Päättyneet kehittämishankkeet


KAT-TIME

 • Erityistä: Pelastustoimen on kyettävä vastaamaan toimintaympäristön nopeaan muutokseen kehittämällä palvelutuotantoaan sekä ehkäisemällä ja ennakoimalla tehokkaasti onnettomuuksia. Palveluja on kyettävä tuottamaan kaikkiin turvallisuustilanteisiin entistä monialaisemmassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Tavoitteena on luoda viitekehys pelastuslaitoksen palveluiden strategiseen suunnitteluun muuttuvassa toimintaympäristössä. 
 • Yhteyshenkilö, Eksote: Henna Puputti, BI palvelupäällikkö (Muut hankkeeseen osallistujat): hallinnoija ja osatoteuttaja LAB-ammattikorkeakoulu, muut osatoteuttajat Eksote, LUT-yliopisto, Etelä-Karjalan pelastuslaitos, pelastusopisto)
 • Hankeaika: 1.9.2020-31.12.2021
 • Avainsanat: Kotona asumisen turvallisuus, KAT, data-analytiikka, tieto, integraatio, mallintaminen, johtaminen
 • Rahoittaja: Palosuojelurahasto
 • Hankkeen rahoitus: kokonaiskustannus 181.702€, avustus 136.277€ (75%), josta Eksoten osuus 22.795€ 

​Joukkuepeliä

 • Erityistä: Joukkuepeliä-hanke tukee ja täydentää Yhteinen tulevaisuus – Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Etelä-Karjalassa -hanketta ja tuo tarvittavaa tukea rakenteiden uudistamiseen tulevaa varten. Yhdessä hankkeet muodostavat kokonaisuuden, joka vahvistaa alueen sote-palvelujen saatavuutta ja hoidon sekä palvelujen jatkuvuutta kustannusvaikuttavasti. Joukkuepeliä-hanke koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio, 2) Tietojohtamisen ja ohjauksen kehittäminen ja 3) Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla. Hankkeen osatoteuttajana on Etelä-Karjalan pelastuslaitos.
 • Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Kaisa Pesonen
 • Hankeaika: 1.1.2020 (1.7.2020)-31.12.2021
 • Avainsanat: rakenneuudistus, maakuntavalmistelu, tiedolla johtaminen, palvelujen laatu ja vaikuttavuus, asiakasprosessit, asiakkuudenhallinta, sähköiset palvelut, kotona asumisen turvallisuus 
 • Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Hankeen rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2 157 500 €, josta Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen osuus 374 000 €. Avustusprosentti 80.

Lue lisää: Linkki Sote-uudistuksen verkkosivulle

​​PATA-Asiakaspalvelukeskus

 • Erityistä:  PATA-asiakaspalvelukeskus kehittämiskokonaisuus on VSHP:n, Kymsoten ja Eksoten yhteinen hanke. Hallinnoijana hankkeessa toimii VSHP. PATA asiakaspalvelukeskus -hankkeessa kehitetään uudet, yhtenäiset toimintamallit sekä hankitaan ja kehitetään nykyaikaiset työkalut monikanavaisenetulinjan palveluiden tuottamiseen, hyödyntäen kansallisia palveluja ja kehitystyötä. Etulinjan palveluita ovat esimerkiksi hoidon ja palvelutarpeenarviointi, neuvonta, palveluohjaus sekä digitaaliset palvelut.
 • Yhteyshenkilö: Eksote: Katja Rääpysjärvi, kehityspäällikkö

(Muut hankkeeseen osallistujat): VSHP, Kymsote

 • Hankeaika: 1.6.2020-31.12.2021
 • Avainsanat: Asiakaspalvelu, digitalisaatio, hoidontarpeenarviointi, palveluohjaus ja -neuvonta
 • Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Hankkeen rahoitus: Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 3 464 999 €, josta Eksoten osuus 1 138 333€. Valtionavustusprosentti 80.

Lue lisää:Linkki Sote-uudistuksen verkkosivuille

MAA-hanke - Maaseudulla asuvien ikäihmisten aktivointi ja hyvinvoinnin tuki

 • Erityistä: Maa-hankkeessa pilotoidaan Etelä-Karjalan pohjoisella alueella (Rautjärvi, Ruokolahti ja Parikkala) kotiin vietävää "seniorineuvola" -toimintamallia, jossa tavoitteena on lisätä ikäihmisten hyviä elinvuosia kotona maalla. Hankkeessa muodostuvan yhteistyöverkoston ja  erilaisten tapahtumien kautta tiedotetaan ja tavoitetaan tuen tarpeessa olevia ikäihmisiä. Hankkeen hyvinvointivalmentajat etsivät yhdessä ikääntyvän henkilön kanssa ratkaisuja hänen hyvinvointinsa ja toimintakykynsä ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Hanketta toteutetaan yhteistyössä maaseudun asukkaiden ja heidän omaistensa, kuntien liikuntaneuvojien, järjestöjen, vanhusneuvostojen sekä muiden maaseudulle kohdistuvien hankkeiden kanssa. 
 • Yhteyshenkilö, Eksote: Anna Behm, projektikoordinaattori
 • Hankeaika: 1.3.2020 - 31.12.2021
 • Avainsanat: maaseutu, hyvinvointi, toimintakyky, seniorineuvola, yhteistyöverkosto
 • Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen Maatalousrahasto. Rahoituksen myöntäjä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY). 
 • Hankkeen rahoitus: 329 991,20 €. Rahoitus 100%.

 

AATOS – Ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa

 • Erityistä: Tiedon käytettävyys sotessa: digitalisaation mahdollisuuksien monipuolinen hyödyntäminen palvelujen tuottamisessa. Hankkeen keskeisin tavoite on työntekijän ja asiakkaan autonomian ja sitä tukevan järjestelmän kehittäminen. Oikeat teknologiset ratkaisut, digitaaliset työkalut ja ohjaus tukevat palvelun laatua ja autonomiaa. Niiden hyödyntäminen varmistaa palvelujärjestelmän kyvyn vastata kasvavaa kysyntää. Osaaminen on edellytys työssä pysymiseen.Hanketta toteutettavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu (hallinnoija), Saimaan ammattiopisto, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom ja Eksote.
 • Yhteyshenkilö, Eksote: Marja Laamanen, projektikoordinaattori
 • Hankeaika: 1.4.2019 - 31.12.2021
 • Avainsanat: autonomia, ammattilainen, asiakas, teknologiset ratkaisut, digitaaliset työkalut
 • Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Hankkeen rahoitus: yhteensä 732 280 €, ESR-rahoitusprosentti 75%, Eksoten ESR-rahoitus 201 582 € ja omarahoitus 25% 67 194 €

KauKoIKÄ2

Tutkimus keskittyy vuosina 2014–2019 toteutetun KauKoIKÄ tutkimuksen (Akuutin sairaalahoidon jälkeen toteutetun pitkäkestoisen kotikuntoutuksen yhteys lonkkamurtuma- tai HRO-potilaan palvelutarpeeseen ja toimintakykyyn – satunnaistettu kontrolloitu tutkimus) tulosten raportointiin.

 • Erityistä: Tavoitteena on selvittää pitkäkestoisen (vuosi) kotona toteutettavan fysioterapeutin ohjeuksessa toteutettavan fyysisen harjoittelun vaikutusta ikäihmisten asumismuotoon (päätulosmuuttuja), toimintakykyyn, elämänlaatuun ja sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön (sekundaariset tulosmuuttujat). Oletuksena on, että kuntoutusta saaneet henkilöt pystyvät asumaan keskimäärin puoli vuotta kauemmin kotonaan, käyttävät vähemmän sosiaali- ja terveyspalveluita ja heidän toimintakykynsä on parempi. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat ≥60-vuotiaat lonkkamurtuman kokeneet henkilöt tai ≥65-vuotiaat henkilöt, joilla on todettu gerastenia.
 • Yhteyshenkilö: Paula Soukkio, hankepäällikkö
 • Hankeaika: 1.1.2020 - 31.12.2021
 • Avainsanat: gerastenia, fyysinen harjoittelu, fysioterapia, kuntoutus, KauKoIKÄ-hanke, lonkkamurtuma
 • Rahoittajat: Eksote, Kansaneläkelaitos, Valtion tutkimusrahoitus (VTR)
 • Julkaisuja: 
  1. Soukkio P*, Suikkanen S*, Kääriä S, Kautiainen H, Sipilä S, Kukkonen-Harjula K, Hupli M. Effects of 12-month home-based physiotherapy on duration of living at home and functional capacity among older persons with signs of frailty or with a recent hip fracture - protocol of a randomized controlled trial (HIPFRA study). BMC Geriatrics 2018;18:232. doi:10.1186/s12877-018-0916y (* equal contribution). 
   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30285645/
  1. Suikkanen, S, Soukkio P, Aartolahti E, Kautiainen H, Kääriä S, Hupli M, Sipilä S, Pitkälä K, Kukkonen-Harjula K. Effects of Home-Based Physical Exercise on Days at Home and Cost-Effectiveness in Pre-Frail and Frail Persons: Randomized Controlled Trial. Journal of the American Medical Director s Association, Early online. doi: 10.1016/j.jamda.2020.06.005
   https://www.jamda.com/article/S1525-8610(20)30511-9/fulltext  


  2. Soukkio Paula, Suikkanen Sara, Kukkonen-Harjula Katriina, Hupli Markku. Ikääntyneiden kotiharjoittelu. Pitkäkestoinen liikuntaharjoittelu fysioterapeutin ohjauksessa henkilöillä, joilla on lonkkamurtuma tai hauraus-raihnausoireyhtymä. Kuntoutusta kehittämässä 12/2020. Kela. Helsinki 2020. Saatavilla: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202001233112 


  3. Soukkio P, Suikkanen S, Aartolahti E, Kautiainen H, Kääriä S. Hupli MT, Pitkälä K, Sipilä S, Kukkonen-Harjula K. Effects of home-based physical exercise on days at home, healthcare utilization and functional independence among patients with hip fractures: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil 2021;000: 1–8. doi:10.1016/j.apmr.2021.04.004.

