Maakunnan asukkailta selvitettiin kokemuksia lasten, nuorten ja perheiden palveluista

Julkaistu: 13.3.2018 10:00
Päivitetty: 13.3.2018 9:41

​Maakunnan asukkailta selvitettiin kokemuksia lasten, nuorten ja perheiden palveluista – asukkaat toivovat rinnalla kulkijuutta ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä

Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) toteutti yhteisen asukaskyselyn Uudellamaalla sekä Etelä-Karjalassa. LAPE:n tavoitteena on vahvistaa asukkaiden osallisuutta ja kuulemista. Kyselyn toteuttaja-tilaajat olivat Uudenmaan ja Etelä-Karjalan Lape-hankkeet. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa alueen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen käyttäjien kokemuksia ja kehittämistarpeita sekä saada asukkaiden ja palveluiden käyttäjien näkökulmasta kuva nykytilanteesta ja kehittämisen tarpeista.

Kyselyn kohderyhmä​nä olivat lasten, nuorten ja perheiden palveluita käyttävät asukkaat ja kysely kohdistettiin aikuisille. Kyselyyn vastasi yli 1800 asukasta Uudeltamaalta, joista ruotsinkielisiä yli 400 ja Etelä-Karjalasta 659 asukasta.

Uudenmaan ja Etelä-Karjalan asukkaiden vertailussa Etelä-Karjalassa oltiin yleisesti ottaen tyytyväisempiä kaikkiin lakisääteisiin palveluihin, kuten esimerkiksi varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen sekä perheiden sote-palveluihin.  Sote-palveluiden osalta on huomioitava, että Eksote on toteuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota jo vuodesta 2010. Neuvolapalvelut saivat molemmissa maakunnissa asukkailta kirkkaimmat arvosanat. Myös esikoulu ja varhaiskasvatuksen palveluihin oltiin verrattain tyytyväisiä. Tyytymättömyyttä oli erityisesti tuettuihin perhepalveluihin ja Uudellamaalla myös vammaispalveluihin.​

Rinnallakulkijuus ja eri toimijoiden välinen yhteistyö kehittämisen keskiöön 

Asukkaat toivovat matalan kynnyksen palveluita muun muassa niille lapsille, joilla on käyttäytymiseen liittyviä ongelmia. Yleisenä toiveena olivat ennalta ehkäisevät varhaiset palvelut, eli tukitoimet jo ennen kuin varsinainen ongelma on käsillä. Toiveina esitettiin myös muun muassa maksuttomien harrastusmahdollisuuksien lisääminen, alakoululaisten iltapäivätoiminta sekä nuorten harrastusmahdollisuuksien laajentaminen. 

Sote-palvelujen osalta asukkaat toivovat joustavuutta erityisesti iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Eri terveys-, sosiaali- ja sivistystoimijoiden välillä toimiva yhteistyö nousi myös tärkeäksi kehittämiskohteeksi. Konkreettisina esimerkkeinä esitettiin muun muassa eri palvelusektoreita yhdistäviä yhteistyöntekijöitä, nimettyä henkilöä perheen palveluiden kokonaisuuden yhteen sovittajaksi, helposti saavutettavia sote-palveluita, lisää sähköisiä palveluita sekä jalkautuvia palveluita erityisesti kouluihin ja päiväkoteihin.

Palveluiden kehittämisen tavoitteena tulee olla yhteensovittaminen ja paremmat palvelut 

Sekä Uudenmaan että Etelä-Karjalan asukkaat ovat tyytyväisiä neuvolaan, esiopetukseen sekä kuntoutuksen terapiapalveluihin, kuten fysio-, toiminta-ja puheterapiaan. Tyytymättömimpiä ollaan tuettuihin perhepalveluihin. Palveluiden kehittämistyön näkökulmasta on merkittävää, että myös lastensuojelun palveluihin, lasten etuun tai perheoikeuteen liittyviin sosiaalipalveluihin, päivystysluonteisiin lasten ja nuorten palveluihin, ensi-tai turvakotipalveluihin on tyytymätön joka kolmas asukas. Uudellamaalla lisäksi päihde- ja mielenterveyspalveluihin sekä vammais- ja kehitysvammapalveluihin osoitettiin merkittävää tyytymättömyyttä.  
                      
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta kehittämistyöhön tarvitaan monialaista otetta. Ei riitä, että kehittämistoimet kohdistuvat pelkästään tiettyyn sektoriin ja sen sisällä oleviin palveluiden kehittämiseen, sillä asukkaat toivovat eri palveluiden välille sujuvuutta ja yhteensovittamista. On selvää, että nykyisellään pirstaloituneiden palveluiden yhteensovittaminen sekä varhaiseen tukeen satsaaminen lisää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Varhaiset tukitoimet lisäävät vaikuttavuutta, millä on myös vaikutusta kustannuksiin. 

Lape rakentaa maakuntiin uudenlaisia yhteistyön muotoja eri toimijoiden välille, kehittää erityisesti varhaisen tuen palveluita ja luo uusia innovatiivisia palvelumuotoja perheiden palveluihin myös digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen. 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on vuosina 2017–2018 toteutettava hallituksen kärkihanke, jonka avulla tehdään muutosta kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistavaa toimintakulttuuria. Muutosohjelman tavoitteena on oikea-aikaisemmat, tasalaatuisemmat, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Muutoksella pyritään vahvistamaan lasten, nuorten ja perheiden omia voimavaroja, elämänhallintaa sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemuksia. Etelä-Karjalan alueella muutosohjelmaa toteuttavat Eksote, alueen kunnat, evankelisluterilaiset seurakunnat ja useat järjestöt yhdessä alueen asukkaiden kanssa.
Share