Eksoten hallituksen päätökset 19.12.2018

Julkaistu: 20.12.2018 10:00
Päivitetty: 20.12.2018 10:52

​1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ari Berg ja Kirsi-Marja Kauvo.

3. Seurantaraportti 11/2018


Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi seurantaraportin 11/2018.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Saatavien poistot 2018


Päätösesitys: Hallitus päättää poistaa vuoden 2018 tileistä vanhoja asiakasmaksusaatavia 499 954,37
euroa.

Päätös: Hyväksyttiin.


5. Johdannaissopimusten tekovaltuudet ja talousarviolainan ottamisvaltuudet ja nosto vuonna 2018


Päätösesitys: Hallitus päättää:
-että Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Etelä-Karjalan sosiaali- jaterveyspiiri) ottaa edullisimman tarjouksen tehneeltä Kuntarahoitus Oyj:ltä 8 milj. euron lainan keskussairaalan v. 2017 ja 2018 toteutettujen rakennusinvestointien rahoittamiseen. Laina-ajaksi sovitaan 20 vuotta. Lyhennykset ja korko suoritetaan 2kertaa vuodessa. Pankin marginaali on 0,15 % (tarkistus 10 v. kuluttua) ja korko vaihtuva 12 kk:n euribor asiaselostuksessa tarkennetuin ehdoin.
-valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan velkakirjat ja päättämään lainan
nostamisesta sopivana ajankohtana.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Omaishoidon tuen palkkiot 2019


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä edellä esitetyt omaishoidon tuen palkkiot 1.1.2019 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Savitaipaleen kunnan tarjouspyyntö koskien sosiaali- ja terveyspalvelujen rakennusten myyntiä


Päätösesitys: Hallitus päättää:
- hyväksyä kokouksessa esiteltävän aiesopimuksen; ja
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan aiesopimuksen ja tekemään siihen
tarvittaessa teknisluonteisia tai näihin rinnastettavia muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Valtuuston 13.6.2018 päätösten täytäntöönpano


Päätösesitys: Hallitus päättää todeta, että valtuuston 13.6.2018 tekemät päätökset eivät ole syntyneet
virheellisessä järjestyksessä, päätöksenteko mainituissa asioissa kuuluu valtuustolle eivätkä
päätökset ole muutenkaan lainvastaisia. Koska päätösten täytäntöönpanolle ei ole estettä,
hallitus päättää panna valtuuston päätökset täytäntöön valtuuston päättämällä tavalla.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. APUVA -luovutusperusteiden ja toimintaohjeiden päivittäminen


Päätösesitys: Hallitus päättää:
- hyväksyä liitteenä olevan APUVA-luovutusperusteita ja toimintaohjeita -oppaan, joka on
päivitetty STM:n hyväksymien valtakunnallisten lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden
luovutusperusteiden mukaiseksi; ja
- valtuuttaa kuntoutusjohtajan tekemään oppaaseen muutoksia tai lisäyksiä, jotka eivät ole
taloudellisesti merkittäviä eivätkä luonteeltaan olennaisia.

Päätös: Hyväksyttiin.


10. Tarjouspyynnön hyväksyminen: Arkkitehtisuunnittelupalvelu


Käsiteltävänä oleva asia ei ole julkinen. Tarjouspyyntö tulee julkiseksi, kun se on
allekirjoitettu tai muulla tavalla varmennettu ja sitä ei saa julkaista ennen kuin hankintaa
koskeva ilmoitus on julkaistu internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

11. Tarjouspyynnön hyväksyminen: Välityspalvelu henkilökuljetuksiin


Hallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

12. Tarjouspyynnön hyväksyminen: Kiireettömät henkilökuljetukset ja tietyt tavarakuljetukset


Hallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten.


13. Hankintapäätös: Asumispalvelujen, vanhainkotien ja perusterveydenhuollon vuodeosastojen

lääkäripalvelujen lisäoston hankinta

Päätösesitys: Hallitus päättää hankkia Attendo Terveyspalvelut Oy:ltä lääkäripalveluja lisätilauksena ajalle 1.1 - 30.9.2019. Hankinnan arvioidut kustannukset ovat sopimuskauden aikana 120 000 euroa (alv 0 %).

Päätös: Hyväksyttiin.

14. HUS yhteishankintaan liittyminen: Urologiset hoitotarvikkeet


Käsiteltävänä oleva asia ei ole julkinen. Tarjouspyyntö tulee julkiseksi, kun se on
allekirjoitettu tai muulla tavalla varmennettu ja sitä ei saa julkaista ennen kuin hankintaa
koskeva ilmoitus on julkaistu internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.


15. Hankintapäätös: Radiologipalvelut


Päätösesitys: Hallitus päättää:
- hankkia magneettitutkimusten, tietokonetomografiatutkimusten ja natiivitutkimusten
tuottamisen lausuntoineen sekä arkipäivystyksen toteuttamisen Suomen Radiologikeskus
Oy:ltä liitteenä olevan ostopalvelusopimuksen mukaisesti: ja
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan ostopalvelusopimuksen ja tekemään siihen
tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin.


16. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17. Muut mahdolliset asiat


Hallitus kiitti 20.12.2018 viimeistä työpäiväänsä ennen eläkkeelle jäämistä viettävää perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja Kososta ansiokkaasta työskentelystä eteläkarjalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Hallitus onnitteli hallituksen 2. varapuheenjohtaja Heikki Järvenpäätä 70-vuotissyntymäpäivän johdosta.

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan selvitys laboratoriopalveluiden tilanteesta.
Share