Eksoten hallituksen päätökset 30.5.2018

Julkaistu: 31.5.2018 17:00
Päivitetty: 31.5.2018 17:06

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 30.5.2018 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Salenius ja Heikki Tanninen.

3. Seurantaraportti 4/2018


Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Talousarvion 2018 muuttaminen


Todettiin tarkennuksena esityksen perusteluihin, että talousarvion valmisteluvaiheessa mahdollisen vuodelle 2018 ajoittuvan palkankorotuksen vaikutusta ei huomioitu vuoden 2018 talousarviossa jäsenkuntien kanssa yhteisesti tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Lisäksi todettiin, että aikaisemmin mainitussa 22.5.2018 järjestetyssä yhteisessä neuvottelussa jäsenkuntien kanssa keskusteltiin myös kattamatta olevasta alijäämästä. Siitä ja kuntien maksuosuuksista neuvotellaan kuntien kanssa vuoden 2019 osalta viimeistään syksyllä 2018.

Kokouksessa tehty toimitusjohtajan täydennetty päätösesitys:

Hallitus päättää;
- korottaa asiakasmaksut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen mukaiseen enimmäismäärään; 
- rajoittaa lääkäripalvelujen hankintaa hyvinvointi- ja terveysasemilla sekä hoitajavastaanottoja Imatran keskustassa, Korvenkylässä, Lauritsalassa ja Saarella; 
- sulauttaa naistentautien kuusipaikkaisen osaston K-siiven osastoihin 1.9.2018 alkaen; ja
- rajoittaa sijaisten käyttöä kaikessa toiminnassa

Lisäksi hallitus päättää esittää valtuustolle edellä kuvatuilla perusteilla, että: 
- vuoden 2018 talousarvion menoihin lisätään valtakunnallisen palkkaratkaisun vaikutukset 4,9 miljoonaa euroa;
- vuoden 2018 talousarvion tuloihin lisätään palkkaratkaisun vaikutuksia vastaavat lisäykset jäsenkuntien maksuosuuksiin, yhteensä 4,9 miljoonaa euroa, liitteenä olevan taulukon mukaisesti:
- vuoden 2018 tuloihin lisätään asiakasmaksujen korotusta vastaava määrä, 2,0 miljoonaa euroa;
- vuoden 2018 talousarvioon kirjataan alijäämää pienentävä eränä poistokirjausten tuloutus 1,1 miljoonaa euroa; ja
- vuoden 2018 talousarvion menoja vähennetään lääkäripalvelujen hankinnan, hoitovastanottojen ja sijaisten käytön rajoittamisesta sekä naisten osaston sulauttamisesta syntyvää säästöä vastaava määrä 1,1 miljoonaa euroa

Toimenpiteiden seurauksena tilikauden alijäämä on – 8,5 miljoonaa euroa (alkuperäisessä talousarviossa - 4,0 miljoonaa euroa). Lisääntyneen alijäämän – 4,5 miljoonaa euroa osalta Eksoten johdon tulee jatkaa toimenpiteiden selvittämistä ja toimeenpanoa talouden tasapainottamiseksi.

Esitettyjen muutosten seurauksena hallitus esittää valtuustolle, että:
- vuoden 2018 talousarvion tuloslaskelmaa muutetaan seuraavasti: 
Valtuusto hyväksyy sitovana Eksote-tason tilikauden tuloksen ja toimintatavoitteet sekä määrärahat ja tuloarviot. Vuoden 2018 kuntayhtymän tilikauden tulos on – 10,3 miljoonaa euroa (alkuperäisessä talousarviossa – 4,7 miljoonaa euroa)

Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen esitti hallituksen jäsenen Pentti Saleniuksen kannattamana, että terveyskeskusmaksuja ei korotettaisi. Terveyskeskusmaksujen korotuksen kustannusvaikutus olisi vuoden 2018 aikana noin 175 000 euroa.

Puheenjohtaja ehdotti äänestyksen toimittamista siten, että JAA-ääni merkitsee kannatusta toimitusjohtajan esitykselle ja EI-ääni merkitsee kannatusta puheenjohtajan ehdotukselle.
JAA-ääniä ei annettu.
EI-äänen antoivat:
Vesterinen Marja-Liisa
Pulli Jarmo
Heltimoinen Ilpo
Hölsä Janne
Kauvo Kirsi-Marja
Kohvakka-Turja Leena
Niemi Pepi
Salenius Pentti
Tanninen Heikki
Urpalainen Anu
Voipio Iikko B.
Berg Ari äänesti tyhjää
Päätös
Hyväksyttiin hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterisen esitys, jonka mukaan terveyskeskusmaksuja ei koroteta.
                             
