Mentoritoiminnalla vahvistetaan nuorten oppimistaitoja ja opiskelumotivaatiota

Julkaistu: 23.8.2018 9:00
Päivitetty: 23.8.2018 8:33

​​Imatran seudun Pelastakaa Lapset ry koordinoi 9-luokkalaisille suunnattua mentoritoimintaa, jota on Imatralla toteutettu jo viiden vuoden ajan. Nyt mallia levitetään lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) puitteissa muualle maakuntaan. Mentoroinnissa mukana oleva oppilas saa mentoriltaan yksilöllistä tukea ja apua koulunkäyntiin. Positiivinen mentorointikokemus parantaa oppilaan itsetuntemusta ja -luottamusta opiskeluun, ja vaikuttaa näin ollen pitkäkestoisestikin oppilaan jatko-opinnoissa onnistumiseen ja opiskelumotivaation säilymiseen. Mentoritoiminnassa mukana olevien oppilaiden arvosanoissa näkyy hyviä tuloksia; tuntiaktiivisuus ja -osaaminen paranevat sekä näin ollen mahdollisuus päästä jatko-opintoihin paranee. Mentori puolestaan saa arvokasta työkokemusta oppilaan tukijana ja motivaattorina toimimisesta. 

Mentoritoiminnan malli on Pelastakaa Lapset -keskusjärjestön kehittämä tukimuoto, osana Eväitä Elämälle-ohjelmaa. Mentoritoiminta voi olla toimiva tukimuoto silloin, kun 9-luokkalainen tarvitsee tukea ja motivaatiota opiskeluun ja on epävarma siitä, minne jatkaisi peruskoulun jälkeen. Vertaistuella voidaan jopa välttää laajempi koulupudokkuus. Mentorina voi toimia peruskoulun päättänyt, 18–29 vuotias nuori aikuinen, jolla on kiinnostusta mentorointiin ja halua tukea nuoria. Mentorit saavat perehdytyksen tehtävään ja heille maksetaan tehdystä mentorointityöstä korvausta. 

Lape-hankkeen puitteissa toteutettiin kevään aikana mentoritoiminnan pilotti Lappeenrannassa. Pilotissa mentorointia sai kymmenen oppilasta Kimpisen ja Kesämäen peruskouluista. Mentoreita oli yhteensä yhdeksän, he olivat Lyseon ja Kimpisen lukioista sekä Saimian sosionomi-opintolinjalta. Pilotin toteutuksesta vastasi Imatran seudun Pelastakaa Lapset ry:n hanketyöntekijä. 
”Mentorointi oli todella hyödyllinen ja se on auttanut minua. Voin suositella tätä kaikille, joilla on vaikeuksia oppiaineissa.” -oppilas

Toukokuussa julkaistiin pilotin loppuraportti, jossa mentoritoiminnan vaikuttavuutta arvioitiin oppilaiden, heidän perheidensä, mentoreiden sekä koulujen näkökulmasta. Huoltajat pitivät lastensa tarpeina mentoroinnille seuraavia: tuen ja kannustuksen saaminen, motivaation lisääntyminen, opiskelutaitojen kehittyminen, myönteisten oivallusten kokeminen opiskeluissa, toimiva vuorovaikutus mentorin kanssa, mentorin kokemuspohjainen tuki opiskeluun, koenumeroiden ja arvosanan nostaminen sekä osaamisen vahvistaminen. Palautekyselyn mukaan huoltajien toiveet ja tarpeet toiminnalle toteutuivat pääsääntöisesti hyvin tai erittäin hyvin. Itse oppilaat kokivat, että toiminnan avulla opittiin uusia asioita, saatiin rohkeutta ja itseluottamusta opiskeluun sekä apua läksyihin, opiskelu helpottui ja oppiminen koettiin kivaksi. Mentorit olivat myös tyytyväisiä osallistumisestaan pilottiin. Eräs mentori kertoi: − Mentorointityö on ylittänyt odotukseni kaikin tavoin. Kaiken hyödyllisten asioiden, kuten ihmissuhdetaitojen kehittymisen lisäksi työ oli palkitsevaa ja hauskaa.​

Lisätietoja

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on vuosina 2017–2018 toteutettava hallituksen kärkihanke, jonk​a avulla tehdään muutosta kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistavaa toimintakulttuuria. Muutosohjelman tavoitteena on oikea-aikaisemmat, tasalaatuisemmat, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Muutoksella pyritään vahvistamaan lasten, nuorten ja perheiden omia voimavaroja, elämänhallintaa sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemuksia. Etelä-Karjalan alueella muutosohjelmaa toteuttavat Eksote, alueen kunnat, evankelisluterilaiset seurakunnat ja useat järjestöt yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Share