Kehitämme parhaillaan

​​​​​​​​​​​​​​​Käynnissä olevia ulkoisen rahoituksen hankkeita


KARITA (Kotona Asumista Rohkeasti ja Itsenäisesti Teknologian Avulla) 2021-2022

 • Erityistä: Hankeen päätavoitteena on teknologiaa hyödyntäen vähentää sote-palvelujen tarvetta ikäihmisten palveluissa sekä myöhentää säännöllisten palvelujen tarvetta.
 • Yhteyshenkilöt: Katja Rääpysjärvi ja Marja Laamanen
 • Muut hankkeeseen osallistujat: Yhteistyökumppaneina Oulun kaupunki, LAB-ammattikorkeakoulu Oy, Oulun ammattikorkeakoulu Oy ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (FinCCHTA) ja arviointiyhteistyötä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (VTT) kanssa.
 • Hankeaika: 1.1.2021–31.12.2022
 • Avainsanat: kehittämistyö, uuden teknologia käyttöönotto, sote-kokonaisuusarkkitehtuuri, kansallisuus
 • Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), KATI-ohjelma
 • Hankkeen rahoitus: 1 570 420 €, avustus 785 210 € (50%), Eksoten omarahoitusosuus 785 210 € (50%)

Työtä – Etelä-Karjalan osatyökykyisten työkykyohjelma 2020-2022
 • Erityistä: Tavoitteena on luoda Etelä-Karjalaan työllistymisen tuen monialainen ja yhtenäinen kokonaisuus. Toimintamallissa asiakas saa tarpeenmukaista palvelua riippumatta mahdollisesta diagnoosista, sosiaalietuusstatuksesta tai asiakkuudesta.
 • Yhteyshenkilö​: Kaisa Peso​nen, projektipäällikkö
 • Muut hankkeeseen osallistujat: Yhteistyökumppaneina TE-palvelut, Kela sekä useita järjestötoimijoita. Hankkeessa tehdään kehittämis-, tutkimus- ja arviointiyhteis​työtä​ Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Työterveyslaitoksen kanssa (TTL).​​
 • Hankeaika: 1.9.2020–​31.12.2022
 • Avainsanat: työkyvyn tuki, asiakasvastaavamalli, laatukriteerei​hin perustuva työhönvalmennus, integroidut palvelupolut, tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus
 • Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Työkykyohjelma
 • Hankkeen rahoitus: Kokonaiskustannukset 883 075 €, avustus 706 460 € (80 %), Eksoten omarahoitusosuus 176 615 € (20 %)
Lue lisää: 
Järjestämiemme tilaisuuksien materiaaleja ja esityksiä löydät täältä​.

Linkki THL:n verkkosivuille

​Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke, Etelä-Karjala

 • Erityistä:  Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke, Etelä-Karjala -hankkeen tavoitteena on luoda hankkeen toiminta-alueelle kaikille maahanmuuttajille avoin matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelu. Hankkeessa perustetaan neuvontapisteet Lappeenrantaan ja Imatralle, luodaan ohjaus- ja neuvontatyöhön monikanavaisia toimintatapoja ja liikkuvien palveluiden malli, mallinnetaan toimintaa ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, perustetaan kehittäjäasiakasryhmä sekä kehitetään palvelupolkuja asiakastarpeiden pohjalta. Hankkeen toiminnoilla tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä EteläKarjalassa ja kehitetään maahanmuuttajien osallisuutta. 
 • Yhteyshenkilö: Merja Heino-Kukkurainen, erityisasiantuntija
 • Muut hankkeeseen osallistujat: yhteistyökumppaneina maahanmuuttotoimijoiden toimintaympäristö, mm. kunnat, TE-palvelut, EKKO, Sampo, Kela, Kipinä ry., Me-talo/ Nicehearts ry. sekä useita muita järjestöjä 
 • Hankeaika: 1.9.2020-31.8.2021
 • Avainsanat: kotouttaminen, maahanmuutto, ohjaus, neuvonta
 • Rahoittaja: Työ-ja elinkeinoministeriö (TEM)
 • Hankkeen rahoitus: kokonaiskustannukset 132 400 €, avustus (TEM) 105 923  € (80%). Omarahoitusosuus Eksote (20%) 26 400 € 