  4. Suikkanen S, Soukkio P, Aartolahti E, Kääriä S, Kautiainen H, Hupli MT., Pitkälä K, Sipilä S, Kukkonen-Harjula K. Effect of 12-month supervised, home-based physical exercise on functioning among persons with signs of frailty - Randomized Controlled Trial [published online ahead of print, 2021 Jul 17]. Arch Phys Med Rehabil. 2021;S0003-9993(21)00508-6. doi:10.1016/j.apmr.2021.06.017  ​


Ihmislähtöinen HB-  Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke 2020 - 2021

 • Erityistä: Tavoitteena on tuottaa tietoa Suomen oikeusjärjestelmään ja palvelurakenteeseen soveltuvasta henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämistavasta
 • Yhteyshenkilö: Terhi Määttä, projektipäällikkö
 • Muut hankkeeseen osallistujat: Yhteistyökumppaneina: Etelä-Saimaan invalidit ry, MLL Kaakkois-Suomen piiri ry, Etelä-Karjalan Martat ry, Perhehoitajat ry, Kela, KVPS, kehittäjä asiakasryhmät sekä vertaisohjaajat  
 • Hankeaika: 1.9.2020–31.12.2021
 • Avainsanat: tiedon tuottaminen, ihmislähtöisyys, osallisuus, itsemääräämisoikeus, valinnanvapaus
 • Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
 • Hankkeen rahoitus: Kokonaiskustannukset 271 400 €, avustus 217 120 € (80 %), Eksoten omarahoitusosuus 54 280€ (20 %) ​


​Ikäystävällinen asuminen
 • Erityistä: Hankkeen pilottialueena on Savitaipaleen kunnan keskustaajama. Tavoitteena on tukea kunnassa meneillään olevaa asumisen rakennemuutosta (asuntokannan korjaamista, uusia asumisratkaisuja ja asuinalueiden kehittämistä), lisätä ikäystävällisyyttä ja yhteisöllisyyttä sekä hyödyntää kehittämisessä erilaisia luontolähtöisiä menetelmiä (Green Care). Hankkeen hallinnoija on Eksote. Hanke toteutetaan yhdessä Savitaipaleen kunnan, Savitaipaleen Vanhantuki ry (Toimintakeskus Suvanto) ja paikallisten toimijoiden kanssa. LAB -ammattikorkeakoulu on mukana asiantuntijatyöpanoksella. Hankkeen tuloksia ja luotua toimintamallia voidaan hyödyntää myös muualla maakunnassa sekä sote- valmisteluissa. 
 • Yhteyshenkilö, Eksote: Kirsi Koskelainen, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.10.2020-31.10.2021
 • Avainsanat: Savitaipale, asuminen, ikäystävällisyys, yhteisöllisyys, Green Care, Arjen olohuone, esteetön ympäristö
 • Rahoittaja: Ympäristöministeriö (YM)
 • Hankkeen rahoitus: Ympäristöministeriö 59 304 € (60%), Eksote 39 536 (40%). Hankekustannukset yhteensä 98 840 €.​


​Digituki @ ekarjala II -hanke

 • Erityistä: Etelä-Karjalan väestö on melko ikääntynyttä, ja digiasiat ovat useille vielä vieraita. Korona on osoittanut digiosaamisen tarpeellisuuden, digitaidot ovat uusi kansalaistaito. Digituki @ ekarjala II on jatkohanke juuri päättyneelle digituen alueellisen koordinaation hankkeelle. Digitukea kehitetään valtakunnallisesti 14 maakunnan alueella ja valtakunnallisesti hanketta koordinoi Digi- ja väestötietovirasto (DVV). Etelä-Karjalassa hanketta hallinnoi Etelä-Karjalan liitto ja toteutuksessa mukana ovat Eksote ja Imatran kaupunki. Hankkeen tavoitteena on tiivistää ja laajentaa digitukiverkostoa ja palvelutasoa kaiken ikäisille digituen tarvitsijoille. Digituen saatavuutta ja tarjontaa vahvistetaan ja kehitetään laajassa yhteistyössä verkoston sekä muiden sidosryhmien kanssa.
 • Yhteyshenkilö, Eksote: Kaisa Kangasmäki, projektikoordinaattori
 • Hankeaika: 1.11.2020 - 31.10.2021
 • Avainsanat: Digituki, digitaidot, digituen verkosto, digitalisaatio, sähköinen asiointi 
 • Rahoittaja: Valtiovarainministeriö (VM)
 • Hankkeen rahoitus: kokonaiskustannukset 135 110 €, VM avustus 108 088 € (80%). Omarahoitusosuudet (20%) E-K liitto 13 510 €, Eksote 10 810 € ja Imatran kaupunki 2 702 €.


Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke, Etelä-Karjala

 • Erityistä:  Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke, Etelä-Karjala -hankkeen tavoitteena on luoda hankkeen toiminta-alueelle kaikille maahanmuuttajille avoin matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelu. Hankkeessa perustetaan neuvontapisteet Lappeenrantaan ja Imatralle, luodaan ohjaus- ja neuvontatyöhön monikanavaisia toimintatapoja ja liikkuvien palveluiden malli, mallinnetaan toimintaa ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, perustetaan kehittäjäasiakasryhmä sekä kehitetään palvelupolkuja asiakastarpeiden pohjalta. Hankkeen toiminnoilla tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä EteläKarjalassa ja kehitetään maahanmuuttajien osallisuutta. 
 • Yhteyshenkilö: Merja Heino-Kukkurainen, erityisasiantuntija
 • Muut hankkeeseen osallistujat: yhteistyökumppaneina maahanmuuttotoimijoiden toimintaympäristö, mm. kunnat, TE-palvelut, EKKO, Sampo, Kela, Kipinä ry., Me-talo/ Nicehearts ry. sekä useita muita järjestöjä 
 • Hankeaika: 1.9.2020-31.8.2021
 • Avainsanat: kotouttaminen, maahanmuutto, ohjaus, neuvonta
 • Rahoittaja: Työ-ja elinkeinoministeriö (TEM)
 • Hankkeen rahoitus: kokonaiskustannukset 132 400 €, avustus (TEM) 105 923  € (80%). Omarahoitusosuus Eksote (20%) 26 400 € ​


​​​​​ Elinvoimaa älykkäällä sotella (ELSA-hanke)

 • Erityistä: Eksote rakentaa yhdessä LAB-ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) kanssa Etelä-Karjalaan sote-yhteiskehittämisen innovaatio- ja testausympäristön, joka mahdollistaa sote-palvelujen ja erityisesti kotona asumista tukevien ratkaisujen kokeiluja maakunnan laajuisesti.  Kehittämistä tehdään yhteistyössä Business Finlandin koordinoiman Testbed Finland –verkoston kanssa. Testbed Finlandin tarkoituksena on kasvattaa terveysteknologian osaamista ja vientiä yhdessä yritysten kanssa.
 • Yhteyshenkilö: Kaisa Pesonen, projektipäällikkö
 • Muut hankkeeseen osallistujat: ​LAB​, LUT
 • Hankeaika: 1.6.2018 - 31.12.2020
 • Avainsanat: yhteiskehittäminen, testausympäristö, innovaatiot, osaamiskeskittymä, kotona asumista tukevat ratkaisut
 • Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)​, rahoituksen myöntäjä Uudenmaan liitto
 • Kustannusarvio: 1 007 489 euroa €, josta EAKR: ja valtion avustus 70 %

Linkki ELSA Testbedin omille verkkosivuille www.elsatestbed.fi
​​​​

​​Digituki@ekarjala – hanke
 • ​Erityistä:  Digitaidot ovat uusi kansalaistaito. Digitaitoja kehitetään valtakunnallisesti 14 maakunnan alueella. Digi- ja väestötietovirasto (DVV) toimii hankkeen valtakunnallisena koordinoijana. Etelä-Karjalassa hanketta hallinnoi Etelä-Karjalan liitto ja toteutuksessa mukana ovat Eksote ja Imatran kaupunki. Hankkeen tavoitteena on kerätä tietoa digituen tarjonnasta ja tarpeesta sekä koordinoida digituen antajille tarkoitettua verkostoa. Digituen saatavuutta ja tarjontaa vahvistetaan ja kehitetään laajassa yhteistyössä verkoston sekä muiden sidosryhmien kanssa. 
 • Yhteyshenkilö, Eksote: Tarja Viitikko, projektikoordinaattori
 • Hankeaika: 1.11.2019 - 30.10.2020
 • Avainsanat: Digituki, digitaidot, digituen verkosto, digitalisaatio, sähköinen asiointi 
 • Rahoittaja: Valtiovarainministeriö (VM)
 • Hankkeen rahoitus: kokonaiskustannukset 172 000 €, VM avustus 120 400 €. Omarahoitusosuudet E-K liitto 26 148 €, Eksote 39 200 € ja Imatran kaupunki 6 252 €.


KauKoIKÄ

Akuutin sairaalahoidon jälkeen toteutetun pitkäkestoisen kotikuntoutuksen yhteys lonkkamurtuma- tai HRO-potilaan palvelutarpeeseen ja toimintakykyyn – satunnaistettu kontrolloitu tutkimus.

