Eksoten hallituksen päätökset 21.3.2018

Julkaistu: 22.3.2018 8:25
Päivitetty: 22.3.2018 8:30

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 21.3.2018 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Peltonen ja Pentti Salenius.

3. Seurantaraportti 02/18


Päätösesitys: Hallitus merkitsee seurantaraportin tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Toimitusjohtaja esitti, että käynnistetään budjetin toteutumiseksi vuosien 2018 ja 2019 osalta valmistelut:
- Asumisen ulkoistamisstrategian arviointi ja mahdollinen tarkistaminen seuraavia tai kokonaan uusia tarjouskierroksia varten;
- Palveluverkon suunnittelun lähtökohtien määrittely siten, että vaihtoehdot sisältävät myös palveluverkon karsintaa;
- Kiinteistöjen myyminen (tornitalot)ja mahdolliset tontti- ja kaavoitusjärjestelyt
- Asiakasmaksujen tarkistamisen valmistelu.
-
Puheenjohtaja Vesterinen esitti, että asiakasmaksujen tarkistamisen valmistelu jätettäisiin valmistelujen ulkopuolelle. Jäsen Heikki Tanninen kannatti esitystä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat toimitusjohtajan esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka Vesterisen esitystä, äänestävät EI.
Äänestysesitys hyväksyttiin.

JAA-äänen antoivat:
Pulli Jarmo
Järvenpää Heikki
Kauvo Kirsi-Marja
Kohvakka-Turja Leena
Peltonen Pentti
Urpalainen Anu
Papinniemi Markku
Liimatainen Irja

EI-äänen antoivat:
Vesterinen Marja-Liisa
Niemi Pepi
Nummela Tuija
Salenius Pentti
Tanninen Heikki

JAA ääniä annettiin 8, Ei-ääniä 5.

Päätös: Puheenjohtaja totesi, että hallitus on hyväksynyt toimitusjohtajan esityksen äänin 8-5.  

4. Tilinpäätös 2017


Päätösesitys: Hallitus päättää:
- hyväksyä omalta osaltaan liitteen mukaisen tilinpäätöksen vuodelta 2017
- esittää, että kirjataan koneiden ja kaluston poistoeron lisäystä 1 459 518,47 €
- esittää, että tuloutetaan koneiden ja kaluston poistoeroa 170 555,14
- esittää, että tuloutetaan rakennusten ja rakennelmien poistoeroa 371 619,60 € 
- esittää, että investointirahastoon siirretään rahaston sääntöjen mukaisesti rahaston laskennalliset korkotuotot 35 598,01 euroa
- esittää, että investointirahasto 1 459 518,47 € käytetään erikoissairaanhoidon kalustoinvestointien rahoittamiseen
- esittää 1 237 644,05 euron suuruisen ylijäämän kirjaamista ali/ylijäämätilille
- allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2017
- saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi
- pyytää tilintarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta tarkastuslautakunnan lausunnon ja saattaa tilinpäätöksen tämän jälkeen valtuuston käsiteltäväksi, sekä 
- valtuuttaa toimitusjohtajan tarvittaessa tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia. 

Päätös: Hyväksyttiin.

Hallitus kiittää vuoden 2017 toiminnasta koko Eksoten henkilöstöä.

5. Kuntien vuosien 2016 ja 2017 laskennallisten perusteiden mukaisten osuuksien vahvistaminen


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä osaltaan esityslistan liitteenä olevat kuntien vuosien 2016 (korjatut) ja 2017 laskennalliset osuudet. 

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Savitaipaleen vanhusneuvoston vetoomus vuodeosaston säilyttämiseksi


Toimitusjohtajan kokouksessa muuttama päätösesitys: 
Hallitus merkitsee tiedoksi Savitaipaleen kunnanhallituksen 19.2.2018 välittämän vetoomuksen.

Päätös: Hyväksyttiin muutettu päätösesitys. 

7. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

8. Muut mahdolliset asiat


Toimitusjohtaja Pentti Itkonen ilmoitti olevansa Saimaan ammattikorkeakoulun hallituksen jäsen.

Puheenjohtaja informoi hallitusta Saimaan Tukipalvelut Oy:n toimitusjohtajan valinnasta.

Puheenjohtaja informoi, että on tilannut hallitukseen selvityksen Kotihoidon kriteereiden vertailusta Eksoten ja muiden sopivien vertailukohtien välillä.

Kuntajohtajien neuvottelukunnan Eksotea koskevat asiat

HYKSin Oy:n neuvottelutilanne

Päätös: Merkittiin tiedoksi.​Share