Sote- palveluntuottajien rekisteröityminen

​​​​​​​​​​​Sosiaali ja /tai terveydenhuollon palveluntuottajan täytyy kuulua palveluaan vastaavaan rekisteriin. ​​​​Eksote ylläpitää palveluhaku-sivustoa, josta löytyy rekisteröityjen ja hyväksyttyjen sote-alan palvelujen tuottajien yhteystiedot ja tietoa palveluista. 
Linkki :Yksityiset Palvelut- sivusto.

Ilmoitusten liitteenä vaadittava toimintasuunnitelma on tärkeä yrityksen toiminnan kuvaaja. Eksote on laatinut toimintasuunnitelmalle rungon, jota voi hyödyntää toimintasuunnitelmaa laatiessa. Linkki: Toimintasuunnitelman runko.pdf

Vaadittavat lomakkeet liitteineen lähetetään Eksoten kirjaamoon osoitteeseen:
Kirjaamo Eksote, Valto Käkelän katu 3, 1 krs, C-siipi
53130 Lappeenranta

1 Sosiaalipalvelut

 

Eksoten rekisteri
Sosiaalipalveluna tuotettavan kotipalvelun tukipalvelu
Sosiaalipalveluna tuotettavan kotipalvelun tukipalveluita ovat mm. ateria-, vaatehuolto-,  siivous-, saattaja-, sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Kotipalvelun tukipalveluiksi rinnastetaan myös muita palveluita, joita asiakas voi tarvita suoriutuakseen päivittäiseen elämäänsä kuuluvista toimista mm. vammaispalvelun henkilökohtainen apu.

Kotipalvelua ja kotipalvelun tukipalvelua voi tuottaa arvolisäverottomasti, mikäli

 • palveluntuottaja on hyväksytty Valverin tai Eksoten rekisteriin
 • palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman ja
 • palvelusopimuksen
 • palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma ja
 • vastuuhenkilö, joka vastaa palvelujen laadusta


Sosiaalipalveluna tuotettavan kotipalvelun tukipalvelutuottajan täytyy ilmoittautua Eksoten rekisteriin. Eksote hyväksyy tuottajat, ylläpitää rekisteriä, ohjaa palveluntuottajia ja valvoo toimintaa. Ilmoitus tehdään oheisella lomakkeella ja lomake liitteineen palautetaan Eksoten kirjaamoon. Lomake: Ilmoittautuminen sosiaalipalveluna tuotettavan kotipalvelun tukipalvelutuottajaksi.pdf

Aluehallintoviraston rekisteri
Ilmoituksenvarainen sosiaalipalvelu
Ilmoituksenvarainen sosiaalipalvelu on palvelua, jonka vastuuhenkilönä on sosiaalihuollon ammatillinen henkilö (esim. lähihoitaja). Palvelu edistää yksilön, perheen ja yhteisön hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Ilmoituksenvarainen toiminta ei ole ympärivuorokautista palvelua.

Ilmoituksen varaisen sosiaalipalveluntuottajan täytyy rekisteröityä aluehallintoviraston rekisteriin ennen toiminnan aloittamista ja lähettää ilmoitus vaadittavine liitteineen Eksoten kirjaamoon. Eksote tekee toiminnasta lausunnon ja lähettää  ilmoituksen aluehallintovirastoon. Aluehallintoviraston hyväksymisen jälkeen Eksote voi lisätä palveluntuottajan tiedot palveluhaku-sivustolle. Ilmoitus tehdään oheisella lomakkeella ja palautetaan liitteinen Eksoten kirjaamoon. Lomake:ilmoitus_yksityisesta_sosiaalipalvelutoiminnasta_2021pdf​

Luvanvarainen sosiaalihuollon palvelu
Luvanvaraisia sosiaalipalveluita ovat jatkuvasti tuotetut ympärivuorokautiset sosiaalipalvelut. Lupa haetaan siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella toimitaan  lähetetään alueen Aluehallintovirastoon.Linkki: Hakemus ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamiseen.pdf_2021​

Kahden tai useamman aluehallintoviraston alueella toimiva palvelutuottaja voi hakea lupaa Valviralta. Lupa on tuottajakohtainen ja se kattaa kaikki palveluntuottajan mahdollisesti eri toimintayksiköissä tuottamat ympärivuorokautiset sosiaalipalvelut.

Huom! Palveluntuottajan täytyy aina ennen toiminnan olennaista muuttamista (esim. vastuuhenkilön vaihtuminen) tai lopettamista tehdä kirjallinen ilmoitus siihen rekisteriin, johon kuuluu. 

Yksityiset sosiaalipalvelut ovat verottomia seuraavilla edellytyksillä:

 • Palveluntuottaja on Eksoten tai valtakunnallisessa palveluntuottajien (Valveri) rekisterissä.
 • Sosiaalihuolto perustuu palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen tai viranomaisen päätökseen.
 • Palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa yhteistyössä palvelu -tai muun vastaavan suunnitelman.
 • Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma

Lisätietoa sosiaalipalvelujen arvolisäverotuksesta Linkki verottajan sivulle​
Lisätietoa sosiaalipalvelujen omavalvonnasta Linkki Valviran sivulle
Linkki Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

2 Terveydenhuollon palvelut


Terveydenhuollon yksityisiä palveluntuottajia ovat itsenäiset ammatinharjoittajat tai yritysmuotoiset palveluntuottajat. Aluehallintovirastolla on pääasiallinen vastuu yksityisten terveyspalvelujen valvonnasta alueella.

 • Itsenäisellä terveydenhuollon ammatinharjoittajilla tarkoitetaan esimerkiksi toiminimellä toimivia terveydenhuollon ammattihenkilöitä, jotka tuottavat palvelua asiakkaalle. Itsenäisen ammatinharjoittajan tulee tehdä ilmoitus ennen toiminnan aloittamista aluehallintovirastolle. Linkki: Avin ohjeistus itsenäiselle ammatinharjoittajalle​​
 • Yritysmuotoisella palveluntuottajalla tulee olla aluehallintoviraston tai Valviran myöntämä lupa terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen. Linkki: Yksityiset terveydenhuollon luvat​​
 
Terveydenpalvelut ovat arvolisäverottomia palveluja.
 

 Share