 

Ihmislähtöinen HB-  Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke 2020 - 2021

 • Erityistä: Tavoitteena on tuottaa tietoa Suomen oikeusjärjestelmään ja palvelurakenteeseen soveltuvasta henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämistavasta
 • Yhteyshenkilö: Terhi Määttä, projektipäällikkö
 • Muut hankkeeseen osallistujat: Yhteistyökumppaneina: Etelä-Saimaan invalidit ry, MLL Kaakkois-Suomen piiri ry, Etelä-Karjalan Martat ry, Perhehoitajat ry, Kela, KVPS, kehittäjä asiakasryhmät sekä vertaisohjaajat  
 • Hankeaika: 1.9.2020–31.12.2021
 • Avainsanat: tiedon tuottaminen, ihmislähtöisyys, osallisuus, itsemääräämisoikeus, valinnanvapaus
 • Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
 • Hankkeen rahoitus: Kokonaiskustannukset 271 400 €, avustus 217 120 € (80 %), Eksoten omarahoitusosuus 54 280€ (20 %)​


Hyvä mieli! – Etelä-Karjalan mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa 2020–2022 hanke

 • ​Erityistä: Tavoitteena on lisätä Etelä-Karjalan väestön mielen hyvinvointia ja tietoisuutta mielen hyvinvoinnin merkityksestä sekä luoda mielen hyvinvoinnin itseapuohjelma hyödyntäen psykoedukaatioita.  Edistää yhteisöllisyyttä hyödyntäen COVID-19 aikana syntyneitä hyväksi koettuja toimintamalleja. Vahvistaa ammattilaisten tietoa ja osaamista mielen hyvinvoinnin ymmärtämisessä esim. Mielenterveyden ensiapu® (MTEA) – koulutuksen avulla sekä lisätä päihteet puheeksi – keskustelun käyttöä. Vahvistaa ammattilaisten palveluverkon tuntemusta.
 • Yhteyshenkilö: Tuija Ylitörmänen, projektipäällikkö
 • Muut hankkeeseen osallistujat: Osatoteuttaja MIELI Etelä-Karjalan mielenterveys ry. 
 • Yhteistyötahot: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen-, Ehkäisevän päihdetyön-, Lapsi- ja perhepalvelujen - työryhmät, SOTE-keskus -hanke, Mielenterveys- ja päihdepalvelut, kunnat, järjestöt
 • Hankeaika: 1.10.2020–31.12.2022
 • Avainsanat: mielenterveysosaaminen, mielenterveysjohtaminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, hyvät käytännöt, poikkihallinnollinen yhteistyö
 • Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö (Mielenterveysstrategia, mielenterveysosaamisen vahvistaminen)
 • Hankkeen rahoitus: Kokonaiskustannukset (Eksoten osuus) 489 500 €, avustus 391 600 € (80 %), Eksoten omarahoitusosuus 97 900 € (20 %)


Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hanke

 • Erityistä: Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hanke kehittää maakunnan ikäystävällistä johtamista ja hankkeen päätavoitteena on rakentaa maakuntaan ikäystävällinen verkostojohtamisen malli, jolla koordinoidaan ja johdetaan ennalta ehkäisevää toimintaa ja vahvistetaan eri toimijoiden välistä alueellista yhteistyötä ja yhdenvertaisuutta. Hankkeen tavoitteena on siirtää iäkkäiden palvelutarvetta hyvinvointia ja terveyttä edistävällä toiminnalla, ennakoivilla ja iäkkäiden osallisuutta, verkostoitumista ja toimintakykyä tukevilla ratkaisuilla.
 • Yhteyshenkilö: Sari Hokkanen, projektipäällikkö
 • Muut hankkeeseen osallistujat: yhteistyökumppanina Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen -ohjelma, Socom ja Etelä-Karjalan kunnat
 • Hankeaika: 1.2.2021-31.10.2023
 • Avainsanat: ikäystävällisyys, verkostojohtaminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, osallisuus, toimintakyky
 • Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), terveyden edistämisen määräraha
 • Hankkeen rahoitus: Kokonaiskustannukset 425 555 euroa, avustus (STM) 383 000 euroa, Eksoten omarahoitusosuus 24 722 euroa (10%)

