Hallituksen päätökset 5.12.2018

Julkaistu: 5.12.2018 13:00
Päivitetty: 5.12.2018 13:36
Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 5.12.2018 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Leena Kohvakka-Turja ja Pepi Niemen poissa ollessa Anu Urpalainen.

Päätettiin käsittelyjärjestyksen muutoksesta. Ennen talousarvion käsittelyä käsitellään Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut 2019.

3. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut 2019

Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksut 2019.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021

Päätösesitys: Hallitus päättää esittää esityslistan liitteenä olevan esityksen vuoden 2019 talousarvioksi ja vuoden
2019-2021 taloussuunnitelmaksi valtuustolle hyväksyttäväksi.

Hallituksen jäsen Anu Urpalainen esitti päätökseen seuraavan lisäyksen:
Viranhaltijat valmistelevat tammikuun loppuun mennessä hallituksen käsittelyyn erilaisia vaihtoehtoja alijäämän kattamiseksi strategian valmistelun yhteydessä. Vaihtoehtojen tulee kattaa kaikkia keinoja mm. palvelujen rajoittamista ja supistamista, ulkomaalaisten potilaiden hoitamista, eläköitymistä, palvelu- ja liiketoiminnan myyntiä sekä näiden vaikutusta henkilöstömääriin. Lisäksi tulee neuvotella Erva-alueen sisällä keskittämisasetuksen kustannusten vaikutuksista ja sekä käynnistää tiiviimpi yhteistyö muiden sairaanhoitopiirien kanssa.
Toimitusjohtaja ilmoitti muuttavansa esityksensä edellä mainitun ehdotuksen mukaisesti.

Hallituksen jäsen Iikko B. Voipio teki seuraavan muutosehdotuksen talousarvioon:
Myyntituottojen tulisi perustua Perlacon Oy:n selvitykseen, jonka mukaan kuntien maksimaalinen kantokyky vuonna 2019 on se, että myyntituotot kasvavat 1,6 % verrattuna vuoden 2018 ennusteeseen. Muutosehdotuksen perusteella talousarvion sivulla 4 olevaa taulukkoa tulisi muuttaa seuraavasti: 

Myyntituotot jäsenkunnista 447 291
Toimintatuotot                           513 859
Toimintakate                             -10 066
Vuosikate                                  -10 656
Tulos                                          -21 211
Tilikauden alijäämä                  ​  -20 807

Hallituksen jäsen Anu Urpalainen kannatti ehdotusta.

Puheenjohtaja ehdotti äänestysjärjestystä, jonka mukaan toimitusjohtajan esitystä kannattavat jäsenet äänestävät Jaa ja Iikko Voipio B:n esitystä kannattavat äänestävät Ei.
Hyväksyttiin äänestysjärjestys.

Merkittiin, että:
- Jaa-äänen antoivat: 
Marja-Liisa Vesterinen
Pentti Salenius
Jarmo Pulli
Ari Berg
Kirsi-Marja Kauvo
Leena Kohvakka-Turja
Tuija Nummela
Heikki Tanninen
Markku Papinniemi
Yhteensä 9 ääntä.

- Ei-äänen antoivat:
Anu Urpalainen
Iikko B. Voipio
Yhteensä 2 ääntä.

Merkittiin, että hallituksen 2. varapuheenjohtaja Heikki Järvenpää oli tehnyt edellisessä kokouksessa päätökseen muutosehdotuksen, jonka mukaan:
- hallitus edellyttää, että valtuustolle esitettävä vuoden 2019 talousarvioehdotus ei sisällä alijäämää.
Varajäsen Markku Papinniemi kannatti esitystä.

Puheenjohtaja ehdotti äänestysjärjestystä, jonka mukaan toimitusjohtajan esitystä kannattavat jäsenet äänestävät Jaa ja Heikki Järvenpään esitystä kannattavat äänestävät Ei.
Hyväksyttiin äänestysjärjestys.

Merkittiin, että:
Jaa-äänen antoivat:
Marja-Liisa Vesterinen
Pentti Salenius
Jarmo Pulli
Ari Berg
Kirsi-Marja Kauvo
Leena Kohvakka-Turja
Tuija Nummela
Heikki Tanninen

Yhteensä 8 ääntä. 
- Ei-äänen antoivat
Anu Urpalainen 
Iikko B. Voipio
Markku Papinniemi
Yhteensä 3 ääntä.

Todettiin, että toimitusjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys hyväksyttiin hallituksen esitykseksi.
Toimitusjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys:
Hallitus päättää:
- esittää liitteenä olevan esityksen vuoden 2019 talousarvioksi ja vuoden 2019-2021 taloussuunnitelmaksi valtuustolle hyväksyttäväksi; ja
- edellyttää, että viranhaltijat valmistelevat tammikuun loppuun mennessä hallituksen käsittelyyn erilaisia vaihtoehtoja alijäämän kattamiseksi strategian valmistelun yhteydessä. Vaihtoehtojen tulee kattaa kaikkia keinoja mm. palvelujen rajoittamista ja supistamista, ulkomaalaisten potilaiden hoitamista, eläköitymistä, palvelu- ja liiketoiminnan myyntiä sekä näiden vaikutusta henkilöstömääriin. Lisäksi tulee neuvotella Erva-alueen sisällä keskittämisasetuksen kustannusten vaikutuksista ja sekä käynnistää tiiviimpi yhteistyö muiden sairaanhoitopiirien kanssa.

Päätös: Hyväksyttiin toimitusjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys.

