Eksote teki viime vuonna positiivisen tuloksen

Julkaistu: 22.3.2018 8:00
Päivitetty: 22.3.2018 8:14
​Eksoten tulos viime vuodelta oli positiivinen. Alijäämät jäsen kunnille on katettu. Kuluneena vuonna Eksote jatkoi kehittämistä ja sai myös valtakunnallisesti merkittäviä tuloksia. Vuotta 2017 sävyttivät palveluiden kehittäminen, uuden keskussairaalaosan rakentaminen, perustoimeentulotuen maksatuksen siirtyminen Kelaan ja maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu.

Eksoten hallitus vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen tänään. Tilikauden vuoden 2017 ylijäämä oli 1,2 milj. €. Toimintakulut laskivat vuoteen 2016 verrattuna -0,8 % (4,6 milj. €). Avustuskuluja pienensi -11,2 milj. € perustoimeentulotuen maksatuksen siirtyminen Kelaan. Ilman tätä rakenteellista muutosta toimintakulujen kasvu oli maltillinen 1,4 %. Investointeihin käytettiin yhteensä 38,8 milj. €. Tästä suurin osa kohdistui uuteen päivystys- ja vuodeosastoinvestointiin (K-sairaala). Uutta pitkäaikaista lainaa otettiin 23 milj. € ja vanhoja lainoja lyhennettiin 5,2 milj. €. 

Toimintaa ja palveluja kehitettiin edelleen

Vuoden 2017 aikana organisoitiin maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Karjalassa. Eksoten työntekijöistä uudistuksen valmisteluun osallistuu yhteensä yhdeksän henkilöä erilaisilla korvausperusteilla. Valmisteluun osallistuminen korvataan valtion varoista. 
Sote-uudistuksen valmistelun ohessa on kehitetty palveluita. THL:n julkaiseman tiedon mukaan Etelä-Karjalan sote-kustannukset vuonna 2016 olivat maan alhaisimmat ja erikoissairaanhoidon hoidon saatavuus maan toiseksi parhain. Kotihoidossa tehtiin virtuaalisia käyntejä yhteensä 22 218 käyntiä. Lisäksi on kehitetty etälääkäritoimintaa ja muita sähköisiä palveluja. Vuoden 2017 aikana hankittiin toinen yhden hengen liikkuva päivystysyksikkö, joka toimii Imatralla. 

Jonot ovat merkittävästi lyhentyneet sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Paikka tehostettuun palveluasumiseen on keväästä 2017 lähtien järjestynyt ilman jonoa, kun kotona asuvalle on todettu palvelun tarve. Kehittämistoiminta on kauttaaltaan mahdollistanut sen, että palvelujen käyttö on voinut lisääntyä kuluja enemmän.

Armilan kuntoutuskeskuksessa jatkettiin Lean management -viitekehyksellä toiminnan jatkuvaa parantamista ja akuuttisairaalan kotiutumisprosessia tuettiin aktiivisesti. Kotikuntoutuksella tuettiin asiakkaiden omatoimisuutta ja mahdollisuutta selviytyä omassa elinympäristössään. Sosiaalisen osallisuuden lisääminen on yksi kuntoutuksen painopisteistä. Kotikuntoutuksessa toteutettiin 2017 yli 17 000 kotikuntoutuksen käyntiä. Talousmittarit osoittavat selvää sote-palvelujen käytön vähentymistä asiakkailla aikaisempiin vuosiin. Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä on Eksotessa 93 % kun se koko maassa on 90,6 %.

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017 alkaen oli iso muutos sekä asiakkaille että aikuisten sosiaalipalvelujen henkilöstölle. Siirtoon oli etukäteen valmistauduttu, mutta kaikilta osin ennakkovarautuminen ei osoittautunut riittäväksi. Alkuvuodesta 2017 Kelan asiakaspalvelu ruuhkautui ja asiakkaat joutuivat odottamaan päätöksiä. Siksi asiakkaat olivat siirtymävaiheessa paljon yhteydessä sosiaalipalvelujen henkilöstöön. Vaikeuksista huolimatta asiakastilanteiden selvittely ja yhteistyö muiltakin osin Kelan ja Eksoten välillä sujui muutoksen myötä Etelä-Karjalassa hyvin.

Etelä-Karjalan Lapsi- ja perhepalvelujen (LAPE) - muutosohjelman myötä käynnistyi yhteistyö laajassa toimintaverkostossa. Tavoitteena on muodostaa hallintorajat ylittävä rakenne, jonka sisällä on mahdollista integroida palveluja niin, että syntyy uudenlaisia, paremmin asiakkaita auttavia toimintamalleja, sujuvia palveluprosesseja ja uusia vaikuttavampia palveluja. Konkreettisina esimerkkeinä toimivat muun muassa nuorisopsykiatrian, opiskeluhuollon ja opetuspuolen yhteistyönä kehitetty Taho-auto -kokeilu, koulunuorisotyöntekijät, sähköiset pilotit (ennakoiva analytiikka, toiminnanohjausjärjestelmä ja ePalvelut) sekä matalan kynnyksen harrastustoiminta. 

Uuteen keskussairaalan K-siipeen muutetaan touko-kesäkuussa

K-Sairaalan rakentamisen osalta Eksoten hallitus päätti 5.12.2017 purkaa Eksoten ja HL-Rakentajat Oy:n välisen 16.2.2016 allekirjoitetun urakkasopimuksen Etelä-Karjalan keskussairaalan K-siiven rakentamisesta. Rakennustyöt etenivät niin hitaasti, ettei työmaa valmistunut sopimuksen mukaisessa ajassa. 

Urakkasopimuksen mukaan urakkasuorituksen piti olla valmiina 4.9.2017 mennessä. Eksoten ja HL-Rakentajat Oy:n 11.1.2017 allekirjoittaman lisäaikasopimuksen mukainen myöhempi valmistusajankohta oli 2.10.2017.

Ulkopuolisen asiantuntija-arvion mukaan K-sairaalan valmiusaste on ollut työmaan haltuunottohetkellä 75,7 prosenttia, mikä oikeuttaa sopimuksen purkamiseen työmaan viivästymisestä. Työmaa on edennyt haltuunoton jälkeen asetetussa aikataulussa, ja toukokuulle 2018 suunniteltu muutto toteutuu.

HL-Rakentajat Oy jätti konkurssihakemuksen 27.12.2017.


Share