Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)

​​Sosiaali- ja terveydenhuollon (soten) ja pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sote- ja pelastustoimen palvelut kaikille suomalaisille, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sekä hillitä kustannusten kasvua. Hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö, omaisuus sekä sopimukset. Sote-pal​veluja kehitetään monipuolisesti.

Väliaikainen valmistelutoimielin perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta. Hyvinvointialue saa alkuvaiheessa tarvittavan rahoituksen valtiolta lainsäädännössä määriteltyjen perusteiden mukaisesti.  ​

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistämiseksi tarvitaan väliaikainen hallinto huolehtimaan niistä välttämättömistä ehdotetun voimaanpanolain mukaisista toimenpiteistä, jotka on tehtävä lainsäädännön voimaantulon 1.7.2021 jälkeen ennen aluevaltuuston toimikauden alkua 1.3.2022. Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa.

VATE vastaa valmistelutyön organisoimisesta ja johtamisesta, mutta ei tee poliittisia linjauksia vaativien asioiden valmistelua. Välttämättömiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistäminen. Valmisteltaviksi tulevat esimerkiksi ehdotukset hyvinvointialueen hallintosäännöstä, johtamisjärjestelmästä sekä tuotanto- ja yhteistyörakenteista.

​Lakiesityksen mukaan VATEn jäsenet valitaan kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Etelä-Karjalassa VATElle asioita valmistelee sihteeristö, joka koostuu asiantuntija-/vastuuvalmistelijoista. Lisäksi VATEn tukena toimii poliittinen seurantaryhmä (Eksoten strategia- ja tulevaisuusjaosto täydennettynä pelastuslautakunnan puheenjohtajistolla) sekä eri asioihin valmistelutyöryhmät.

​Väliaikainen valmistelutoimielin koostuu 2.7.2021 alkaen seuraavista asiantuntevista viranhaltijoista:

Eksote

 • perusterveydenhuolto: terveyspalvelujen johtaja Tuula Karhula, varalla ylilääkäri Minna Häyhä 
 • sosiaalihuolto: perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Merja Heinonen, 
  varalla aikuisten monialaisten palvelujen johtaja Tiina Kirmanen 
 • sairaanhoitopiiri: toimitusjohtaja Timo Saksela, varalla sairaalan johtaja Marjo Numminen 
 • erityishuoltopiiri: vammaispalvelujen johtaja Riitta Hakoma, varalla aikuisten monialaisten palvelujen johtaja Tiina Kirmanen  
 • talous: talousjohtaja Liisa Mänttäri, varalla hallintojohtaja Vesa Reponen 
 • hallinto: hallintojohtaja Vesa Reponen, varalla talousjohtaja Liisa Mänttäri 
 • laki: lakimies Mari Kähkönen, varalla lakimies Tiia Iivonen 


Etelä-Karjalan alueen pelastustoimi

 • Pelastusjohtaja Erkki Hokkanen 
 • Riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva 
 • Pelastuspäällikkö Jani Kareinen 
 • em. henkilöiden yhteinen varaedustaja kehittämispäällikkö Heidi Huuskonen 


Lappeenrannan kaupungin edustaja on rahoitusjohtaja Jari Iskanius ja varalla hyvinvoinnin kehittämispäällikkö Sanna Natunen. 

Imatran kaupungin edustaja kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori Sirkku Sarlomo ja varalla hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujala.  

Pohjoisen alueen kuntien yhteinen edustaja Ruokolahden va​. kunnanjohtaja Matias Hilden ja varalla Rautjärven hyvinvointijohtaja Virpi Nevalainen. 

Läntisen alueen kuntien yhteinen edustaja Lemin kunnanjohtaja Johanna Mäkelä ja varalla Taipalsaaren kunnanjohtaja Kari Kuuramaa.

Vaten kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeudella myös seurantaryhmän valittava puheenjohtaja ja sihteeristön nimetyt vastuuvalmistelijat sekä henkilöstön edustaja (hyvinvointialueen toimijoiden yhteinen) ​Katja Laitinen ja varaedustaja Veli-Pekka ​Kosonen.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestys_hyväksytty 2.7.2021.pdf

​​Esityslistat ja pöytäkirjat


VATEn pöytäkirja 2.7.​2021.pdfShare