Miten vaikutan päätöksiin?


”Kuulun vanhusneuvostoon. Meiltä kysytään usein kannanottoja vanhusten palveluista. Tunnen, että saan olla tekemässä tulevaisuutta.”

Edustuksellisella osallisuudella tarkoitetaan sitä, maakunnan asukkaita edustavat valitut henkilöt Eksoten toimielimissä ja yhteistyötahoissa. He tuovat asukkaiden ääntä kuuluviin päätöksenteossa ja suunnittelussa. Asukkaat voivat ottaa myös suoraan yhteyttä kaikkiin alla lueteltujen toimijoiden jäseniin.

Valtuusto

Valtuusto käyttää Eksoten ylintä päätösvaltaa. Jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat toimikautensa ajaksi jäseniä valtuustoon kunnan asukasluvun perusteella. Valtuuston jäsenmäärä valtuustokaudella 2017–2021 on 28. Valtuuston tehtävänä on muun muassa valita Eksoten hallitus, tarkastuslautakunta ja toimitusjohtaja, hyväksyä johtosäännöt, tilinpäätös sekä talousarvio ja -suunnitelma. Lue lisää ja tutustu valtuuston pöytäkirjoihin verkkosivuillamme.
Linkki valtuuston verkkosivulle

Hallitus

Hallitus johtaa Eksoten toimintaa. Hallitukseen kuuluu 13 valtuustomme valitsemaa jäsentä. Mikäli hallituksen varsinaisissa jäsenissä eikä valtuuston puheenjohtajistossa ole edustusta kaikista jäsenkunnista, on edustuksetta jääneistä kunnista valittavilla varajäsenillä, yhdellä kustakin kunnasta, osallistumis- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Tällä taataan se, että kaikilla jäsenkunnilla on edustajansa hallituksen kokouksissa. Hallituksen esittelijänä on toimitusjohtaja. Lue lisää ja tutustu hallituksen pöytäkirjoihin verkkosivuillamme.
Linkki hallituksen verkkosivulle

Strategia- ja tulevaisuusjaosto

Strategia- ja tulevaisuusjaosto koostuu hallituksen valituista jäsenistä. Jaoston tehtävänä on ohjata strategista suunnittelua sekä seurata ja arvioida strategian toimeenpanoa ja toteutumista. Jaoston tehtävänä on myös käsitellä pitkän aikavälin kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, valmistella kuntien kanssa tehtäviä linjauksia ja toimintamalleja ja käsitellä talouden hallintaan liittyviä asioita sekä talouden ja toiminnan yhteensovittamista. Jaoston jäsenistön löydät verkkosivuiltamme.
Linkki strategia- ja tulevaisuusjaoston verkkosivulle

Yksilöasioiden jaosto

Hallituksen valituista jäsenistä koostuva yksilöasioiden jaosto ratkaisee yksilöä koskevia asioita, kuten viranhaltijan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset yksilöä koskevissa asioissa (esim. lastensuojelu-, toimeentulotuki- ja vammaispalveluasiat ja erilaiset korvausasiat) ja päättää henkilön tahdosta riippumattomasta huollosta, hoidosta tai muista laissa säädetyistä toimenpiteistä, ellei toisin ole säädetty. Jaoston jäsenistön löydät verkkosivuiltamme.
Linkki yksilöasioiden jaoston verkkosivulle

Kuntajohtajien neuvottelukunta

Kuntajohtajien neuvottelukunta toimii toimitusjohtajan työskentelyn tukena erityisesti kuntayhtymän taloudellisten toimintaedellytysten suunnittelussa. Neuvottelukunnassa on jäseniä Etelä-Karjalan kunnista sekä Eksotesta. Yhteistyöllä tuetaan muun muassa taloudellisten varojen kohdentamista maakunnan asukkaiden tarpeiden kannalta tärkeisiin kohteisiin. Neuvottelukunnan jäsenistön löydät verkkosivuiltamme.
Linkki kuntajohtajien neuvottelukunnan verkkosivulle

Lasten parlamentti ja nuorisovaltuustot

Imatralla ja Lappeenrannassa Lasten Parlamentti on alakoululaisten vaikuttamiskanava, joka ottaa kantaa, tekee esityksiä ja antaa lausuntoja. Lasten Parlamentti muodostuu koulujen oppilaskuntien valitsemista edustajista. Kouluilla on mahdollisuus nimetä edustaja ja varaedustaja lasten parlamenttiin. Lue lisää Imatran ja Lappeenrannan kaupunkien verkkosivuilta.
Linkki Imatran Lasten parlamentin verkkosivulle

