Hyvinvointialueen päätöksenteko

Hyvinvointialueen toimielimet ovat aluevaltuusto, aluehallitus ja tarkastuslautakunta. 

Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen korkeinta päätösvaltaa.  Ensimmäisen aluevaltuuston edustajat valitaan 23.1.2022 aluevaaleissa. Yksittäisillä edustajilla on mahdollisuus saada haluamiaan asioitaan vireille. Aluevaltuuston tehtävänä on vastata myös siitä, että asukkailla on käytössään monipuoliset osallistumisen mahdollisuudet. Aluevaltuusto päättää viime kädessä siitä, että hyvinvointialueella otetaan käyttöön parhaat ja vaikuttavimmat toimintatavat, jotka ovat eduksi koko hyvinvointialueen kannalta. Aluevaltuusto päätöksillään joko hyväksyy tai hylkää aluehallituksen esitykset. ​Ensimmäinen aluevaltuusto aloittaa 1.3.2022.

Aluevaltuuston edustajien keskuudesta valitaan jäsenet aluehallitukseen, joka johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Aluehallitus asettaa hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet eri väestöryhmien vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi. Näitä ovat nuorisovaltuusto, vammais- ja vanhusneuvosto.

Tarkastuslautakunta valmistelee aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunnan keskeisimpinä tehtävinä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista.
Aluevaltuuston valitsema hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaaShare