Eksoten valtuuston päätökset 19.12.2018

Julkaistu: 20.12.2018 10:00
Päivitetty: 20.12.2018 10:45

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valtuuston päätökset 19.12.2018 kokouksesta:

1. Kokouksen avaus


Valtuuston puheenjohtaja Taina Lonka avasi kokouksen.

2. Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen


Päätös: Suoritettiin nimenhuuto ja hyväksyttiin ääniluettelo läsnä olevista valtuuston jäsenistä ja heidän perussopimuksen 8 §:n mukaisista äänimääristä.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen


Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta


Päätösesitys: Valtuusto päättää valita Laura Kaijasen ja Mari Kurkanin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Valtuuston I varapuheenjohtajan valinta


Päätösesitys: Varajäsen Veli-Matti Virolainen ehdotti I varapuheenjohtajaksi Irma Hujasta.

Päätös: Valittiin Irma Hujanen valtuuston I varapuheenjohtajaksi.

6. Strategian valmistelun tilanne 


Päätösesitys: Valtuusto merkitsee tiedoksi strategian valmistelutilanteen ja aikataulun, jonka mukaan:-
THL:n, NHG Oy:n ja Perlacon Oy:n selvitykset viedään valtuustolle tiedoksi 19.12.2018;
- hallitus käsittelee strategiaa 23.1.2019 ja 6.2.2019; ja
- strategialuonnosta käsitellään valtuustoseminaarissa 20.2.2019, minkä jälkeen se tuodaan
valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021


Päätösesitys: Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan esityksen vuoden 2019 talousarvioksi ja vuoden 2019-2021 taloussuunnitelmaksi.

Ennen keskustelua kuultiin talousjohtaja Liisa Mänttärin, terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhulan, kuntoutusjohtaja Markku Huplin ja perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja Kososen alustus talousarvioon. Valtuuston puheenjohtaja ilmoitti käsittelyjärjestykseksi seuraavan: ryhmien puheenjohtajien puheenvuorot ryhmien suuruusjärjestyksessä ja niiden jälkeen yleiskeskustelu. 

Merkittiin, että valtuuston 1. varapuheenjohtaja Irma Hujanen esitti, että valtuusto hyväksyisi Eksoten hallitukselle osoitettavan, hallintosäännön 67 §:n tarkoittaman seuraavan toivomusponnen:

”Eksoten menojen kasvukehitys pysäytetään ja kuntayhtymän talous tasapainotetaan turvaten samalla se, että jäsenkuntien maksuosuudet eivät tulevina vuosina nouse vuodelle 2019 kuntien talousarviopäätöksenteossa vahvistetusta maksuosuustasosta. 

Kuntayhtymän viranhaltijoilta edellytetään ripeää valmistelua Eksoten hallituksen linjaaminen ja strategiaan perustuvien kehittämislinjausten mukaisesti sisältäen eri päätösvaihtoehtoja koskevia vaikutusten arviointeja.”

Valtuuston puheenjohtaja Taina Lonka totesi asiaa koskevan keskustelun päätettyään, että toivomusponsi ei ole saanut kannatusta, joten sitä ei oteta käsittelyyn.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Valtuus tehdä johdannaissopimuksia ja ottaa talousarviolainaa vuonna 2019


Päätösesitys: Hallitus esittää valtuustolle, että se oikeuttaisi hallituksen ottamaan enintään 12 milj. euroa
pitkäaikaislainaa vuonna 2019 ja päättämään lainaehdoista sekä kuntayhtymän lainakantaan
liittyvien korkojohdannaisten, valuutanvaihtosopimusten ja muiden korkosuojausten
käyttöönotosta ja johdannaisyleissopimusten tekemisestä.

Päätös: Hyväksyttiin.


9. Lainavaltuudet maksuvalmiuden turvaamiseksi vuonna 2019


Päätösesitys: Hallitus esittää valtuustolle, että hallituksen lyhytaikaisen lainan ottovaltuudet
maksuvalmiuden turvaamiseksi v. 2019 ovat 20 milj. euroa.

Päätös: Hyväksyttiin. 

10. Hallituksen selvitykset valtuustolle vuoden 2017 arviointikertomuksen johdosta


Päätösesitys: Hallitus antaa valtuustolle edellä kuvatut ja mainitut selvitykset vuoden 2017
arviointikertomuksen johdosta.

Päätös: Hyväksyttiin.


11. Arvioinnin väliraportti 2018


Päätösesitys: Valtuusto merkitsee tiedoksi arvioinnin väliraportin 2018.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.


12. Muutos hallintosääntöön


Päätösesitys: Hallitus esittää valtuustolle, että hallintosäännön 79 §:ään (Ulkoinen ja sisäinen valvonta)
lisätään 4 ja 5 momentti seuraavasti:
79 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta
Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii arviointipäällikkö, joka on
toiminnallisesti organisoitu suoraan tarkastuslautakunnan alaisuuteen.
Ulkoisen valvonnan viranomaisena arviointipäälliköllä on oikeus saada
tehtäviensä toteuttamiseen tarvittava apu muulta kuntayhtymän
viranomaiselta.
Tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä
oikeus saada kuntayhtymän viranomaisilta ja kuntayhtymään kuuluvilta
yhteisöiltä ja säätiöiltä sekä kuntayhtymän tytäryhtiöiltä tiedot ja
nähtäväkseen asiakirjat, joita se pitää tarpeellisena tarkastustehtävän
hoitamiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

13. Sidonnaisuusilmoitusten muutokset


Päätösesitys: Valtuusto merkitsee tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset sekä niihin tehdyt muutokset.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. Tiedoksi merkittävät asiat


Lisättiin kokouksessa tiedoksi merkittäviin asioihin:
Lappeenrannan kaupunginvaltuuston ote pöytäkirjasta 10.12.2018, Iiro Oravan eroilmoitus Eksoten valtuustosta.

Etelä-Karjalan keskussairaalan K-siiven vihkiäistilaisuus 21.1.2019 klo 14. Tilaisuuteen lähetetään erillinen kutsu.

Päätösesitys: Valtuusto merkitsee asiat tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Share