 • Erityistä: Tavoitteena on selvittää vuoden kestävän kotona toteutettavan fysioterapian vaikutusta ikäihmisten asumismuotoon (päätulosmuuttuja), toimintakykyyn, elämänlaatuun ja sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön (sekundaariset tulosmuuttujat). Oletuksena on, että kuntoutusta saaneet henkilöt pystyvät asumaan keskimäärin puoli vuotta kauemmin kotonaan. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat lonkkamurtuman kokeneet (≥60) tai hauraus-raihnausoireyhtymää (≥65) sairastavat henkilöt.
 • Yhteyshenkilö: Paula Soukkio, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.6.2014 - ​31.12.2019
 • Avainsanat: Kela-hanke, kuntoutus, fysioterapia, lonkkamurtuma, HRO
 • Rahoittaja: Kansaneläkelaitos, Valtion tutkimusrahoitus (VTR) ja Eksote
 • Hankeen kustannusarvio: 4 286 569 €, tukiprosentti 37

Lue lisää liitteestä KauKoIKÄ -tutkimushanke (NCT02305433) -osa Eksoten kotikuntoutuksen kehittämistä:KauKoIKÄ_esittely_180820_PS.pdf

Lue 1.10.2018 julkaistu artikkeli Effects of 12-month home-based
physiotherapy.. Soukkio_et_al-2018-BMC_Geriatrics.pdf


StopDia

 • Erityistä: Stop Diabetes (StopDia) on laaja suomalainen tutkimushanke, joka tähtää tyypin 2 diabeteksen ehkäisemiseen. StopDia tutkimushanke tähtää diabetesriskissä olevien henkilöiden nykyistä tehokkaampaan tunnistamiseen ja heidän motivaatioonsa lisäämiseen, jotta pysyvät elintapamuutokset mahdollistuvat. Apuna käytetään uudella tavalla teknologiaa ja ryhmäohjausta.  
 • Yhteyshenkilö: Tuija Ylitörmänen, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 2016 - 2019
 • Hankkeen toteuttajat: Itä-Suomen yliopisto, VTT, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos. Yhteistyötahot: Etelä-karjalan, Päijät-Hämeen ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirit
 • Rahoittaja: Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto

Linkki StopDian verkkosivuille


​JAKKARA 2

 • Erityistä: Jakkara 2 hanke jatkaa ensimmäisen Jakkara – hankkeen kesken jääneitä kulttuurihyvinvointitoimenpiteitä ja juurruttaa ne osaksi sote-sektorin rakenteita. Kulttuurihyvinvointi ja kulttuuriset oikeudet vakiinnutetaan Jakkara 2 -hankkeen myötä Etelä-Karjalassa osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, ehkäiseviä palveluita, palveluohjausta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja erityisesti pitkäaikaista hoitoa ja hoivaa. Uutena toimenpiteenä vahvistamme Kymenlaakson kanssa tehtävää yhteistyötä, jossa siirrämme onnistuneita toimintamalleja maakunnasta toiseen.
 • Yhteyshenkilö: Aija Rautio, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.5.2019–31.12.2019
 • Avainsanat: Kulttuurihyvinvointi, hyvinvointi, t​erveys
 • Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Hankkeen kustannusarvio: 36 247 € 

 

HYVINVOIVA eteläkarjalainen

 • Erityistä: Hankkeen tarkoituksena on luoda Etelä-Karjalaan sosiaali- ja terveyspiiriin hyvinvointivalmentajamalli. Hankkeen tavoitteena on tavoittaa terveytensä kannalta riskiryhmässä olevat kuntalaiset oikea-aikaisesti ja tarjota heille matalan kynnyksen elintapaneuvontaa, vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten ja kuntien liikuntatoimien yhteistyötä.
 • Yhteyshenkilö: Minna Piirainen, projektipäällikkö
 • Hankeaika:1.1.2019 - 31.12.2020
 • Avainsanat: elintapaneuvonta, ravitsemus, liikunta, uni, tupakanvieroitus
 • Rahoittaja: 2019 Kunnossa kaiken Ikää (KKI) 50 %, 2020 OKM
 • Kustannusarvio: 80 000 €/vuosi


HYVINVOIVA eteläkarjalainen 2019- 2020 loppuraportti.pdf

  Ennakoivasti oman elämäni ohjaksissa- eOhjat 2

 • Erityistä: Tavoitteena on luoda yhteinen HB-toimintamalli Etelä-Karjalan alueelle. Toimintamalli sisältää henkilökohtaisen budjetoinnin: asiakaspolun määrittelyprosessin, henkilökohtaisen budjetin sisällön ja kustannusten määrittelyperusteet, asiakassuunnitelman määrittämisen ja seurantajärjestelmän. Hankkeen tuloksena  saadaan Etelä-Karjalaan oma HB-malli ja yhteinen käsikirja  sekä luotua IT-ratkaisut yhdessä. Asiakkaalle lasketaan oma yksilöllinen  HB  ja asiakas voi valita mihin budjetin käyttää.
 • Hanke tekee yhteistyötä STM:n muiden HB-kärkihankkeiden kanssa.
 • Yhteyshenkilö: Anna Behm, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.1.2019-31.10.2019
 • Avainsanat: valinnanvapaus, henkilökohtainen budjetti, yksilölliset palvelut, itsemääräämisoikeus
 • Rahoittaja: STM, hallituksen kärkihanke
 • Hankkeen kustannusarvio yhteensä: 370 000€, josta omarahoitusosuutta yhteensä 74 000 €. Tukiprosentti 80% (296 000€)
 • Loppuraportti_Ennakoivasti oman elämän ohjaksissa.pdf

 Kotona asumisen turvallisuustason vaatimusmalli (KAT3)

 • Erityistä: Hankkeen tavoitteena on tuottaa jäsentynyttä tietoa kotona asumisen riskeistä ja niiden muodostumismekanismeista ja kehittää tiedon perusteella riskejä ennalta ehkäisevä yhteistoimintamalli. Mallin kehittämisellä vastataan yhteiskunnalliseen muutokseen, jossa ikääntyneiden ihmisten hoitaminen siirtyy yhä enemmän laitosolosuhteista koteihin. Tämä on merkittävä muutos riskienhallinnassa siirtymäakselilla järjestelmällisestä laitoshoitoympäristöstä heterogeenisiin ja hajasijoittuneisiin kotiolosuhteisiin. Muutoksen hallinta edellyttää:1. jaettua näkemystä ja ajantasaista tilannekuvaa kotona asumisen turvallisuuteen/turvattomuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä 2. ajantasaisia toimintamalleja, joilla riskejä pyritään eliminoimaan niiden muodostumiskaaren mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
 • Muut hankkeeseen osallistujat: Hankkeen koordinoija Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), Pelastusopisto, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
 • Yhteyshenkilö: Eksotella Kristiina Kapulainen, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.10.2017–30.9.2019
 • Avainsanat: Toimijaverkosto, riskitiedonkäsittelymalli, asumisen turvallisuus, iäkkäät, koulutus ja osaaminen
 • Rahoittaja: Sisäministeriö Palosuojelurahasto (PSR)
 • Hankkeen kustannusarvio yhteensä: 156 251 € 50 %:n omarahoitusvelvoitteella

Tutustu Kotona asumisen turvallisuus -sivuihin ja testaa kotisi turvallisuus.
Linkki Kotona asumisen turvallisuus -sivuille


TOIMARI 2 - Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke

 • Erityistä: Työllisyyden edistämiseen tähtäävää hanke, jossa kehitetään työllistämisprosesseja ja vaikeasti työllistyvien palveluita sekä alueen toimijoiden välistä yhteistyötä. Palveluja kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa siten, että niistä muodostuu selkeä työllistymistä edistävä, kannustava ja saumaton palvelukokonaisuus. Hankkeessa jatketaan toimintakeskus Toimarin kehittämistä ja laajennetaan toimintamalli koko Eksoten alueelle. Pääkohderyhmänä hankkeessa ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt; pitkään työttömänä olleet, nuoret ja lapsiperheiden työttömät vanhemmat. Tavoitteena on pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden ehkäisy ja vähentäminen eri keinoin sekä osallisuuden lisääminen. Hankkeessa tuetaan pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistymistä vaiheittaisena prosessina rakentaen väylä avoimille työmarkkinoille tai opiskelulle keskittymällä työttömän terveyteen, motivaatioon ja toimintakykyyn
 • Yhteyshenkilö: Kirsi Kukkonen, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.3.2017–30.6.2019
 • Avainsanat: pitkäaikaistyöttömät, nuoret, lapsiperheiden työttömät vanhemmat, kuntouttava työtoiminta, verkostoyhteistyö, työllistämisprosessi
 • Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), rahoituksen myöntäjä Hämeen ELY-keskus
 • Hankkeen kustannusarvio yhteensä: 697 318€, tukiprosentti 71,7 

 

Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa

 • Erityistä: Hankkeen tarkoitus on vahvistaa valtakunnallisesti vammaissosiaalityötä tavoilla, jotka edistävät asiakasosallisuutta. Lisäksi hankkeessa pyritään tunnistamaan vammaissosiaalityön edellyttämää erityisasiantuntijuutta ja kehittämään sitä. Tavoitteena ovat sujuvat asiakasprosessit ja palvelujen oikea kohdentuminen sekä valtakunnallinen yhdenvertaisuus. Hankkeessa tuotetaan tietoa vammaissosiaalityön asiakkaista, heidän tilanteistaan, asiakasprosesseista ja vammaissosiaalityön tuloksellisuudesta. Osallisuuden vahvistaminen ja erityisasiantuntijuus edellyttävät asiakkaiden, heidän tilanteittensa, palvelutarpeittensa ja asiakasprosessien ainutkertaisuuden tunnistamista.
 • Muut hankkeeseen osallistujat: Lapin Yliopisto (hallinnoija), THL, Espoon kaupunki, Eteva-kuntayhtymä, Invalidiliitto Ry, Kynnys Ry ja Rovaniemen kaupunki
 • Yhteyshenkilö: Merja Heinonen, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.9.2016-31.8.2019
 • Avainsanat: vammaissosiaalityö, asiakasosallisuus, asiakasprosessi, kokemusasiantuntijuus
 • Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
 • Hankkeen kustannusarvio:1 566 000€, josta Eksoten osakokonaisuuden kustannusarvio 118 300€, tukiprosentti 50

 

