

Kanta-palvelut otetaan sosiaalihuollossa käyttöön vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa asiakastiedot ovat vain rekisteripitäjän ja sosiaalihuollossa toimivien ammattihenkilöiden käytössä. Kanta-palvelujen käyttöönoton seuraavassa vaiheessa vuonna 2020 asiakas näkee Omakannassa hänestä laaditut asiakirjat, kuten päätökset. Tulevaisuudessa asiakastiedot ovat myös muiden rekisteripitäjien käytettävissä, jolloin tieto on yhä laajemmin käytettävissä siellä missä asiakasta palvellaan. —Asiakkaan ei tarvitse enää kertoa asioitaan moneen kertaan eri ihmisille, vaan saa yhteneväistä palvelua eri toimipisteissä, toteaa Kälviä. Asiakastietoja ei pääse näkemään kukaan muu, kuin asiakkaan asioita käsittelevä työntekijä.

Tietosuoja paranee, koska asiakastietojen käyttöä seurataan, ohjataan ja valvotaan

Kanta-palvelujen käyttöönotto on edellyttänyt teknisten muutosten lisäksi toiminnallisia muutoksia. Asiakastiedon käsittelyä ja toimintaa on yhdenmukaistettu vastaamaan sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallisia määrityksiä. Sosiaalihuollon asiakastietoja kirjataan THL:n määrittelemien asiakirjasisältöjen mukaan. Valtakunnallisesti tavoitteena on, että sosiaalihuollon asiakastietoa laaditaan yhdenmukaisesti saman sisältöisiä rakenteita käyttäen kaikissa sosiaalihuollon organisaatioissa. Määrämuotoisesti tuotettu asiakastieto helpottaa asiakkaan asioimista sekä yhdenmukaistaa palvelutuotantoa koko Suomessa. Näin tuotettu asiakastieto on yhä vahvemmin hyödynnettävissä myös palvelujen kehittämisessä.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto on edellyttänyt sosiaalihuollon henkilörekistereiden yhdistämistä. Käyttöoikeudet sosiaalihuollon asiakastietoihin on määritelty uudelleen kansallisten periaatteiden mukaisesti. Asiakastiedot ovat käytettävissä vain työtehtävien edellyttämässä laajuudessa. Lisäksi suurin osa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä on rekisteröity Valviran JulkiSuosikki-rekisteriin ja ottanut käyttöön Sote-ammattikortit. 

Käyttöönotto on valmisteltu Eksotessa syksyllä 2016 käynnistyneessä SosKanta-hankkeessa (Sosiaalihuollon tiedot Kanta-arkistoon). Hankkeessa on pilotoitu sosiaalihuollon Kanta-palvelujen I-vaiheen mukainen liittyminen. Käyttöönotto on toteutettu yhteistyössä tietojärjestelmätoimittaja Tieto Oyj:n, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Kelan kanssa. Hanke on viitoittanut tietä muiden organisaatioiden sosiaalihuollon Kanta-integraatiolle. Eksote on tuottanut hankkeessa materiaalia ja ohjeita sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon myös muille organisaatioille.
Share