5. Erikoissairaanhoidon ja diagnostiikkakeskuksen suoritehinnastot 2019

Päätösesitys: Hallitus päättää;
-hyväksyä edellä todetut hintojen määräytymisperusteet ja niiden mukaan lasketut
hinnastot sillä edellytyksellä, että valtuusto hyväksyy 19.12.2018 kokouksessaan
erikoissairaanhoidon nettotoimintamenot hallituksen ehdotuksen mukaisena; ja
- valtuuttaa talousjohtajan päättämään muutoksista toiminnan niin edellyttäessä
hinnaston periaatteita noudattaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Hallituksen selvitykset valtuustolle vuoden 2017 arviointikertomuksen johdosta 

Päätösesitys: Hallitus päättää antaa valtuustolle edellä kuvatut ja mainitut selvitykset vuoden 2017
arviointikertomuksen johdosta.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Strategian valmistelutilanne

Päätösesitys: Hallitus päättää:
- merkitä strategian valmistelutilanteen tiedoksi; ja
- saattaa sen myös valtuuston tiedoksi. 

Toimitusjohtajan kokouksessa tekemä korjattu päätösesitys:

Hallitus päättää:
- merkitä strategian valmistelutilanteen tiedoksi; ja
- saattaa valtuustolle tiedoksi strategian valmistelutilanteen ja aikataulun, jonka mukaan:
- THL:n, NHG Oy:n ja Perlacon Oy:n selvitykset viedään valtuustolle tiedoksi 19.12.2018;
- hallitus käsittelee strategiaa 23.1.2019 ja 6.2.2019; ja
- strategialuonnosta käsitellään valtuustoseminaarissa 20.2.2019, minkä jälkeen se tuodaan valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin korjattu päätösesitys.

8. Muutos hallintosääntöön

Päätösesitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että hallintosäännön 79 §:ään (Ulkoinen ja sisäinen
valvonta) lisätään 4 ja 5 momentti seuraavasti:
79 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta
Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii arviointipäällikkö, joka on
toiminnallisesti organisoitu suoraan tarkastuslautakunnan alaisuuteen.
Ulkoisen valvonnan viranomaisena arviointipäälliköllä on oikeus saada
tehtäviensä toteuttamiseen tarvittava apu muulta kuntayhtymän
viranomaiselta.
Tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä
oikeus saada kuntayhtymän viranomaisilta ja kuntayhtymään kuuluvilta
yhteisöiltä ja säätiöiltä sekä kuntayhtymän tytäryhtiöiltä tiedot ja
nähtäväkseen asiakirjat, joita se pitää tarpeellisena tarkastustehtävän
hoitamiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Valtuuston 19.12.2018 asialistan hyväksyminen

Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä valtuuston kokouksen 19.12.2018 asialistan.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Väliaikaisen puheratkaisusopimuksen laatiminen Telian kanssa

Eksoten hallitus päätti 20.12.2017 sitoutua Kuntahankintojen laajaan yhteiskilpailutukseen kokonaisvaltaisista teleoperaattoripalveluista. Kuntahankintojen kilpailutuksen voitti Elisa. 

Hankintapäätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen, jossa asian käsittely on toistaiseksi kesken. Kuntahankinnat on laatinut markkinaoikeuskäsittelyn takia väliaikaisen puitesopimuksen Telia Finland Oyj:n kanssa. 

Kyse on hankintalain tarkoittamasta suorahankinnasta, jonka voi toteuttaa, jos sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi. Hankintapäätöksen tekeminen on viivästynyt Eksotesta riippumattomasta syystä ja teleoperaattoripalvelut ovat
Eksoten päivittäiselle toiminnalle välttämättömiä.

11. Hankintapäätös: Gastrokirurgiset endoskopiakonsultaatiot

Eksote on hankkinut gastrokirurgisia endoskopia-konsultaatiopalveluja Terveyden Tuottajat Oy:ltä tarpeen mukaan. Palvelujen laatutaso on ollut hyvä, eikä muita vastaavia palveluntarjoajia ei ole tiedossa. 

Eksote tarvitsee konsultaatiopalveluja myös tulevaisuudessa tarpeen mukaan, minkä takia hankintasopimus on tarkoituksenmukaista tehdä toistaiseksi. Eksote ostaa palveluita vain tarvitsemansa määrän. Sopimus ei
muodosta Terveyden Tuottajat Oy:lle yksinoikeutta hankinnan kohteena olevien palveluiden tuottamiseen Eksotelle.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia ei sovelleta hankintasopimuksiin, joiden ennakoitu alittaa kansalliset kynnysarvot. Tässä hankinnassa on kyse sosiaali- ja terveyspalveluista, joiden kansallinen kynnysarvo ilman arvonlisäveroa laskettuna on 400 000 euroa. Gastrokirurgisten endoskopia-konsultaatiopalvelujen hankinnan arvo on neljän vuoden ajalla alle edellä mainitun kynnysarvon.

12. HUS yhteishankintaan liittyminen: Tutkimuskäsineet

Käsiteltävänä oleva asia ei ole julkinen. Tarjouspyyntö tulee julkiseksi, kun se on
allekirjoitettu tai muulla tavalla varmennettu ja sitä ei saa julkaista ennen kuin hankintaa
koskeva ilmoitus on julkaistu internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

13. Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. Muut mahdolliset asiat 

Merkittiin tiedoksi hallintojohtaja Keijo Siiskosen selvitys laboratoriopalveluiden tilanteesta sekä kiireettömien henkilökuljetusten kilpailutuksen valmistelutilanteesta.

Päätettiin, että hallituksen kokousten alkamisaika muutetaan tammikuusta 2019 alkaen siten, että kokoukset aloitetaan klo 14.00.

Päätös: Hyväksyttiin.


Share