Kotona asumisen turvallisuus (KAT 2) -hanke

 • Erityistä: Hankkeen tavoitteena on iäkkäiden ihmisten asumisturvallisuus arvioinnin ja koordinoidun toimijaverkostomallin kehittäminen. Hankkeen aikana toimijaverkosto rakentuu yrityksien, järjestöjen, Eksoten, Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen sekä asukkaiden (kehittäjäryhmä) kesken. Tässä käytetään yhtenä menetelmänä työpajatyöskentelyä. KAT 1 vaiheessa (2016) tehty asumisturvallisuuskortti muutetaan sähköiseksi. Kokonaisuutta hallitaan luomalla malli toimijaverkoston riskitiedonkäsittelystä.
 • Muut hankkeeseen osallistujat: Etelä-Karjalan pelastuslaitos ja Saimaan Ammattikorkeakoulu
 • Yhteyshenkilö: Kristiina Kapulainen, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.2.2017–31.8.2019
 • Avainsanat: Toimijaverkosto, riskitiedonkäsittelymalli, asumisturvallisuuskortti, asumisen turvallisuus, iäkkäät, koulutus ja osaaminen
 • Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020, rahoituksen myöntäjä Kaakkois-Suomen ELY keskus
 • Hankkeen kustannusarvio yhteensä: 290 648 euroa, josta tukea 249 957 euroa

Tutustu Kotona asumisen turvallisuus -sivuihin ja testaa kotisi turvallisuus.
Linkki Kotona asumisen turvallisuus sivuille

Teknologia, osaaminen ja palvelut – Yhteistyössä maailmalla (TOP-hanke)

 • Erityistä: Päätavoitteena on syventää Etelä-Karjalassa kehitettyyn sote-palvelujärjestelmään liittyvää kansainvälistä yhteistyötä.
 • Yhteyshenkilö: Katja Rääpysjärvi, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.3.2018–30.4.2019
 • Avainsanat: konseptointi, kv-yhteistyö, uudet avaukset
 • Rahoittaja: Maakunnan alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)/ Ennakoitu rakennemuutos (ERM)
 • Kustannusarvio: 94 031€, josta avustusta 66 171€ (70 %)Tiedon käytettävyys sotessa: Tietopaketit ja lääkehuolto Eksotessa (Clean-hanke)

 • Erityistä: Keskeisenä tavoitteena on kehittää lääkehoitoa ja -jakelua Etelä-Karjalassa mm. parantamalla lääkitystietojen ajantasaisuutta ja tiedon käytettävyyttä kehittämällä lääkityksen kokonaisarviointia ja integroimalla yhteistyötä. Hankkeessa Eksoten kumppaneina yrityksiä.
 • Yhteyshenkilö: Henna-Riikka Sopanen, projektikoordinaattori
 • Hankeaika: 1.3.2018–30.6.2019
 • Avainsanat: lääkehoito ja -jakelu, teknologiset ratkaisut, asiakaslähtöisyys, tiedolla johtaminen, yhteistyö
 • Rahoittaja: Sitra
 • Kustannusarvio: 305 200 €, josta Sitran avustus 50 %

 

JAKKARA

 • Erityistä: Hankkeen tarkoituksena on luoda uusi toimintatapa, jolla sujuvoitetaan taide- ja kulttuurisisältöisten kulttuuripalveluiden hankintaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Lisäksi hankeen tarkoituksena on tuottaa Etelä-Karjalan alueelle kulttuurihyvinvointisuunnitelma, juurruttaa taide ja kulttuuri osaksi Eksoten rakenteita niin, että asiakaslähtöinen palvelupolkumalli olisi valmis kun uusi maakunta aloittaa toimintansa.
 • Yhteyshenkilö: Aija Rautio, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.2.2018–31.12.2018
 • Avainsanat: Kulttuurihyvinvointi, hyvinvointi, terveys
 • Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Hankkeen kustannusarvio: 47 700 €

 
Ennakoivasti oman elämäni ohjaksissa- eOhjat

 • Erityistä: Tavoitteena on luoda yhteinen HB-toimintamalli Etelä-Karjalan alueelle. Toimintamalli sisältää henkilökohtaisen budjetoinnin: asiakaspolun
 • määrittelyprosessin, henkilökohtaisen budjetin sisällön ja kustannusten määrittelyperusteet, asiakassuunnitelman määrittämisen ja seurantajärjestelmän. Hankkeen tuloksena  saadaan Etelä-Karjalaan oma HB-malli ja yhteinen käsikirja  sekä luotua IT-ratkaisut yhdessä. Asiakkaalle lasketaan oma yksilöllinen  HB  ja asiakas voi valita mihin budjetin käyttää.
 • Hanke tekee yhteistyötä STM:n muiden HB-kärkihankkeiden kanssa.
 • Yhteyshenkilö: Anna Behm, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.1.2018-31.12.2018
 • Avainsanat: valinnanvapaus, henkilökohtainen budjetti, yksilölliset palvelut, itsemääräämisoikeus
 • Rahoittaja: STM, hallituksen kärkihanke
 • Hankkeen kustannusarvio yhteensä: 963 348 €, josta omarahoitusosuutta yhteensä 192 670 €. Tukiprosentti 80.

  Loppuraportti_Ennakoivasti oman elämän ohjaksissa.pdf


SosKanta – Sosiaalihuollon tiedot keskitettyyn Kanta-arkistoon

 • Erityistä: Hankkeessa toteutetaan Kanta-palvelun laajennus sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyä varten. Samalla toteutetaan Kansa-kouluhankkeen kautta asiakasasiakirjalain toimeenpano Kanta-palvelun käyttöönottoa varten, Hanke on rajattu koskemaan vain asiakastietojärjestelmissä olevia nykyisiä palvelutehtäviä ja asiakasasiakirjoja. Potilasjärjestelmissä olevat tiedot eivät sisälly hankkeeseen.
 • Yhteyshenkilö: Minna Kälviä, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.6.2016-31.12.2018
 • Avainsanat: Kanta-palvelut, sosiaalihuolto, sosiaalipalvelut, tietojärjestelmät, kirjaaminen
 • Rahoittaja: Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Hankkeen kustannusarvio: 945 000€, tukiprosentti 52

 
Hankkeen julkiset dokumentit linkkeinä:
Sosiaalihuollon organisaatio - hyödynnä tuki ja aloita matka kohti Kanta-palveluja 
Katso Aikajana
Organisaation tehtävät käyttöönotossa​
SosKanta-hankesuunnitelma 1.0.pdf
Tehtävälista SoTe-organisaatiorekisteriin rekisteröitymiseksi 170609.pdf
SosKanta-tehtävätaulukko versio 0.6.pdf
​Voit pyytää tehtävätaulukon Excel-muodossa sähköpostitse soskanta(at)eksote.fi.

 
ODA – Omahoidon digitaaliset arvopalvelut

 • Erityistä: 15 sote-alueen yhteistyöhanke, jota hallinnoi Espoon kaupunki. Hankekokonaisuuden tavoitteena on kehittää digitaalinen, eri päätelaitteilla toimiva palvelukokonaisuus (ODA-palvelukokonaisuus), joka sisältää sähköisen hyvinvointitarkastuksen ja valmennuksen, älykkäät oirearviot ja palvelutarpeenarviot sekä sähköisen itsehoito-/hyvinvointisuunnitelman. Keskiössä on toiminnallisen muutoksen aikaansaaminen teknologisen innovaation tukemana.
 • Yhteyshenkilö: Katja Rääpysjärvi, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 21.1.2016–31.12.2018
 • Avainsanat: Digitalisaatio, omahoito, itsehoito, sähköinen asiointi,
 • Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
 • Hankkeen kustannusarvio: Eksoten osakokonaisuuden kustannusarvio 652 460 €, tukiprosentti 50

Lue lisää ODA-projektin blogista.
Linkki ODA-projektin blogiin

Lue lisää Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.
Linkki STM:n verkkosivuille

Tiivistelmä ODA-projektin Eksoten osuudesta PDF-muodossa:
(2018) Eksote_tiivistelmä_loppuraportti_ODA.pdf

ODA-projekti sisältyy hallituksen kärkihankkeisiin. Tutustu kärkihankkeisiin, joissa Eksote on mukana Kärkihankkeet-sivulla.
Linkki Kärkihankkeet-sivulle

 

Yhdessä hyvä ote (OTE) -hanke

 • Erityistä: Hankkeen tavoitteena on saada aikaan maakunnalliset asiakaslähtöiset toimintamallit osatyökykyisten työllistymisen ja osallisuuden tukemiseksi ja koota hajanainen työllistymistä ja osallisuutta edistävät toimijat maakunnallisiksi yhteistyöverkostoiksi. Yhteistyöverkostot siirtyvät osaksi tulevia maakunnallisia palvelurakenteita.
 • Muut hankkeeseen osallistujat: Hankealue Etelä-Karjala ja Kymenlaakso, hallinnoijana Etelä-Karjala. Hankekumppaneina Carea, alueen kunnat, kolmannen sektorin toimijat, alueella toimivat ammatilliset oppilaitokset, Kela, Kaakkois-Suomen TE-toimisto sekä Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom.
 • Yhteyshenkilö: Tea Pitkänen, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.2.2017–31.12.2018
 • Avainsanat: työllisyys, asiakaslähtöinen toimintamalli, yhteistyöverkosto
 • Rahoittaja: STM, hallituksen kärkihanke
 • Hankkeen kustannusarvio yhteensä: 1,5 M€, josta Eksoten osakokonaisuuden kustannusarvio on 750 000 €. Tukiprosentti 80. 

