Tutkimus- ja opinnäytetyöt

​Eksotessa tehdään runsaasti erilaisia tutkimus-, opinnäyte- ja selvitystöitä. Työt pohjautuvat Eksoten ​​strategiaan, sillä Eksotessa toteutettavat opinnäytetyöt ja tutkimushankkeet integroidaan sote-palveluiden kehittämisen painopistealueisiin.

Kaikille Eksotessa toteutettaville tutkimuksille, myös opinnäytetöille, tulee hakea tutkimuslupa. Opinnäytetyölle haetaan lupaa oppilaitoksessa hyväksytyllä tutkimussuunnitelmalla. Kehittämistehtävät ja hankkeet, joista raportoidaan tai jotka julkaistaan, tarvitsevat myös tutkimusluvan. Jatkotutkimusluvan tarvitsevat ne tutkimukset, joiden aineiston keruu viivästyy tai jatk​uu. Jatkotutkimuslupaa haetaan samalla tutkimuslupahakemuksella. Mikäli tutkimuksessa asetelma/ käytännön toteutus eivät ole muuttuneet, jatkotutkimus ei tarvitse eettisen työryhmän käsittelyä.​​

Opinnäytetyön (Amk ja Yamk) toteuttamisesta tulee sopia sen Eksoten yksikön esimiehen kanssa, johon opinnäytetyö tehdään. Opinnäytetyössä tulee olla nimetty yhteyshenkilö tai työelämäohjaaja Eksotelta, jonka kanssa sovitaan käytännön järjestelyistä.

Kehittämistehtäville- ja hankkeille  haetaan tutkimuslupa, mikäli ne tähtäävät julkaisuun Eksoten ulkopuolella.​

Ohjeet tutkimusluvan hakemiseen

Tutkimuslupaa haetaan Eksoten Tutkimuslupa-/Lausuntohakemuslomakkeella.​

  • Eksoten tutkimuslupaa ja Eksoten eettisen työryhmän lausuntoa haetaan samalla lomakkeella. Lomakkeessa on mainittu myös kaikki tarvittavat liitteet.
    Merkitse hakemukseen myös mihin tulos-/toimintayksikköön tutkimus kohdistuu. Organisaatiokaavio
  • Mikäli tutkimus kohdistuu asiakkaisiimme/potilaisiimme, tutkimuksessa käytetään potilastietojärjestelmän tietoja tai tutkimus on luonteeltaan erityisen sensitiivinen, on tutkimusluvan edellytyksenä Eksoten eettisen työryhmän puoltava lausunto. Lisäksi myönteinen lausunto vaaditaan tutkimuksilta, jotka kohdentuvat työntekijöihin ja heidän tekemäänsä asiakastyöhön ja/tai ovat luonteeltaan erityisen sensitiivisiä. Lääketieteellisislle tutkimuksille tulee hakea eettisen toimikunnan lausunto (esim. HUS), muille Eksoten eettisen työryhmän lausunto.​ Eettinen työryhmä

  • Jos tutkimukselle on jo aiemmin myönnetty eettisen toimikunnan (esim. HUS) puoltava lausunto ja nyt haetaan tutkimuslupaa, merkitään hakemukseen ilmoitus eettiselle työryhmälle. Lausunto liitetään hakemukseen.
  • Tutkimusluvat myöntää tulosalueen johtaja, tulosyksikön palvelupäällikkö, tai mikäli tutkimus koskee useampaa tulosyksikköämme, luvan myöntää vastuualuejohtaja. Lääketieteellisten tutkimusten tutkimusluvan myöntää terveyspalvelujen johtaja. 
  • Tutkimuksen jatkuessa yli tutkimusluvassa olleen voimassaoloajan, haetaan uusi tutkimuslupa. Jatkotutkimusluvan tarvitsevat ne tutkimukset, joiden aineiston keruu viivästyy tai jatkuu. Jatkotutkimuslupaa haetaan samalla tutkimuslupahakemuksella. Mikäli tutkimuksessa ei muutu muu kuin aika, ei hakemukseen tarvita liitteitä eikä eettisen työryhmän käsittelyä.
  • Tutkimuslupahakemus ja tietosuojalomake liitteineen lähetetään Eksoten kirjaamoon.


Päätös tutkimusluvasta ja mahdollinen eettisen työryhmän lausunto toimitetaan hakijalle sähköisesti noin kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Mikäli tutkimussuunnitelmaan pyydetään täydennyksiä tai korjauksia, tulee korjattu suunnitelma toimittaa Eksoten kirjaamoon. Muutokset tulee ilmaista selkeästi merkittyinä. Tutkimuksen toteutusvaiheen saa aloittaa myönteisen päätöksen saavuttua. 

Tutkimuksen päätyttyä tulee julkaisu lähettää sähköisessä muodossa Eksoten kirjaamoon

Tutkimuslupa- ja lausuntohakemus:

Tutkimuslupa- ja lausuntohakemus 26.1.2021.pdf

Tietosuojalomake/selvitys rekisteröidyn informoimisesta:

Selvitys rekisteröidyn informoimisesta.docx

Huom. Muista allekirjoittaa hakemus käsin kiitos!

​Hakemus toimitetaan:
tai
Eksote kirjaamo
Valto Käkelän katu 3
53130 Lappeenranta

Tutkimusluvan hakemiseen liittyvissä lisätiedusteluissa ja kysymyksissä pyydetään kääntymään kyseiseen tutkimukseen liittyvän työelämäohjaajan puoleen. ks. Organisaatiokaavio

Lisätietoja: 


Share