Eksoten vuoden 2018 työhyvinvointikyselyn tulokset valmistuivat ja kehittämistyö käynnistyy alkuvuodesta

Julkaistu: 19.12.2018 11:00
Päivitetty: 19.12.2018 11:38
​Eksoten vuoden 2018 työhyvinvointikyselyn tulokset valmistuivat ja kehittämistyö käynnistyy alkuvuodesta

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) toteutti työhyvinvointikyselyn uudella Mitä kuuluu? -työkalulla yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Kyselyyn vastasi 75 prosenttia eksotelaisista, mikä on erittäin hyvä vastausprosentti. Vahvuuksina koko organisaatiotason tuloksista voidaan todeta, että henkilöstö kokee usein työnimua, panostaa työhön paljon ja kokee työn mielekkääksi. Myös työyhteisötaitojen koetaan olevan hyvällä tasolla. Lisäksi lähiesimiesten toiminta koetaan valtaosin oikeudenmukaisena ja kannustavana. Kehittämiskohteina nousivat esiin työn kuormitus, vaikutusmahdollisuudet ja epävarmuus työn jatkumisesta sekä organisaation päätöksentekoon liittyvät asiat. Kehittämistyö alkaa keväällä 2019 tulosten pohjalta.

Eksote uudisti tänä vuonna työhyvinvointikyselyn toteutustyökalun, minkä tavoitteena oli parantaa työhyvinvoinnin seurantaa ja kehittämistä. Tätä varten Eksote pilotoi Työterveyslaitoksen kanssa uutta Mitä kuuluu? -kyselytyökalua ja seurantamallia. Työkalua pilotoivat Eksoten lisäksi esimerkiksi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite), Kainuun sote sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri/POP-maakunta.

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi Mitä kuuluu? -työkalun kehittämisen toimeksi Työterveyslaitokselle, sillä ministeriön tavoitteena on tulevaisuudessa seurata maakuntien työhyvinvointitietoa kyseisen portaalin kautta. Pilotointi mahdollisti sen, että Eksote pääsi mukaan määrittelemään työhyvinvointikyselyä ja parantamaan kyselytyökalua. Työterveyslaitos vastasi kyselyn toteutuksesta. Tulokset esiteltiin ensimmäistä kertaa koko Eksoten organisaation tasolla johtoryhmässä 18.12.2018. Tämän jälkeen ne käydään läpi vastuualueilla tarkemmin joulu–helmikuussa. 

Kyselyn tulokset

Työhyvinvointikysely oli avoinna 30.10.–2.12.2018 ja siihen vastasi yhteensä 3737 eksotelaista (75 prosenttia kaikista työntekijöistä). Vastausprosentit toimialoittain olivat seuraavat:

Kuntoutus 80 %
Perhe- ja sosiaalipalvelut 77 %
Strategiset tukipalvelut 81 %
Terveys- ja vanhustenpalvelut 73 %

Tutkittavia osa-alueita olivat työ, työyhteisö, johtaminen sekä työterveys ja työturvallisuus. 

Vahvuudet:

Työn imua koetaan usein. Työhön panostetaan paljon ja työ koetaan mielekkääksi.
Työyhteisötaidot ovat hyvällä tasolla ja työyhteisössä on sosiaalista pääomaa.
Lähiesimiehen toiminta on oikeudenmukaista ja kannustavaa.

Kehittämiskohteet:

Työ kuormittaa monella tavalla: aika- ja määräpaineet, eettinen kuormitus ja asiakasväkivallan kokeminen.
Vaikutusmahdollisuudet työssä tapahtuviin muutoksiin ja epävarmuus työn jatkumisesta.
Organisaation päätöksenteon oikeudenmukaisuus sekä johdonmukaisuus.

Tärkein vaihe alkaa keväällä tulosten tarkastelun jälkeen, kun tulosten pohjalta aloitetaan työhyvinvoinnin kehittäminen organisaation eri tasoilla. Tulosten käsittelyssä hyödynnetään Mitä kuuluu? -verkkoportaalialustaa, joka parantaa työhyvinvoinnin kehittämistä aiempaan verrattuna. Tuloksia pääsee katsomaan ja suodattamaan suoraan verkkoportaalissa vastuualue-, tulosalue- ja yksikkötasolla. Tulosten käsittely ja kehittämistyö tapahtuvat työyksiköissä tammi–huhtikuussa 2019. Kehittäminen tapahtuu yksiköissä siten, että esimiehet ja henkilökunta keskustelevat yhdessä tuloksista ja esimiehet kirjaavat tulosportaaliin yhdessä sovitut toimenpiteet. Tällä tavoin jokainen organisaation taso voi seurata, millaisia toimenpiteitä on sovittu ja tehty, mikä helpottaa strategista työhyvinvoinnin johtamista ja seurantaa.


Liite:
Työterveyslaitoksen diasarja Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin työhyvinvointikyselyn päätuloksista. LIITE_TTL_Mitäkuuluu-tulokset_EKSOTE_18.12.2018.pdfShare