Lue lisää Yhdessä hyvä OTE-hankkeen verkkosivuilta.
Linkki OTE-hankkeen verkkosivuille

Yhdessä hyvä ote -hanke kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin. Tutustu kärkihankkeisiin, joissa Eksote on mukana Kärkihankkeet-sivulla.
Linkki Kärkihankkeet-sivulle

 

Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE)

 • Erityistä: VESOTE-hanke vahvistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Hankkeen kehittämistoimet painottavat liikkumista, ravitsemusta ja unta. Lopullisena hankkeen päämääränä on, että suomalaiset lisäävät liikkumista, vähentävät istumista, syövät monipuolisesti ja terveellisesti sekä nukkuvat paremmin. EKSOTE:n hankkeessa lisätään elintapaohjausta jo ennen henkilön sairastumista kehittämällä Mobiilielintapapoliklinikka kansalaisten käyttöön.
 • Muut hankkeeseen osallistujat: Kunnossa kaiken ikää (KKI)-ohjelma, Suomen Diabetesliitto ry, Mielenterveyden keskusliitto, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE), Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (KAINUUN SOTE), Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (PSHP), Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (Siun sote), Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP), Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/Porin kaupunki (SATASOTE), Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP), lisäksi kuntien liikunta- ja vapaa-ajan palvelut sekä liikunta ja sotejärjestöt.
 • Yhteyshenkilö: Projektikoordinaattori Mira Vidén
 • Hankeaika: 1.1.2017–31.12.2018
 • Avainsanat: Elintapaohjaus, liikunta, ravitsemus ja uni, Mobiilielintapapoliklinikka
 • Rahoittaja: STM, hallituksen kärkihanke
 • Hankkeen kustannusarvio yhteensä: Kokonaiskustannukset hankkeella 3 228 160€, josta Eksoten osakokonaisuuden kustannusarvio on 199 800 €. Tukiprosentti 80.

VESOTE-hanke kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin. Tutustu kärkihankkeisiin, joissa Eksote on mukana Kärkihankkeet-sivulla.
Linkki Kärkihankkeet-sivulle

  

Täydentäen toimivaa (Täytyy)

 • Erityistä: Hankkeessa kehitetään palvelukeskeinen Täytyy-korttelin konsepti. Täydentämällä nykyisiä toimintamalleja ja fyysisen ympäristön ratkaisuja saadaan aikaan ikääntyneitä nykyistä paremmin palveleva kokonaisuus. Etelä-Karjalan alueella pilottikuntana on Savitaipale, jossa uudella tavalla sovitetaan yhteen ikäihmisten asuminen, hoiva ja palvelut. 
 • Muut hankkeeseen osallistujat: Hanke toteutetaan yhteistyössä Porvoon, Savitaipaleen, Suvanto ry:n, Lapinjärven ja Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen Sotera-instituutin kanssa. Lisäksi mukana on kaksi yritystä: Posti ja Etelä-Karjalan Osuuspankki, jotka osallistuvat ”Kyläpiha”-pilottikokeiluun Savitaipaleella. Hankkeen vastuutahona toimii Porvoon kaupungin toimitilajohto. 
 • Yhteyshenkilö: Terhi Karhu, kehittäjä
 • Hankeaika: 1.11.2016-30.11.2018
 • Avainsanat: asuminen, hoiva, palvelut, ikäihmiset
 • Rahoittaja: STM (I&O kärkihanke Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa).
 • Hankkeen kustannusarvio: 857 800, josta Eksoten osakokonaisuuden kustannusarvio 169 800, tukiprosentti 80.

Täydentäen toimivaa -hanke kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin. Tutustu kärkihankkeisiin, joissa Eksote on mukana Kärkihankkeet-sivulla.
Linkki Kärkihankkeet-sivulle


Omais- ja perhehoidon kehittäminen (Ossi-hanke)

 • Erityistä: Hanke on osa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (ESSOTE) Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon -hanketta. Eksote osallistuu hankkeeseen kehittämällä erilaisia valinnanmahdollisuuksia omaishoitoon, omaishoidon palveluja ja tukimuotoja sekä omaishoitajien ja hoidettavien kuntoutusta. Hankkeessa kehitetään myös ikäihmisten perhehoitoa sekä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten omaishoidon toimintamallia. 
 • Muut hankkeeseen osallistujat: Itä-Savon sairaanhoitopiiri (Sosteri), Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote), Vaalijalan kuntayhtymä, Etelä-Savon ammattiopisto, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Sote 360 Oy, Kuntoutussäätiö, Kyyhkylä Oy, Mikkelin ammattikorkeakoulu, SPR/Kaakkois-Suomen piiri sekä Kehitysvammaisten palvelusäätiö.
 • Yhteyshenkilö: Kirsi Koskelainen, projektikoordinaattori
 • Hankeaika: 1.10.2016-31.12.2018
 • Avainsanat: omaishoito, perhehoito, kuntoutus
 • Rahoittaja: STM (I&O kärkihanke Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa).
 • Hankkeen kustannusarvio: 3 440 695, josta Eksoten osakokonaisuuden kustannusarvio on 319 100, tukiprosentti 75,8.

Ossi-hanke kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin. Tutustu kärkihankkeisiin, joissa Eksote on mukana Kärkihankkeet-sivulla.​​
Linkki Kärkihankkeet-sivulle

 

​Etelä-Karjalan LAPE-hanke

 • Erityistä: Hankkeen tavoitteena on yhteen sovittaa lasten, nuorten ja perheiden palvelut lapsi- ja perhelähtöiseksi palvelujen kokonaisuudeksi ja parantaa palveluiden oikea-aikaisuutta. Kehittämistoimet kohdistuvat Etelä-Karjalan nykyjärjestelmässä oleviin aukkoihin ja kehittämiskohtiin.
 • Muut hankkeeseen osallistujat: Imatran kaupunki, Lappeenrannan kaupunki, Lemin kunta, Luumäen kunta, Parikkalan kunta, Rautjärven kunta, Ruokolahden kunta, Savitaipaleen kunta, Taipalsaaren kunta, Lappeenrannan seurakuntayhtymä ja muut seurakunnat yhteisellä osa-hankkeella, Nicehearts ry, Imatran seudun Pelastakaa Lapset ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen Piiri ry ja Etelä-Saimaan 4H -yhdistys sekä Saimaan ammattikorkeakoulu. Eksote toimii hankkeen hallinnoijana.
 • Yhteyshenkilö: Virve Jokiranta, NGH, projektipäällikkö ja Mona Taipale, muutosagentti
 • Hankeaika: 1.1.2017–31.12.2018
 • Avainsanat: asiakaslähtöinen toimintamalli, yhteistyöverkosto, lapset, nuoret, perheet
 • Rahoittaja: STM, hallituksen kärkihanke
 • Hankkeen kustannusarvio yhteensä: 1 348 843€, josta Eksoten osakokonaisuuden kustannusarvio on 496 715 €. Tukiprosentti 80. 

Lue lisää LAPE-muutosohjelman sivulta.
Linkki LAPE-muutosohjelman sivulle

Etelä-Karjalan LAPE-hanke kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin. Tutustu kärkihankkeisiin, joissa Eksote on mukana Kärkihankkeet-sivulla.
Linkki Kärkihankkeet-sivulle

 

Martti – Maaseudun palvelujen kehittäminen

 • Erityistä: Hankkeessa ideoidaan ja kokeillaan uusia hyvinvointiteknologian ja sähköisten työkalujen hyödyntämisen mahdollisuuksia erityisesti haja-asutus ja maaseutualueiden palvelutarpeet huomioiden. Palveluohjaajan työnkuvaa selkeytetään ja roolia vahvennetaan sekä kartoitetaan palveluohjaajien työtä tukevia uusia työkaluja. Etsitään keinoja kuvata tieto haja-asutus- ja maaseutualueilla tarjolla olevista palveluista palveluja tarvitsevien saataville. Tuotetaan testattavaksi erilaisia terveysvalmennussettejä ja riskitestejä. Kehittämistyön muotona on yhteisölähtöinen palvelujen kehittäminen, jossa ovat osallisina asukkaat, alueen palvelutuottajat ja muut toimijat.
 • Yhteyshenkilö: Vuokko Majoinen, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.1.2016–30.6.2018
 • Avainsanat: maaseutuväestö, perus- ja hyvinvointipalvelut, palveluohjaus, terveysvalmennus, etäpalvelut
 • Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun keittämisohjelmaa 2014-2020, rahoituksen myöntäjä Kaakkois-Suomen ELY-keskus
 • Hankkeen kustannusarvio yhteensä: 330 008€, tukiprosentti 90

Linkki Martti-hankkeen tiedotteeseen

 

Yhdessä yrittäen

 • Erityistä: Hankkeen avulla selvitetään yhteiskunnallisen yrityksen toimintaedellytyksiä uudenlaisena työllistäjänä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tekemätön työ julkisella sektorilla​, yrityksissä ja kolmannella sektorilla. Toisessa vaiheessa toteutetaan puolen vuoden työllistämiskokeilu, jossa työllistetään 30 työtöntä työnhakijaa tekemättömän työn tekijöiksi. Työllistämiskokeilun aikana työntekijöille järjestetään valmennusta ja ohjausta tarpeiden mukaisesti. Hankkeen kolmannessa vaiheessa kokeilun tuloksia hyödynnetään liiketoimintasuunnitelman ja uuden toimintamallin tekemiseen.
 • Muut hankkeeseen osallistujat: Lappeenrannan kaupunki (hallinnoija)
 • Yhteyshenkilö: Anne Hjelt, projektikoordinaattori (Eksote)
 • Hankeaika: 1.4.2016-31.3.2018
 • Avainsanat: Työllisyys, osaaminen, osallisuus, yhteiskunnallinen yritys
 • Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), rahoituksen myöntäjä Hämeen ELY-keskus
 • ​Hankkeen kustannusarvio: 475 457€, josta Eksoten osuuden kustannusarvio 204 825€, tukiprosentti 75​

Lue lisää Maakunnallisesta mallista Lappeenrannan kaupungin Työllistämispalvelut-sivulta. Linkki Lappeenrannan kaupungin verkkosivuille