​​

Digituki @ ekarjala II -hanke

 • Erityistä: Etelä-Karjalan väestö on melko ikääntynyttä, ja digiasiat ovat useille vielä vieraita. Korona on osoittanut digiosaamisen tarpeellisuuden, digitaidot ovat uusi kansalaistaito. Digituki @ ekarjala II on jatkohanke juuri päättyneelle digituen alueellisen koordinaation hankkeelle. Digitukea kehitetään valtakunnallisesti 14 maakunnan alueella ja valtakunnallisesti hanketta koordinoi Digi- ja väestötietovirasto (DVV). Etelä-Karjalassa hanketta hallinnoi Etelä-Karjalan liitto ja toteutuksessa mukana ovat Eksote ja Imatran kaupunki. Hankkeen tavoitteena on tiivistää ja laajentaa digitukiverkostoa ja palvelutasoa kaiken ikäisille digituen tarvitsijoille. Digituen saatavuutta ja tarjontaa vahvistetaan ja kehitetään laajassa yhteistyössä verkoston sekä muiden sidosryhmien kanssa.
 • Yhteyshenkilö, Eksote: Kaisa Kangasmäki, projektikoordinaattori
 • Hankeaika: 1.11.2020 - 31.10.2021
 • Avainsanat: Digituki, digitaidot, digituen verkosto, digitalisaatio, sähköinen asiointi 
 • Rahoittaja: Valtiovarainministeriö (VM)
 • Hankkeen rahoitus: kokonaiskustannukset 135 110 €, VM avustus 108 088 € (80%). Omarahoitusosuudet (20%) E-K liitto 13 510 €, Eksote 10 810 € ja Imatran kaupunki 2 702 €.

 ​

Ikäystävällinen asuminen

 • Erityistä: Hankkeen pilottialueena on Savitaipaleen kunnan keskustaajama. Tavoitteena on tukea kunnassa meneillään olevaa asumisen rakennemuutosta (asuntokannan korjaamista, uusia asumisratkaisuja ja asuinalueiden kehittämistä), lisätä ikäystävällisyyttä ja yhteisöllisyyttä sekä hyödyntää kehittämisessä erilaisia luontolähtöisiä menetelmiä (Green Care). Hankkeen hallinnoija on Eksote. Hanke toteutetaan yhdessä Savitaipaleen kunnan, Savitaipaleen Vanhantuki ry (Toimintakeskus Suvanto) ja paikallisten toimijoiden kanssa. LAB -ammattikorkeakoulu on mukana asiantuntijatyöpanoksella. Hankkeen tuloksia ja luotua toimintamallia voidaan hyödyntää myös muualla maakunnassa sekä sote- valmisteluissa. 
 • Yhteyshenkilö, Eksote: Kirsi Koskelainen, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.10.2020-31.10.2021
 • Avainsanat: Savitaipale, asuminen, ikäystävällisyys, yhteisöllisyys, Green Care, Arjen olohuone, esteetön ympäristö
 • Rahoittaja: Ympäristöministeriö (YM)
 • Hankkeen rahoitus: Ympäristöministeriö 59 304 € (60%), Eksote 39 536 (40%). Hankekustannukset yhteensä 98 840 €.​

 

KAT-TIME

 • ​​Erityistä: Pelastustoimen on kyettävä vastaamaan toimintaympäristön nopeaan muutokseen kehittämällä palvelutuotantoaan sekä ehkäisemällä ja ennakoimalla tehokkaasti onnettomuuksia. Palveluja on kyettävä tuottamaan kaikkiin turvallisuustilanteisiin entistä monialaisemmassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Tavoitteena on luoda viitekehys pelastuslaitoksen palveluiden strategiseen suunnitteluun muuttuvassa toimintaympäristössä. 
 • Yhteyshenkilö, Eksote: Henna Puputti, BI palvelupäällikkö (Muut hankkeeseen osallistujat): hallinnoija ja osatoteuttaja LAB-ammattikorkeakoulu, muut osatoteuttajat Eksote, LUT-yliopisto, Etelä-Karjalan pelastuslaitos, pelastusopisto)
 • Hankeaika: 1.9.2020-31.12.2021
 • Avainsanat: Kotona asumisen turvallisuus, KAT, data-analytiikka, tieto, integraatio, mallintaminen, johtaminen
 • Rahoittaja: Palosuojelurahasto
 • Hankkeen rahoitus: kokonaiskustannus 181.702€, avustus 136.277€ (75%), josta Eksoten osuus 22.795€ ​