Linkki Lappeenrannan Lasten parlamentin verkkosivulle


Imatralla, Lappeenrannassa ja Taipalsaarella toimivat nuorisovaltuustot, joiden tehtävänä on saada nuorten ääni kuulumaan kaupungin päätöksenteossa. Nuorisovaltuuston tehtävänä on edustaa nuoria pitämällä yllä keskustelua, järjestämällä tapahtumia ja antamalla lausuntoja nuoria koskevissa asioissa ja mahdollisuuksien mukaan edistää nuorten viihtyvyyttä. Lisäksi Ruokolahdella toimii Nuorisoneuvosto, Parikkalassa Nuorten toimikunta PNTK ja Rautjärvellä Nuorten vaikuttajaryhmä sekä oma Lasten ja nuorten kuulemisjärjestelmä. Lue lisää kuntien verkkosivuilta.

Linkki Imatran Nuorisovaltuuston verkkosivulle

Linkki Lappeenrannan Nuorisovaltuuston verkkosivulle

Linkki Taipalsaaren Nuorisovaltuuston verkkosivulle

Linkki Ruokolahden Nuorisoneuvoston verkkosivulle

Linkki Parikkalan Nuorten toimikunta PNTK:n verkkosivulle

Linkki Rautjärven Nuorten vaikuttajaryhmän verkkosivulle

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvostot ovat kaupunginhallitusten valtuustokaudeksi nimeämiä lakisääteisiä vaikuttajaryhmiä. Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Tämä neuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa. Teemme yhteistyötä sekä Lappeenrannan että Imatran vammaisneuvostojen kanssa. Lisätietoja vammaisneuvostoista löydät Imatran ja Lappeenrannan kaupunkien verkkosivuilta.

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvostot ovat kaupunginhallituksen valtuustokaudeksi nimeämiä lakisääteisiän vaikuttajaryhmiä. Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää ikääntyneiden tasavertaisia osallistumismahdollisuuksia arvostettuina yhteisön jäseninä ja saada ikääntyneiden oma asiantuntemus esille kunnallishallinnollisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tämä neuvosto voi tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja ikääntyneitä henkilöitä ja heidän arkeaan koskevista asioista. Teemme yhteistyötä sekä Lappeenrannan että Imatran vanhusneuvostojen kanssa. Lisätietoja vanhusneuvostoista löydät Imatran ja Lappeenrannan kaupunkien verkkosivuilta.

Ikäystävällisen kunnan arviointilomake 20141023 (2).pdf

Henkilöstöjaosto

Hallituksen valituista jäsenistä koostuva henkilöstöjaosto ratkaisee henkilökuntaan liittyviä asioita, kuten henkilöstöhallinnon, henkilöstön kehittämisen, työhyvinvoinnin ja koulutuksen koordinointiin liittyviä asioita. Henkilöstöjaosto käsittelee myös viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkauksen yleisperusteita virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti sekä henkilöstölle kuuluvia etuisuuksia, velvollisuuksia ja eläkkeitä sekä virka- ja työehtosopimusten määräysten soveltamista. Tutustu jaostoon verkkosivuillamme.
Linkki Eksoten henkilöstöjaoston verkkosivulle

Oppilaskunnat ja vanhempaintoimikunnat

Oppilaskunnat valitaan ja edustavat jokaista luokkaa oppilaitoksissa. Näin oppilaiden ääni kuuluu demokraattisesti koulun toiminnassa ja antaa myös vaikuttamiskanavan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen. Vanhempaintoimikunnat tukevat vanhempien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa lastensa ja koululaisten hyvinvointiin sekä terveyteen. Eksoten perhepalvelut, kuten opiskelijaterveydenhuolto, toimii monialaisessa yhteistyössä koulujen ja oppilaitosten kanssa. 

Asiakasraadit, asukaskokoukset, kuntalaisfoorumit, keskustelu- ja tiedotustilaisuudet

Järjestämme tarpeen mukaan eri aihepiireistä ja erilaisille asiakasryhmille asiakasraateja. Asukaskokouksia järjestetään asumisyksikössä. Näissä tilaisuuksissa asiakkailla, potilailla ja asukkailla on mahdollisuus kertoa näkemyksiään käsiteltävästä aiheesta ja tehdä ehdotuksia. Viemme tilaisuuksissa kerätyn tiedon suunnittelusta ja päätöksenteosta vastaaville. Järjestämme asiakkaille ja kuntalaisille myös yhdessä eri toimijoiden kanssa erilaisia kuntalaisfoorumeita sekä alueellisia keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia.​
Share