 Etelä-Karjalan ohjaamo

 • Erityistä: Etelä-Karjalan ohjaamossa nuorille tarjottavia palveluja kootaan seudullisesti kahteen toimipisteeseen: Imatralla Nuorisotila Koskis (palvelee Eksoten pohjoispään kuntien nuoria) ja Lappeenrannassa nuorisotila Monari (palvelee Eksoten Etelä-Saimaan kuntien nuoria), joissa keskeistä ovat ennaltaehkäisevät ja asiakaslähtöiset palvelut mukaan lukien työpajapalvelut sekä ratkaisukeskeinen työote. Lappeenrannan kaupunki hallinnoi hanketta, osatoteuttajina Imatran kaupunki ja Eksote.
 • Yhteyshenkilö: Timo Suhola, kehittäjäkoordinaattori (Eksote)
 • Hankeaika: 1.3.2015–28.2.2018
 • Avainsanat: matalan kynnyksen palvelut, helppo saavutettavuus, joustavuus, asiakaslähtöisyys, luottamuksellisuus, ratkaisukeskeisyys
 • Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), rahoituksen myöntäjä Keski-Suomen ELY-keskus
 • Hankkeen kustannusarvio: 611 400  €, josta Eksoten osuuden kustannusarvio 161 400 €, tukiprosentti 75

 

VAPOTI – VAnhojen POtilastietojärjestelmien TIedot

 • Erityistä: Hankkeessa siirretään Kanta-arkistoon Eksoteen liittyneiden kuntien vanhojen sähköisten potilastietojärjestelmien kertomustiedot. 
 • Yhteyshenkilö: Veli-Pekka Helvola, projektipäällikkö 
 • Hankeaika: 15.2.2016–30.11.2017
 • Avainsanat: Vanhat potilastietojärjestelmät, kertomustiedot, Kanta-arkisto
 • Rahoittaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Hankkeen kustannusarvio: 688 303 €, tukiprosentti 70

(2017) Vapoti_Loppuraportti.pdf

 

Asiakasosallisuus Eksotessa: Asiakas kehittäjäkumppanina

 • Erityistä: Hallituksen kärkihanke (STM) Palvelut asiakaslähtöisiksi, osahanke 2) Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli. Etelä-Karjalan pilotin tavoitteena on laatia asiakkaiden osallisuutta vahvistava maakunnallinen osallisuusohjelma. Asiakasosallisuustieto pyritään saamaan osaksi Eksoten tietojohtamisen mallia ja raportointijärjestelmää.  Siksi tarvitaan mm. tiedon tarpeen ja raportoinnin edellyttämän teknisen toteutuksen määrittelyä. Asiakasosallisuustietoa kootaan tietovarantoon, josta se on paremmin käytössä. Kokeilujakson aikana tuotetaan asiakasryhmäkohtaista tietoa eri menetelmillä, kuten pop up haastattelut, internetkysely, palvelumuotoilutyöpajat ja spontaani palaute. Eri ryhmien osallistumista kytketään ajankohtaisiin teemoihin ja muihin kärkihankkeisiin, kuten Kehittäjät ja Vertaisohjaajat (VESOTE), Lapsiparlamentti (LAPE), Vanhusneuvostot (I&O). Asiakasryhmäkohtaista tietoa tuotetaan mm. henkilökohtaisen budjetin tarpeista ja sisällöstä (vammaiset ja omaishoidettavat, I & O kärkihanke), ja mobiilielintapapoliklinikkaan liittyvistä odotuksista (VESOTE).
  • Yhteyshenkilö: Minna-Maria Behm, projektipäällikkö
  • Hankeaika: 1.11.16 – 31.12.2017, pilotointi 1.2.17-31.1.18, arviointi 1.2-31.12.18
  • Avainsanat: asiakasosallisuus, osallisuusohjelma, asiakaskokemus, palvelulupaus, tietojohtaminen
  • Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
  • Hankkeen kustannusarvio yhteensä: 29 900 euroa

Asiakas kehittäjäkumppanina -pilotti sisältyy hallituksen kärkihankkeisiin. Tutustu kärkihankkeisiin, joissa Eksote on mukana Kärkihankkeet-sivulla.
Linkki Kärkihankkeet-sivulle

 

Kuntouttavat toimintamallit iäkkäiden palveluissa

 • Erityistä: Hankkeessa tuotetaan tietoa kustannusvaikuttavista malleista iäkkäiden palvelukokonaisuudessa ja esitetään uudenlaisia, kuntouttavia toimintamalleja pilotoitavaksi ja levitettäväksi.
 • Toteuttajat: Eksote, Saimia, LUT
 • Muut yhteistyötahot: THL, Socom
 • Yhteyshenkilö: Merja Tepponen, hankejohtaja
 • Hankeaika: 1.9.2015-30.8.2017
 • Avainsanat: kotihoito, kuntoutus, toimintakyky, integrointi
 • Rahoittaja: Valtioneuvosto/ Selvitys- ja tutkimustoiminta
 • Hankkeen kustannusarvio: 169 961 €, tukiprosentti 100

Hankkeen loppuraportti on luettavissa valtioneuvoston verkkosivuilla.
Linkki valtioneuvoston verkkosivulle


 

Hyvinvointikumppanuus

 • Erityistä: Julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välisen kumppanuusmallin kehittäminen ja toimijoiden roolien määritteleminen palvelutarjonnassa, julkisen sektorin kustantamien palvelujen laadun varmistaminen, verkoston toimintamallin soveltuvuus palveluseteliyrittäjyyteen, asiakas- ja tilaajapalautejärjestelmän kehittäminen sekä laaja-alaisen hyvinvointia ja toimintakykyä edistävien palvelujen saatavuuden varmistaminen ja asiakkaalle helppo hankinta koko Etelä-Karjalan alueella.
 • Muut hankkeeseen osallistujat: Saimia (hallinnoija), Wirma Oy, KEHY Oy
 • Yhteyshenkilö: Anna Behm, kehittäjäkoordinaattori
 • Hankeaika: 1.9.2015-30.8.2017
 • Avainsanat: kumppanuusmalli, yritysverkosto, palvelujen laatukriteerit, palautemalli, palveluseteliyrittäjyys
 • Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), rahoituksen myöntäjä Uudenmaan liitto
 • Hankkeen kustannusarvio: Eksoten osakokonaisuuden kustannusarvio 74 256 €, tukiprosentti 70​


VaiKuTa - Vaikeasti työllistyvien työttömien kuntouttaminen työelämään terveitä elämäntapoja vahvistamalla  

 • Erityistä: Vaikeasti työllistyvien työttömien kuntouttaminen työelämään terveitä elämäntapoja vahvistamalla hankeen tarkoitus on työttömien elämäntapojen vahvistaminen ja tukeminen neuvonta- ja ohjaustyöllä. Hankkeessa tuetaan palvelujen saatavuutta tuomalla palveluja työttömien lähelle.
 • Yhteyshenkilö: Tuija Ylitörmänen, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.1.2015–30.6.2017
 • Avainsanat: työttömät, ennaltaehkäisevä työ, kuntoutus, elämäntavat
 • Rahoittaja: STM/ Terveyden edistämisen määräraha
 • Hankkeen kustannusarvio: 140 000 €, tukiprosentti 89​

 

Sote-tietopakettien kehittäminen valtakunnallisen raportoinnin tueksi

 • Erityistä: Hankkeessa pilotoidaan ja jatkokehitetään Sitran ja STM:n yhteistyössä määrittelemiä sote-tietopaketteja valtakunnalliseen sote-alueiden raportointiin ja vertailuun. Eksoten tavoitteena on testata alueellista sote-tietopakettien kokonaisuutta sekä yhdistää Eksoten ja Kelan tietoja matka- ja lääkekorvausten osalta maakunnallisen kokonaiskuvan saamiseksi. Lisäksi osallistutaan laatu- ja vaikuttavuusindikaattorien määrittelyyn ja pilotointiin sekä kansallisen sote-teknologiatiekartan valmisteluun.
 • Yhteyshenkilö: Katja Klemola, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.2.2017-31.8.2017
 • Avainsanat: tietojohtaminen, sote-tietopaketit, laatu- ja vaikuttavuusindikaattorit, teknologiatiekartta
 • Rahoittaja: Sitra
 • Hankkeen kustannusarvio: 150 000€, tukiprosentti 50%​

 

TOIMARI - Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke

 • Erityistä: Työllisyyden edistämiseen tähtäävää hanke, jossa kehitetään koko työllistämisprosessia ja vaikeasti työllistyvien ​palveluita. Pääkohderyhmänä hankkeessa ovat nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat. Tavoitteena on pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden ehkäisy ja vähentäminen eri keinoin. Hankkeessa tuetaan pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistymistä vaiheittaisena prosessina rakentaen väylä avoimille työmarkkinoille tai opiskelulle keskittymällä työttömän terveyteen, motivaatioon ja toimintakykyyn.
 • Yhteyshenkilö:​​ Kirsi Kukkonen, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.1.2015–31.3.2017
 • Avainsanat: pitkäaikaistyöttömät, nuoret, kuntouttava työtoiminta, verkostoyhteistyö, työllistämisprosessi 
 • Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), rahoituksen myöntäjä Hämeen ELY-keskus 
 • Hankkeen kustannusarvio yhteensä: 371 160€, tukiprosentti 76,5

 

Tietojohtamisen mallin kehittäminen ajantasaisen palvelupakettiraportoinnin ja toiminnanohjausta tukevien tietojen mahdollistamiseksi

 • Erityistä: Hankkeessa kehitetään ja testataan asiakassegmentointiin ja toiminnanohjaukseen kehitettävää tietomallia eri segmentteihin dynaamisesti luokiteltujen asiakkaiden hoito- ja palveluketjun osalta, liittäen siihen eri toimijoiden roolien ja vastuiden lisäksi kustannustiedot sekä potilaan/asiakkaan hoidon ja palveluiden ohjauksen tilannetiedot. Hankkeessa jatkokehitetään Eksoten tietojohtamisenmallia sekä palvelupaketteja laajentamalla niiden tietosisältöjä ja kytkemällä ne faktisiin, operatiivisiin, prosesseihin.
 • Yhteyshenkilö: Katja Klemola, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.8.2016-28.2.2017
 • Avainsanat: tietojohtaminen, palvelupaketit, toiminnanohjaus, palveluprosessit
 • Rahoittaja: Sitra
 • Hankkeen kustannusarvio:130 000€, tukiprosentti 70%