 

Joukkuep​eliä​

 • Erityistä: Joukkuepeliä-hanke tukee ja täydentää Yhteinen tulevaisuus – Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Etelä-Karjalassa -hanketta ja tuo tarvittavaa tukea rakenteiden uudistamiseen tulevaa varten. Yhdessä hankkeet muodostavat kokonaisuuden, joka vahvistaa alueen sote-palvelujen saatavuutta ja hoidon sekä palvelujen jatkuvuutta kustannusvaikuttavasti. Joukkuepeliä-hanke koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio, 2) Tietojohtamisen ja ohjauksen kehittäminen ja 3) Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla. Hankkeen osatoteuttajana on Etelä-Karjalan pelastuslaitos.
 • Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Kaisa Pesonen
 • Hankeaika: 1.1.2020 (1.7.2020)-31.12.2021
 • Avainsanat: rakenneuudistus, maakuntavalmistelu, tiedolla johtaminen, palvelujen laatu ja vaikuttavuus, asiakasprosessit, asiakkuudenhallinta, sähköiset palvelut, kotona asumisen turvallisuus 
 • Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Hankeen rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2 157 500 €, josta Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen osuus 374 000 €. Avustusprosentti 80.​​

 

Yhteinen tulevaisuus – tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Etelä-Karjalassa

 • Erityistä: Etelä-Karjalassa hankkeella pyritään vahvistamaan erityisesti hoidon jatkuvuutta ja palvelujen saatavuutta sekä samalla asiakkaiden terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta. Tämä tapahtuu kehittämällä maakunnan rakennetta vahvistamalla integraatiota, oikea-aikaisuutta, ennaltaehkäisevää palvelu- ja yhteistyötoimintaa sekä hillitsemällä kustannuskasvua. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa alueella ja kansallisesti. Hankkeeseen sisältyy myös Lape-kehittämistä. Päätavoitteena on, että alueen asukkaat saavat laadukkaita palveluja ja hoitoa oikea-aikaisesti. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Joukkuepeliä-hankkeen kanssa. Lisätietoa hankkeessa kehitettävistä toimintamalleista löytyy Innokylästä.
 • Yhteyshenkilö: hankepäällikkö ​Paula Soukkio
 • Hankeaika: 1.1.2020 (1.7.2020)–30.11.2022
 • Avainsanat: Hoidon jatkuvuus, ennaltaehkäisy, hyvinvointi ja toimintakyky, palvelujen monipuolisuus ja saatavuus, kustannusvaikuttava toiminta, verkostomainen toiminta
 • Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Hankkeen rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2 199 998 €, johon kuuluu myös lasten ja perheiden palvelujen (Lape) kehittämisosuus. Avustusprosentti 100.


PATA-Asiakaspalvelukeskus

 • ​Erityistä: ​​​PATA-asiakaspalvelukeskus kehittämiskokonaisuus on VSHP:n, Kymsoten ja Eksoten yhteinen hanke. Hallinnoijana hankkeessa toimii VSHP. PATA asiakaspalvelukeskus -hankkeessa kehitetään uudet, yhtenäiset toimintamallit sekä hankitaan ja kehitetään nykyaikaiset työkalut monikanavaisenetulinjan palveluiden tuottamiseen, hyödyntäen kansallisia palveluja ja kehitystyötä. Etulinjan palveluita ovat esimerkiksi hoidon ja palvelutarpeenarviointi, neuvonta, palveluohjaus sekä digitaaliset palvelut.
 • Yhteyshenkilö: Eksote: Katja Rääpysjärvi, kehityspäällikkö
  (Muut hankkeeseen osallistujat): VSHP, Kymsote
 • Hankeaika: 1.6.2020-31.12.2021
 • Avainsanat: Asiakaspalvelu, digitalisaatio, hoidontarpeenarviointi, palveluohjaus ja -neuvonta
 • Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Hankkeen rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 3 464 999 €, josta Eksoten osuus 1 138 333€. Valtionavustusprosentti 80.

