Eksoten valtuuston päätökset 13.6.2018

Julkaistu: 14.6.2018 13:00
Päivitetty: 14.6.2018 13:04

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valtuuston päätökset 13.6.2018 kokouksesta:


1. Kokouksen avaus


Valtuuston puheenjohtaja Taina Lonka avasi kokouksen.

2. Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen


Päätös: Suoritettiin nimenhuuto ja hyväksyttiin ääniluettelo läsnä olevista valtuuston jäsenistä ja heidän perussopimuksen 8 §:n mukaisista äänimääristä.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen


Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta


Päätösesitys: Valtuusto päättää valita Anne Heiskasen ja Esko Ijäksen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ennen seuraavaa asiaa kuultiin toimitusjohtaja Pentti Itkosen selvitys sote-uudistuksen tilanteesta ja Etelä-Karjalan keskussairaalan K-siiven rakentamisesta ja valmistumisesta.

5. Vuoden 2017 tilintarkastuskertomus


Päätösesitys: Valtuusto merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta 2017


Päätösesitys: 

Valtuusto päättää:
- kirjata koneiden ja kaluston poistoeron lisäystä 1 459 518,47 euroa
- tulouttaa koneiden ja kaluston poistoeroa 170 555,14 euroa
- tulouttaa rakennusten ja rakennelmien poistoeroa 371 619,60 euroa
- siirtää investointirahastoon rahaston sääntöjen mukaisesti rahaston laskennalliset
korkotuotot 35 598,01 euroa
- että investointirahasto 1 459 518,47 euroa käytetään erikoissairaanhoidon
kalustoinvestointien rahoittamiseen
- että 1 237 644,05 euron suuruinen ylijäämä kirjataan ali/ylijäämätilille.

Valtuusto päättää, että:
1) vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään
2) kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden
viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2017.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Arviointikertomus vuodelta 2017


Päätösesitys: 
Valtuusto päättää:
- merkitä arviointikertomuksen tiedoksi; ja
- pyytää hallitukselta lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta, niin
että lausunto voidaan käsitellä valtuustossa vuoden 2018 loppuun mennessä.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Talousarvion 2018 muuttaminen


Päätösesitys: 
Valtuusto päättää, että:
- vuoden 2018 talousarvion menoihin lisätään valtakunnallisen palkkaratkaisun vaikutukset
4,9 miljoonaa euroa;
- vuoden 2018 talousarvion tuloihin lisätään palkkaratkaisun vaikutuksia vastaavat lisäykset
jäsenkuntien maksuosuuksiin, yhteensä 4,9 miljoonaa euroa, liitteenä olevan taulukon
mukaisesti:
- vuoden 2018 tuloihin lisätään asiakasmaksujen korotusta vastaava määrä, 1,825 miljoonaa
euroa;
- vuoden 2018 talousarvioon kirjataan alijäämää pienentävä eränä poistokirjausten tuloutus
1,1 miljoonaa euroa; ja
- vuoden 2018 talousarvion menoja vähennetään lääkäripalvelujen hankinnan,
hoitovastanottojen ja sijaisten käytön rajoittamisesta sekä naisten osaston sulauttamisesta
syntyvää säästöä vastaava määrä 1,1 miljoonaa euroa
Toimenpiteiden seurauksena tilikauden alijäämä on – 8,675 miljoonaa euroa (alkuperäisessä
talousarviossa - 4,0 miljoonaa euroa).
Valtuusto päättää muuttaa vuoden 2018 talousarvion tuloslaskelmaa seuraavasti:
- valtuusto hyväksyy sitovana Eksote-tason tilikauden tuloksen ja toimintatavoitteet sekä
määrärahat ja tuloarviot. Vuoden 2018 kuntayhtymän tilikauden tulos on – 10,475 miljoonaa
euroa (alkuperäisessä talousarviossa – 4,7 miljoonaa euroa).

Valtuuston puheenjohtaja Taina Lonka ehdotti seuraavaa täydennystä päätösesitykseen:

Eksoten valtuusto edellyttää, että Eksoten jäsenkunnat toimittaisivat heti Eksoten tietoon kaiken sellaisen suunnittelu- ja valmistelumateriaalin ja suunnitelmaluonnokset, joilla on tai voi olla vaikutusta Eksoten järjestämisvastuulla oleviin palveluihin ja palveluverkkoon, taikka muihin Eksoten toimintaan tai talouteen vaikuttaviin seikkoihin, ottaen huomioon erityisesti ne epävarmuudet ja muut tekijät, joita maakunta- ja sote-uudistuksen käynnissä oleva valmistelu pitää sisällään.

Kiinteistöjen osalta jäsenkuntien olisi hyvä erityisesti huomioida Eksoten perussopimuksen 26 §:n säännös, jonka mukaan paikallisesti järjestettävien palvelujen tuottamiseen tarvittavat tilat kukin sijaintikunta järjestää ja vuokraa kuntayhtymän käyttöön. Paikallisten kiinteistöjen omistamisesta ja hallinnoinnista voivat jäsenkunta ja kuntayhtymä sopia edellä määrätystä poiketen sillä edellytyksellä, että jäsenkuntia kohdellaan kiinteistöihin liittyvissä ratkaisuissa yhdenvertaisesti.

Jäsenkuntien omistamien, Eksoten sote-palvelujen järjestämistä varten vuokraamien toimitilojen omistuksessa ja hallinnoinnissa tapahtuvista muutoksista tulisi perussopimuksen mukaan siis sopia yhteistyössä Eksoten ja jäsenkuntien kesken.

Lisäksi valtuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:
Jäsen Harri Ahonen:
Lisäksi kuntayhtymän valtuusto edellyttää kuntayhtymän hallitusta ryhtymään lisätoimiin talousarvion tasapainottamiseksi kuntayhtymän sisäisin toimin. Nämä toimenpiteet eivät saa kohdistua maakuntaan tarjottaviin palveluihin.

Puheenjohtaja Taina Lonka:
Aloitetaan pikaisesti kuntien kanssa palvelujen tarkastelu kokonaisuutena.

Jäsen Erkki Saarimäki:
Eksoten hallituksen tulee käynnistää tiivis yhteisvalmistelu tasapainottamistoimenpiteistä, joiden tavoitteena on sote-kustannusten hillitseminen niin, että vuonna 2018 ei synnyt alijäämää ja vuoden 2019 palvelusopimuksessa lähdetään tasapainoisesta talousarviosta.

Hyväksyttiin lisäys ja toivomusponnet yksimielisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Tilintarkastuspalvelujen hankinta Eksoten hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilikausille 2018-2021


Päätösesitys: 
Valtuusto päättää:
- hankkia Eksoten vuosien 2018 - 2021 hallinnon ja talouden tilintarkastuspalvelut
tarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:ltä, vastuunalainen tilintarkastaja on JHTT, KHT, HTM Ulla-
Maija Tuomela; ja
- valtuuttaa tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päättämään tilintarkastuspäivien
määrästä, allekirjoittamaan hankintasopimuksen ja muut tarvittavat hankinta-asiakirjat sekä
tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Hyvinvointiraportti vuodelta 2017


Päätösesitys: Valtuusto merkitsee hyvinvointiraportin vuodelta 2017 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Tiedoksi merkittävät asiat 


Päätös: Merkittiin tiedoksi.​Share