Loppuraportti PDF-muodossa:Tietojohtamisen mallin kehittäminen TiJo2.pdf

 

Neljä pilottia ICT:stä yhteisöön

 • Erityistä: Selvitetään Eksotessa olevaa taidetta ja sen hyödyntämistä. Pilotoidaan taidekasvatusta ICT:tä hyödyntäen kuntoutuksessa, vammaispalveluissa, ikäihmisten pitkäaikaishoidossa sekä yhteisötaiteen osana. Pilotin aikana toimiviksi havaituista toimintamalleista on tarkoitus tehdä pysyvää toimintaa Eksoten eri yksiköihin.
 • Yhteyshenkilö: Marjukka Ervelius, taidekoordinaattori
 • Hankeaika: 1.8.2015-31.12.2016
 • Avainsanat: yhteisötaide, taidekartoitus, ICT-taide
 • Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Hankkeen kustannusarvio: 53 333 €, tukiprosentti 75

 

CONNECT – Collecting Nordic Best Practice within Welfare Technology

 • Erityistä: Yhteispohjoismainen hanke, jonka tarkoituksena on kerätä eri maiden parhaat käytännöt hyvinvointiteknologian hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hankkeen tuotoksena julkaistaan ohjekirja hyvinvointiteknologian käyttöönotosta ja hyödyntämisestä julkisella ja yksityisellä sektorilla.
 • Yhteyshenkilö: Katja Rääpysjärvi, projektipäällikkö (Eksoten osakokonaisuus)
 • Hankeaika: 1.1.2015-31.12.2016.                                                
 • Avainsanat: Hyvinvointiteknologia, hyvät käytännöt
 • Rahoittaja: Pohjoismaiden ministerineuvosto
 • Kustannusarvio: Eksoten osakokonaisuuden kokonaiskustannukset 13 330,38 €, tukiprosentti 100

Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen sivuilta löytyy tietoa hyvinvointiteknologian työkalupakista. 
Linkki Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen verkkosivuille.

  Kuntakokeilu

 • Erityistä: Lapsia ja nuoria sekä aikuisia koskevan yhdistetyn palvelu- hoito ja kuntoutussuunnitelman käyttöönotto soveltuvin osin hyödyntäen prosessinohjauksen ohjelmaa. Malliin liittyy myös palveluneuvonnan, -ohjauksen ja palvelutarpeen arviointiprosessin uudistetun toimintamallin käyttöönotto ja levittäminen. 
 • Muut hankkeeseen osallistujat: Imatran kaupunki
 • Yhteyshenkilö: Mira Pakanen, projektipäällikkö
 • Hankeaika: v.2014-2016
 • Avainsanat: yhteinen hoito- ja palvelusuunnitelma, asiakasvastaava
 • Rahoittaja: Valtiovarainministeriö
 • Hankkeen kustannusarvio: 146 000€, josta Eksoten osuuden kustannusarvio 
  96 000€, tukiprosentti 50

 

SmartCare

 • Erityistä: Teknologialla tuetun kotona asumista tukevan toimintamallin luominen, osallistujat 16 eri Euroopan maasta, Eksote ainoana mukana Suomesta.
 • Yhteyshenkilö: Katja Rääpysjärvi, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.3.2013–28.2.2016. Jatko 31.8.2016 saakka.
 • Avainsanat: Kotona selviytyminen, kotona asumisen tuki, turvallisuus, contact center, sähköinen asiointi
 • Rahoittaja: Euroopan komissio, CIP, Competitiveness and Innovation Framework Programme
 • Hankkeen kustannusarvio: 1 193 273 €, tukiprosentti 50

Lue lisää SmartCaren verkkosivuilta. Linkki SmartCaren verkkosivuille
Tutustu SmartCare videoihin YouTubessa. Linkki YouTuben SmartCare videoiden listaukseen.

 SmartCare-hankkeen loppuraportti PDF-muodossa:
(2016) D10.9 v1.0 SmartCare Final Report.pdf

Sote-rahoitusmalli

 • Erityistä: Hankkeessa pilotoidaan uutta sote-rahoitusmallia (palvelupaketteja) ja kehitetään sote-palvelujen vaikuttavuusmittareita.
 • Yhteyshenkilöt: Katja Klemola ja Heidi Sinkkonen, projektipäälliköt
 • Hankeaika: 1.5.2015.-28.2.2016                                                
 • Avainsanat: Sote-rahoitusmalli, palvelupaketit, tietojohtaminen, vaikuttavuus
 • Rahoittaja: Sitra
 • Kustannusarvio: 240 000€, tukiprosentti 50

   

United4Health

 • Erityistä: Kehitetään edelleen Renewing Health hankkeessa tutkittuja telelääketieteen toimintamalleja pitkäaikaissairaiden potilaiden hoidossa. Mukana 12 Euroopan maata, Eksote ainoana Suomesta.
 • Yhteyshenkilö: Mira Pakanen, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.1.2013–31.12.2015
 • Avainsanat: diabetes, etämonitorointi, pitkäaikaissairaus
 • Rahoittaja: Euroopan komissio, ICT PSP, Competitiveness and Innovation Framework Programme
 • Hankkeen kustannusarvio: 58 610 €, tukiprosentti 50

Lue lisää United4Healthin verkkosivuilta. Linkki United4Healthin verkkosivuille.

 

HyvisSADe

 • Erityistä: Tavoitteena on keskittyä sähköisten palvelujen lisäämiseen ja asiakkaiden valintamahdollisuuksien parantamiseen, oman hyvinvoinnin ja terveyden ylläpidon ja seurannan tehostamiseen; hoitoon ja palveluihin hakeutumisen kynnyksen madaltamisella sekä parantamalla sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta uudenlaisilla yhteydenpitomuodoilla. Yhteistyöhankkeessa ovat mukana Eksote, Carea, Isshp, Esshp, Ksshp ja Phsotey.
 • Yhteyshenkilö: Riitta Lehtonen, projektipäällikkö
 • Hankeaika: 1.1.2013–31.12.2015
 • Avainsanat: sähköinen asiointi, vaikuttavuus, hoitoon hakeutuminen
 • Rahoittaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Hankkeen kustannusarvio: Hankekokonaisuus 1 392 750 €, Eksoten osaprojektin kustannusarvio 312 760 €, tukiprosentti 75

 

Kotona kokonainen elämä – Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Etelä-Suomessa 2013-2015

 • Erityistä: Kotona asuvan ikääntyneen hyvän arjen mahdollistaminen hänen omista lähtökohdistaan käsin. Toiminnalliset osakokonaisuudet: 1) Palvelutarpeen arviointimenetelmien ja arviointiosaamisen lisääminen, 2) Kotihoidon sisällön ja työprosessien kehittäminen, 3) Muistisairaiden palvelujen kehittäminen ja 4) Saattohoidon kehittäminen (Saattaen)
 • Yhteyshenkilö: Tarja Viitikko, projektikordinaattori (Eksoten osakokonaisuus)
 • Hankeaika: 1.3.2013–31.10.2015
 • Avainsanat: Palvelutarpeen arviointi, monimuotoinen kotihoito, asiakaslähtöiset prosessit, muistikuntoutus, Koti-ikävä, asiakkaan palvelupolku, asiakas oikeassa paikassa oikeaan aikaan
 • Rahoittaja: Sosiaali –ja terveysministeriö (STM), Kaste-ohjelma
 • Kustannusarvio: Eksoten osakokonaisuuden kokonaiskustannukset 518 900 € +Saattaen osakokonaisuus 221 250 € tukiprosentti 75

Koko hankkeen loppuraportti luettavissa Innokylässä.
Linkki Innokylään

 

Kannatellen 3 

Erityistä: Mielen avain -hankkeen osahanke, Case management/Kannatellen - liikkuva ja täydentävä työmuodon jatkokehittäminen (MDFT), alueellisen verkostoyhteistyön mallinnus
Yhteyshenkilö: Hannu Hakalisto, hankekoordinaattori
Hankeaika: 1.7.2013–30.4.2015
Avainsanat: rinnalla kulkeminen, välittäminen, palveluohjaus, hoitoonohjaus, osallisuus, kokonaisvastuu, verkostoyhteistyö
Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Kaste 2 -ohjelma
Hankkeen kustannusarvio: 213 333 €, tukiprosentti 75
 

 

 

​​Alueellisten toimintamallien kehittäminen ja jalkauttamisen vaatimat toimenpiteet - Eksoten kehittämisohjelma  

Erityistä: Palvelujärjestelmän uudistaminen, Eksoten strategiaan perustuvat uudet toimintamallit, ensineuvo, palvelutarpeen arviointi, kotihoidon akuutit tilanteet, Koti-ikävä-pilotti, henkilökuljetukset, kodinmuutostyöt, kuntouttava kotiutuminen, toimintakyvyn tukeminen, ikäihmisten osallistaminen asiakaslähtöisten prosessien käyttöönotossa, ikärakenteen mukaisen palvelurakenteen ja -verkoston mallintaminen, aktivointi ja työllistyminen, osaamisen koordinointi, asiakastyytyväisyys
Yhteyshenkilö: Katja Heiskanen, projektipäällikkö
Hankeaika: 1.11.2011–31.12.2013, jatk. 31.5.2014
Avainsanat: strategia, toimintamalli, palvelurakenne, kodinmuutostyöt, työllistyminen, ikäihmiset, osaaminen, henkilökuljetukset, kotihoito, kotiutus
Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), rahoituksen myöntäjä Etelä-Karjalan liitto
Hankkeen kustannusarvio: 986 063 €, tukiprosentti 50
 
 
 

​​EEVA - ennaltaehkäisevää vaikuttavuutta 

Erityistä: Tavoitteena hallinnollisista rakenteista riippumaton sosiaali- ja terveyspiirin tiedolla johtamisen malli. Jatkaa Tiedolla johtaminen SOTE-piirissä –hankkeessa tehtyä työtä.
Yhteyshenkilö: Katja Klemola, projektipäällikkö
Hankeaika: 11.3.2013–28.2.2014
Avainsanat: tiedolla johtaminen, strategisten muutosten pitkän aikavälin ennustaminen, palveluverkon muutokset, tuottavuusvaikutusten arviointi
Rahoittaja: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra)
Hankkeen kustannusarvio: 500 000 €, tukiprosentti 50
 
Tutustu tietojohtamisen malliin Sitran verkkosivuilla.