 

MAA-hanke - Maaseudulla asuvien ikäihmisten aktivointi ja hyvinvoinnin tuki​

 • ​Erityistä: Maa-hankkeessa pilotoidaan Etelä-Karjalan pohjoisella alueella (Rautjärvi, Ruokolahti ja Parikkala) kotiin vietävää "seniorineuvola" -toimintamallia, jossa tavoitteena on lisätä ikäihmisten hyviä elinvuosia kotona maalla. Hankkeessa muodostuvan yhteistyöverkoston ja  erilaisten tapahtumien kautta tiedotetaan ja tavoitetaan tuen tarpeessa olevia ikäihmisiä. Hankkeen hyvinvointivalmentajat etsivät yhdessä ikääntyvän henkilön kanssa ratkaisuja hänen hyvinvointinsa ja toimintakykynsä ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Hanketta toteutetaan yhteistyössä maaseudun asukkaiden ja heidän omaistensa, kuntien liikuntaneuvojien, järjestöjen, vanhusneuvostojen sekä muiden maaseudulle kohdistuvien hankkeiden kanssa. ​
 • ​Yhteyshenkilö, Eksote: Anna Behm, projektikoordinaattori​
 • Hankeaika: 1.3.2020 - 31.12.2021
 • Avainsanat: maaseutu, hyvinvointi, toimintakyky, seniorineuvola, yhteistyöverkosto
 • Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen Maatalousrahasto. Rahoituksen myöntäjä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY). ​
 • ​Hankkeen rahoitus: 329 991,20 €. Rahoitus 100%.

​​

AATOS – Ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa

 • Erityistä: Tiedon käytettävyys sotessa: digitalisaation mahdollisuuksien monipuolinen hyödyntäminen palvelujen tuottamisessa. Hankkeen keskeisin tavoite on työntekijän ja asiakkaan autonomian ja sitä tukevan järjestelmän kehittäminen. Oikeat teknologiset ratkaisut, digitaaliset työkalut ja ohjaus tukevat palvelun laatua ja autonomiaa. Niiden hyödyntäminen varmistaa palvelujärjestelmän kyvyn vastata kasvavaa kysyntää. Osaaminen on edellytys työssä pysymiseen.Hanketta toteutettavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu (hallinnoija), Saimaan ammattiopisto, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom ja Eksote.
 • Yhteyshenkilö, Eksote: Marja Laamanen, projektikoordinaattori
 • Hankeaika: 1.4.2019 - 31.12.2021
 • Avainsanat: autonomia, ammattilainen, asiakas, teknologiset ratkaisut, digitaaliset työkalut
 • Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Hankkeen rahoitus: yhteensä 732 280 €, ESR-rahoitusprosentti 75%, Eksoten ESR-rahoitus 201 582 € ja omarahoitus 25% 67 194 €


KauKoIKÄ2

Tutkimus keskittyy vuosina 2014–2019 toteutetun KauKoIKÄ tutkimuksen (Akuutin sairaalahoidon jälkeen toteutetun pitkäkestoisen kotikuntoutuksen yhteys lonkkamurtuma- tai HRO-potilaan palvelutarpeeseen ja toimintakykyyn – satunnaistettu kontrolloitu tutkimus) tulosten raportointiin.

