Lasten ja nuorten ongelmia ennakoidaan Suomen laajimmalla keinoälymallilla Lappeenrannassa

Julkaistu: 25.6.2018 10:00
Päivitetty: 25.6.2018 10:01
Eksote, Lappeenrannan kaupunki ja Avaintec ovat kehittäneet ennustemallityökalun, jonka avulla ennakoidaan lasten ja nuorten ongelmia ja voidaan tarjota tukea aiempaa varhaisemmassa vaiheessa ennen varsinaisten ongelmien syntymistä. Malli on laajin, mitä Suomessa on toistaiseksi tehty. Siinä yhdistyy tieto, joka kertyy opettajien, varhaiskasvatuksen, terveydenhoitajien, lääkäreiden, sosiaalihuollon ammattilaisten ja mielenterveystyöntekijöiden järjestelmiin. 

Kun lapset ja nuoret ovat tekemissä monien eri ammattilaistahojen kanssa, henkilöön liittyvä tieto on hajallaan eri järjestelmissä eri sektoreilla. Käytännössä kokonaisvaltaisen kuvan muodostaminen lapsen tai nuoren tilanteesta on mahdotonta. Eksote ja Lappeenrannan kaupunki ovat ratkoneet tätä ongelmaa yhdessä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (Lape), joka on hallituksen kärkihanke. Etelä-Karjalan Lape-hankkeessa hyödynnetään keinoälyä ja rakennetaan ennustemallityökalu, jonka avulla pystytään tarjoamaan lapselle tai nuorelle oikeanlaista tukea riittävän ajoissa. 

Eksoten ja Lappeenrannan toteuttama keinoälyhanke eroaa muista Suomessa meneillään olevista keinoälyhankkeista nimenomaan laajempien tietolähteiden ja analysoitavien riskitekijöiden ansiosta. Laaja tietojen yhdistäminen luo uutta tietoa. Data muokattiin siten, että henkilöä ei voida tunnistaa, mutta tapahtumat voitiin yhdistää rakennettavan työkalun tuottaman ennustemallin pohjalle.
– Hanke on laajin, mitä Suomessa on toistaiseksi tehty, kertoo Eksoten tietohallintojohtaja Toni Suihko.

Apu tuodaan lasten ja nuorten arkeen

Kodit, päiväkodit ja koulut ovat lasten ja nuorten kasvuyhteisöjä. Tavoitteena on, että lapset ja nuoret saavat tarvitsemansa tuen kasvuyhteisöissään niin päiväkodin ja koulun kuin myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta.

Lappeenrannan kaupunki ja Eksote ovat yhdessä määritelleet seitsemän päätepistettä, joihin lapsen tai nuoren ei toivota päätyvän: 
1. Keskiarvo alle 6,5 
2. Kurinpitotoimia enemmän kuin 3-5/lukuvuosi
3. Kirjallinen varoitus ja/tai opetuksen epääminen
4. Yli 20 luvatonta koulupoissaoloa/lukuvuosi
5. Kiireellinen sijoitus tai huostaanotto
6. Psykiatrinen hoito/osastohoito (mielenterveys/päihde)
7. Päihteiden ongelmakäyttö/osastohoito.

Näille seitsemälle päätepisteelle on löydetty satoja tilastollisesti merkitseviä ennakkomerkkejä, joita tuodaan lasten ja nuorten kanssa työskentelevien tietoon. Lisäksi on mahdollista luoda hälytysrajoja tiettyjen riskimäärien ylittyessä. 
– Kun löytyy tekijöitä, jotka korreloivat vaikkapa luvattomien koulupoissaolojen tai kiireellisten huostaanottojen kanssa, voidaan interventio tehdä parhaimmassa tapauksessa todella ajoissa. Tämä on inhimillisesti ja taloudellisesti järkevää, toteaa Etelä-Karjalan Lape-muutosagentti Mona Taipale Eksotesta.
– Rakennettu ennustemallityöväline on dynaaminen. Välineeseen voidaan lisätä uusia tietolähteitä tai valita vaikka kokonaan uudet päätepisteet. Työväline etsii automaattisesti itse uudet riskiennustetekijät, lisää Suihko.

Hankkeessa on mukana Eksoten ja Lappeenrannan kaupungin lisäksi digipalveluyhtiö Avaintec, jolla on yli 20 vuoden kokemus tiedonhallinnasta terveysalalla.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on vuosina 2017–2018 toteutettava hallituksen kärkihanke, jonka avulla tehdään muutosta kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistavaa toimintakulttuuria. Muutosohjelman tavoitteena on oikea-aikaisemmat, tasalaatuisemmat, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Muutoksella pyritään vahvistamaan lasten, nuorten ja perheiden omia voimavaroja, elämänhallintaa sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemuksia. Etelä-Karjalan alueella muutosohjelmaa toteuttavat Eksote, alueen kunnat, evankelisluterilaiset seurakunnat ja useat järjestöt yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Share