Lataa Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitran verkkosivuilta.

 
 

​Hyvinvointiasema -hanke

Erityistä: Tavoitteena on luoda pilotti-hyvinvointiasemia, joissa tarjotaan monipuolisesti sosiaali- ja terveyspalveluja huomioiden erilaisten alueiden tarpeet. Erityistä on myös yhteistyö kolmannen sektorin ja viranomaiskumppaneiden kanssa, vertaisohjaajat tiedonjakamisen tukena.
Yhteyshenkilö: Minna Lignell, projektipäällikkö
Hankeaika: 1.5.2013–31.10.2014
Avainsanat: Palveluohjaus, hyvinvointi, osallisuus, matalan kynnyksen palvelut, vuorovaikutteiset asiointikanavat, yhteistyö, toimintamalli
Rahoittaja: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, Sitra
Hankeen kustannusarvio: 356 840 €, tukiprosentti 50
 
 
 

Liikkuvan laboratorion suunnittelu 

Erityistä: Hankkeessa suunnitellaan käyttöön otettavaksi liikkuva laboratorio, jossa voidaan tarjota myös muita palveluja, esimerkiksi Työvoiman palvelukeskuksen palveluja.
Yhteyshenkilö: Marika Wikström-Koikkalainen, Katja Heiskanen
Hankeaika: 15.7.2014–31.12.2014
Avainsanat: liikkuvat palvelut, laboratoriopalvelut
Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), rahoituksen myöntäjä Etelä-Karjalan liitto
Hankkeen kustannusarvio: 29 120 €, tukiprosentti 70
 

 

Mallu kylillä 2 

Erityistä: Liikkuvien palvelujen kehittäminen
Yhteyshenkilöt: Marika Wikström-Koikkalainen, koordinaattori ja Katja Heiskanen, koordinaattori
Hankeaika: 1.5.2012–30.4.2014
Avainsanat: liikkuvat palvelut, Mallu-auto, haja-asutusalueet, teemapäivät, hyvinvointi, kolmas sektori, yritykset, yhdistykset, yhteistyö, asiakaspalaute, tiedottaminen
Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013, rahoituksen myöntänyt Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Hankkeen kustannusarvio: 209 028 €, tukiprosentti 100
 ​
 

MaTTi 

Erityistä: Lappeenrannan kaupungin ja Laptuote-säätiön hanke, Eksotella alkukartoituksen kehittäminen, maahanmuuttajien työllistymisen ja kotoutumisen tukeminen
Yhteyshenkilö: Anna Hallikainen, projektipäällikkö, Laptuote-säätiö
Hankeaika: 1.3.2012–31.12.2013, jatk. 30.4.2014
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Lappeenrannan kaupunki, Laptuote-säätiö, rahoituksen myöntänyt Kaakkois-Suomen Ely-keskus
Avainsanat: maahanmuuttajat, työllistyminen, sähköiset palvelut, ystävätoiminta, tukihenkilötoiminta, alkukartoitus, suomen kielen opiskelu, kotoutuminen
Hankkeen kustannusarvio: 455 400 €, tukiprosentti 82 (ESR), 16 (Lappeenrannan kaupunki) ja 2 (Laptuote-säätiö)
 

 

MuistiApu  

Erityistä: Muistisairaille ja heidän läheisilleen luodaan yksi taho, josta ohjaus ja neuvonta saadaan. Muistisairaista ja heidän läheisistään kootaan asiakasfoorumi.
Yhteyshenkilöt: Merja Tepponen, kehittämisjohtaja ja Anne Hjelt, projektipäällikkö
Hankeaika: 1.5.2012–31.12.2013, jatk. 30.3.2014
Avainsanat: muisti, muistiongelmat, muistipoliklinikka, muistikuntoutus, muistisairaan omaishoitaja, asiakasfoorumi
Rahoittaja:Tekes
Hankkeen kustannusarvio: 200 000 €, tukiprosentti 50
 
 
 

Nuorten TaidePaja 

Erityistä: TaidePaja on 16–29-vuotiaiden nuorten paikka, johon voi tulla, jos ei ole koulutus- tai työpaikkaa.
Yhteyshenkilö: Päivimaria Seppänen, projektipäällikkö
Hankeaika: 1.1.2013–31.12.2014
Avainsanat: Innostaminen, onnistuminen, yhdessä oleminen, rento ja reilu fiilis
Rahoittaja: ESR, rahoituksen myöntäjä Uudenmaan ELY-keskus
Hankkeen kustannusarvio: 471 208 €, tukiprosentti 85
Tulos: Siirtynyt osaksi Eksoten toimintaa

 

OSAKSI - Työelämäosallisuutta 

Erityistä: Työttömälle/kuntoutujalle yksilöllinen työllistymisen malli, työhönvalmennusyksikkö-toiminta, avustavien tehtävien kartoitus, sosiaalisten näkökohtien käyttö hankinnoissa, yhteishanke Carean kanssa
Yhteyshenkilö: Anja Helvasto, projektipäällikkö
Hankeaika: 1.4.2012–31.12.2013, jatk. 31.1.2014
Avainsanat: sosiaalinen työllistäminen, työhönvalmennus, osatyökykyiset, mielenterveys, kuntoutuminen, avustavat tehtävät, sosiaaliset näkökohdat
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), rahoituksen myöntänyt Kaakkois-Suomen Ely-keskus
Hankkeen kustannusarvio: 519 041 €, tukiprosentti 80
Tulos: Hankkeessa vahvistettiin kuntien hankintaosaamista juurruttamalla sosiaalisten kriteereiden käyttöä julkisissa hankinnoissa ja mallinnettiin avustavien tehtävien työpaikkoja. Hankkeen käynnistämä heikossa työmarkkina- asemassa olevien työhönvalmennusyksikkö Parkki jatkaa toimintaansa 1.2.2014 alkaen Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosyksikkönä psykososiaalinen kuntoutus työelämäosallisuutta tukevat palvelut (TEOT).
 
 

 

RISTO - Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn 

Erityístä: Päätavoitteena terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen edistäminen. Eksoten osakokonaisuudessa laaditaan ikääntyneiden ravitsemustilan arvioinnin ja toiminnan malli. Ikäihmisten, heidän omaistensa sekä laitoksissa ja kotihoidossa työskentelevien terveydenhuollon ammattilaisten ravitsemusosaamisen vahvistaminen. Ikäihmisten suun terveyden edistäminen.
Yhteyshenkilö: Tuula Partanen, projektikoordinaattori
Hankeaika: 1.7.2013–31.10.2014
Avainsanat: VaPa-laki, ikäihmiset, suun terveys, ravitsemus
Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Hankkeen kustannusarvio: 697 035 €, tukiprosentti 75
 
Kaikki hankkeessa tuotettu materiaali sekä työpajojen ja seminaarien esitykset löytyvät RISTO-hankkeen sivuilta Innokylästä.

SAKARI – Sujuva arki kotihoidossa asiakaslähtöisellä resursoinnilla 

Erityistä: Hankkeessa kehitetään ja jalkautetaan uusi asiakaslähtöinen resursoinnin toimintamalli, jonka avulla voidaan vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään ja siten edistää uuden vanhuspalvelulain toimeenpanoa.
Yhteyshenkilö: Mika Mitikka, kehittämiskoordinaattori
Hankeaika: 1.7.2013–31.10.2014
Avainsanat: Vanhuspalvelulaki, kotihoidon asiakkaat, kotihoidon henkilöstö, resursointi, toiminnanohjaus
Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Hallinnoija: Espoon kaupunki
Eksoten osahankkeen kustannusarvio: 402854€, tukiprosentti 75
 
 
SAKARI-hankkeeseen liittyvään materiaaliin voi tutustua myös Innokylässä.

 

SUSTAINS 

Erityistä: Sähköisen asioinnin kehitys ja käyttöönotto, 12 EU-maan hanke, jossa Eksote ainoana Suomesta mukana. 
Yhteyshenkilö: Katja Rääpysjärvi, projektipäällikkö
Hankeaika: 1.1.2012–31.12.2014
Avainsanat: sähköinen asiointi, turvallinen viestin välitys, etämonitorointi, nettineuvonta, terveyskansio, sähköinen ajanvaraus, sähköinen laskutus 
Rahoittaja: Euroopan komissio, ICT PSP, Competitiveness and Innovation Framework Programme
Hankkeen kustannusarvio: 600 280 €, tukiprosentti 50
 
SUSTAINS-hankkeen loppuraportti PDF-muodossa:
(2014) 5110 SUSTAINS Final trial evaluation - South Karelia.pdf
 

Mallu kylillä

Hankeaika: 9.12.2010–31.8.2011
Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013, rahoituksen myöntäjä ELY-keskus
Tulos: Esiselvitys liikkuvien palvelujen ja Mallu-auton toiminnasta
 
Mallu kylillä -hanke palkittiin Maaseutuverkoston Parhaat käytännöt -kilpailussa vuonna 2012 (Onnistunut kehittämishanke -sarja).
 
 
 

Tutkimus- ja kehittämishankkeet, joissa olemme olleet mukana

 
Yes We Can – Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan uudistaminen Etelä-Karjalassa, lue lisää hankkeesta Innokylässä.
Linkki Innokylään.
 
TYYPPI-hanke
Lue lisää Saimaan ammattikorkeakoulun verkkosivuilta.
 

VALVA - Valinnanvapauden muotoutuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa​​​
Lue lisää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemasta Hallintoalamaisesta aktiiviseksi valitsijaksi - Valinnanvapauden muotoutuminen sote-palveluissa raportista.
Linkki Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan avoimessa julkaisuarkistossa sijaitsevaan raporttiin.Share