 • Erityistä: Tavoitteena on selvittää pitkäkestoisen (vuosi) kotona toteutettavan fysioterapeutin ohjeuksessa toteutettavan fyysisen harjoittelun vaikutusta ikäihmisten asumismuotoon (päätulosmuuttuja), toimintakykyyn, elämänlaatuun ja sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön (sekundaariset tulosmuuttujat). Oletuksena on, että kuntoutusta saaneet henkilöt pystyvät asumaan keskimäärin puoli vuotta kauemmin kotonaan, käyttävät vähemmän sosiaali- ja terveyspalveluita ja heidän toimintakykynsä on parempi. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat ≥60-vuotiaat lonkkamurtuman kokeneet henkilöt tai ≥65-vuotiaat henkilöt, joilla on todettu gerastenia.
 • Yhteyshenkilö: Paula Soukkio, hankepäällikkö
 • Hankeaika: 1.1.2020 - 31.12.2021
 • Avainsanat: gerastenia, fyysinen harjoittelu, fysioterapia, kuntoutus, KauKoIKÄ-hanke, lonkkamurtuma
 • Rahoittajat: Eksote, Kansaneläkelaitos, Valtion tutkimusrahoitus (VTR)
 • Julkaisuja: 
  1. Soukkio P*, Suikkanen S*, Kääriä S, Kautiainen H, Sipilä S, Kukkonen-Harjula K, Hupli M. Effects of 12-month home-based physiotherapy on duration of living at home and functional capacity among older persons with signs of frailty or with a recent hip fracture - protocol of a randomized controlled trial (HIPFRA study). BMC Geriatrics 2018;18:232. doi:10.1186/s12877-018-0916y (* equal contribution). 
   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30285645/
  1. Suikkanen, S, Soukkio P, Aartolahti E, Kautiainen H, Kääriä S, Hupli M, Sipilä S, Pitkälä K, Kukkonen-Harjula K. Effects of Home-Based Physical Exercise on Days at Home and Cost-Effectiveness in Pre-Frail and Frail Persons: Randomized Controlled Trial. Journal of the American Medical Director​s Association, Early online. doi: 10.1016/j.jamda.2020.06.005
   https://www.jamda.com/article/S1525-8610(20)30511-9/fulltext  ​

  2. Soukkio Paula, Suikkanen Sara, Kukkonen-Harjula Katriina, Hupli Markku. Ikääntyneiden kotiharjoittelu. Pitkäkestoinen liikuntaharjoittelu fysioterapeutin ohjauksessa henkilöillä, joilla on lonkkamurtuma tai hauraus-raihnausoireyhtymä. Kuntoutusta kehittämässä 12/2020. Kela. Helsinki 2020. Saatavilla: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202001233112 

  3. Soukkio P, Suikkanen S, Aartolahti E, Kautiainen H, Kääriä S. Hupli MT, Pitkälä K, Sipilä S, Kukkonen-Harjula K. Effects of home-based physical exercise on days at home, healthcare utilization and functional independence among patients with hip fractures: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil 2021;000: 1–8. doi:10.1016/j.apmr.2021.04.004.
  4. Suikkanen S, Soukkio P, Aartolahti E, Kääriä S, Kautiainen H, Hupli MT., Pitkälä K, Sipilä S, Kukkonen-Harjula K. Effect of 12-month supervised, home-based physical exercise on functioning among persons with signs of frailty - Randomized Controlled Trial [published online ahead of print, 2021 Jul 17]. Arch Phys Med Rehabil. 2021;S0003-9993(21)00508-6. doi:10.1016/j.apmr.2021.06.017

Tutkimus- ja kehittämishankkeita, joissa olemme mukana

​​

Sote-ammattilaiset asiakasosallisuuden osaajiksi (ASKO)​ (2019-2021)​ 

Lue lisää Asko-hankkeesta Työterveyslaitoksen sivuilta​.

COPE Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa (2016-2019)

THL ja Itä-Suomen yliopisto, konsortiohanke, rahoittaja: Suomen Akatemia
Lue lisää COPE-hankkeen verkkosivuilta. Linkki COPE:n verkkosivuille
Lue lisää COPE:n Itä-Suomen yliopiston osahankkeen verkkosivuilta. Linkki Itä-Suomen yliopiston verkkosivuille (COPE)
Lue lisää Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilta. Linkki Itä-Suomen yliopiston verkkosivuille

Kansa-koulu - Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

Lue lisää Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin verkkosivuilta.
Linkki Socomin verkkosivuille

KUMOUS - Palvelutalouden vallankumous - Ihminen digitalisaation keskiössä

Lue lisää Kumous -hankkeen verkkosivuilta.
Linkki Kumouksen verkkosivuille 

Innovation Booster

Lue lisää LUTin verkkosivuilta.
Linkki LUTin verkkosivuille​

 Share