Hyväksyttiin muilta osin toimitusjohtajan kokouksessa tekemä, täydennetty esitys, jonka mukaan hallitus päättää:
- korottaa asiakasmaksut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen mukaiseen enimmäismäärään, lukuun ottamatta terveyskeskusmaksuja; 
- rajoittaa lääkäripalvelujen hankintaa hyvinvointi- ja terveysasemilla sekä hoitajavastaanottoja Imatran keskustassa, Korvenkylässä, Lauritsalassa ja Saarella; 
- sulauttaa naistentautien kuusipaikkaisen osaston K-siiven osastoihin 1.9.2018 alkaen; ja
- rajoittaa sijaisten käyttöä kaikessa toiminnassa

Lisäksi hallitus päättää esittää valtuustolle edellä kuvatuilla perusteilla, että: 
- vuoden 2018 talousarvion menoihin lisätään valtakunnallisen palkkaratkaisun vaikutukset 4,9 miljoonaa euroa;
- vuoden 2018 talousarvion tuloihin lisätään palkkaratkaisun vaikutuksia vastaavat lisäykset jäsenkuntien maksuosuuksiin, yhteensä 4,9 miljoonaa euroa, liitteenä olevan taulukon mukaisesti:
- vuoden 2018 tuloihin lisätään asiakasmaksujen korotusta vastaava määrä, 1,825 miljoonaa euroa;
- vuoden 2018 talousarvioon kirjataan alijäämää pienentävä eränä poistokirjausten tuloutus 1,1 miljoonaa euroa; ja
- vuoden 2018 talousarvion menoja vähennetään lääkäripalvelujen hankinnan, hoitovastanottojen ja sijaisten käytön rajoittamisesta sekä naisten osaston sulauttamisesta syntyvää säästöä vastaava määrä 1,1 miljoonaa euroa

Toimenpiteiden seurauksena tilikauden alijäämä on – 8,675 miljoonaa euroa (alkuperäisessä talousarviossa - 4,0 miljoonaa euroa). Lisääntyneen alijäämän – 4,675 miljoonaa euroa osalta Eksoten johdon tulee jatkaa toimenpiteiden selvittämistä ja toimeenpanoa talouden tasapainottamiseksi.

Esitettyjen muutosten seurauksena hallitus esittää valtuustolle, että:
- vuoden 2018 talousarvion tuloslaskelmaa muutetaan seuraavasti: 
Valtuusto hyväksyy sitovana Eksote-tason tilikauden tuloksen ja toimintatavoitteet sekä määrärahat ja tuloarviot. Vuoden 2018 kuntayhtymän tilikauden tulos on – 10,475 miljoonaa euroa (alkuperäisessä talousarviossa – 4,7 miljoonaa euroa)

Merkittiin, että toimitusjohtaja jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

5. Kotihoidon myöntämisperusteet 1.7.2019


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat kotihoidon myöntämisperusteet 1.7.2018 alkaen.

Päätös: Jätettiin pöydälle.

6. Valtuuston 13.6.2018 asialistan hyväksyminen


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä valtuuston kokouksen 13.6.2018 asialistan.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Mattilantien vuokrakohteen naapurustolta tulleet kirjelmät


Päätösesitys: Hallitus päättää antaa yllä olevan vastauksen Mattilantien vuokrakohteen naapuruston
kirjelmiin.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Kehitysvammaisten erityishuollon johtoryhmän kokoonpanon päivittäminen


Päätösesitys: Hallitus päättää nimetä kehitysvammaisten erityishuollon johtoryhmään esityslistassa mainittujen
lisäksi seuraavat henkilöt:
palvelupäällikkö Marja-Liisa Haapakorva jäsen
palvelupäällikkö Anne Ikäheimonen jäsen
palvelupäällikkö Henna Rautio jäsen
erityishuollon ohjaaja Jaana Leppä jäsen.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus HYKS-erityisvastuualueelle vuonna 2017 alkaneelle valtuustokaudelle


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen
vuonna 2017 alkaneelle valtuustokaudelle.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. HUS yhteishankintaan liittyminen: Taipuisa endoskopia


Asia tulee julkiseksi kun tarjouspyyntö julkaistaan.


11. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Muut mahdolliset asiat


Päätös: Ei ollut.


Share