Tyytymättömyys palveluun tai hoitoon

​​​​​​

Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi hoitoon tai kohteluun, ota ensisijaisesti yhteyttä suoraan hoitavaan yksikköön tai tarvittaessa myös potilasasiamieheen.

Palautteen antaminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palveluista on mahdollista tehdä myös sähköisesti Eksoten etusivun yläbannerista klikkaamalla "Anna palautetta".
HUOM. Vapaamuotoisessa verkkosivujen palautekanavassa et voi hoitaa henkilökohtaisia hoito- tai asiakassuhteeseen liittyviä asioita Eksotessa. Myöskään sähköpostissa tietosuoja ei ole riittävä salassa pidettävän tiedon välittämiseksi.​
 

Muistutus

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla ja potilaalla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus, jos hän on tyytymätön saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun. 

Muistutuksen käsittelee ja selvittää asianomaisen tulosalueen ylilääkäri tai sosiaalihuollon johtava viranhaltija asiaan liittyvän henkilökunnan kanssa.  Vastaus muistutukseen tulee antaa kirjallisena kohtuullisessa ajassa (yleensä 1 kk) sen tekemisestä.

Kantelu​

 
Asiakkaalla, potilaalla tai hänen omaisellaan on oikeus kannella, jos hän on tyytymätön sosiaali- ja terveydenhuollossa saatuun palveluun, hoitoon tai kohteluun. 
 
Kantelu tehdään Valviraan silloin, kun hoitovirhe-epäily koskee hoidossa menehtyneen tai vaikeasti vammautuneen potilaan hoitoa ja kantelija epäilee hoitovirhettä. Muut palvelua ja hoitoa koskevat kantelut tehdään siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella asiakas tai potilas on ollut hoidettavana tai eduskunnan oikeusasiamiehelle.
 
Kantelun voi tehdä, vaikka olisi jo tehnyt saadusta palvelusta tai hoidosta muistutuksen tai potilasvahinkoepäilyn vuoksi tehnyt hakemuksen Potilasvakuutuskeskukselle. Kantelua ei yleensä tutkita, jos tapahtumista on aikaa yli kaksi vuotta. Kantelun voi tehdä vapaamuotoisesti tai kantelulomakkeella.

Valvontaviranomainen, eli sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto tai aluehallintovirasto, voi siirtää sille tehdyn kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena toimintayksikössä.
 
 

Muutoksenhaku sosiaalihuollon päätöksiin

 
Sosiaalihuollossa asiakas voi hakea muutosta saamaansa päätökseen, oikaisuvaatimusohjeet lähetetään aina päätöksen yhteydessä. Oikaisuvaatimus käsitellään Eksoten yksilöasioiden jaostossa.
 

Potilasvahinko

 
Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyy aina riskejä, joiden toteutumista ei kaikissa tapauksissa voida välttää parhaalla mahdollisellakaan hoidolla. Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti potilaille terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja. Korvausta on pääsääntöisesti haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta, tai hänen olisi pitänyt tietää siitä.
 
Potilasvakuutuskeskus hoitaa korvauskäsittelyn. Käytännön ohjeita potilasvahinkoepäilytapauksessa saat Potilasvakuutuskeskuksen verkkopalvelusivuilta.
 
Linkki Potilasvakuutuskeskuksen lomakkeisiin (mm. potilasvahinkoilmoitus)​ 
 

Lääkevahinko

 
Lääkkeen aiheuttamasta vahingosta voi hakea rahallista korvausta Suomen keskinäiseltä lääkevahinkovakuutusyhtiöltä täyttämällä vahinkoilmoituslomakkeen.
 
Välttämättä vahinkoilmoitusta ei kannata tehdä heti oireiden ilmaannuttua, vaan asian käsittelemiseksi on hyödyllistä seurata terveydentilan myöhempää kehittymistä. Aikaa vahinkoilmoituksen tekemiseen on kolme vuotta siitä, kun korvausta vaativa sai tiedon lääkkeen aiheuttamasta vahingosta. Korvausvaatimus on kuitenkin esitettävä viimeistään 10 vuoden kuluessa lääkkeen käytön lopettamisesta.
 
Lisätietoa lääkevahingoista Lääkevahinkovakuutuksen verkkopalvelusta.

 

Esinevahingot

 
Esinevahinkoja ei korvata potilasvahinkona. Näissä tapauksissa vahinkopaikan henkilökunta ohjaa potilasta tekemään kirjallisen korvaushakemuksen.
 
Esinevahingoksi katsotaan esimerkiksi potilaan hammasproteesin häviäminen tai silmälasien särkyminen sairaalassa hoidon aikana työntekijän virheen tai laiminlyönnin seurauksena. Vahinko korvataan vain, jos työtehtävän suorittamiselle kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole noudatettu. Korvausta voidaan sovitella erityisestä syystä, tai jos korvausvelvollisuus harkitaan ilmeisen kohtuuttomaksi.
 


Share