Tulkkaus

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Pakolaisten ja venäjänkielisten tulkkaukset Eksoten alueella​

Valtio korvaa kunnille pakolaistaustaisten asiakkaiden osalta aiheutuneet tulkkauskulut. Näiden korvausten saamiseksi valtiolta Eksoten alueella edellytetään tulkkauslaskujen maksamista Eksoten maahanmuuttopalveluyksikön kustannuspaikalta. Lisäksi tulkin tilaajan tulee noudattaa Eksoten hankintasopimusta tulkkauspalvelujen tuottajista. Sopimus, hinnat ja yhteystiedot löytyvät Eksonetin Hankinnat-palkin alta.

 
Maahanmuuttopalvelut-yksikkö koordinoi myös Eksoten oman venäjänkielisen asioimistulkin palveluja Eksoten eri yksiköille. Lisätietoja pakolaisten tulkkausasioista ja venäjänkielisen tulkin palveluista antaa palvelusihteeri Anne Snellman, anne.snellman@eksote.fi puh. 0400 285 970.

 

​Tulkkia tilatessa tarvitset seuraavia tietoja​

 • tulkattava kieli 
 • tulkkauspäivä, kellonaika ja tulkkauksen kesto (varaa noin kaksinkertainen aika yksikieliseen keskusteluun verrattuna) 
 • tulkkauspaikka ja tarkka osoite (rappu, kerros, huone)
 • laskutusosoite viitteineen
 • tulkkia käyttävän viranomaisen nimi 
 • varaajan nimi, yksikkö ja puhelinnumero 
 • tulkattavan asiakkaan nimi
 • tulkkauksen aihe, taustatietoja tulkkauksen sisällöstä
 • tarvitaanko tulkiksi nimenomaan nais- tai miestulkki

 

Kun käytät tulkkia​

 • ​Puhuessasi kohdista puheesi asiakkaalle, puhu selkeästi ja rauhallisesti ja pidä taukoja, jotta tulkki ehtii tulkata sanomasi.
 • Etene yksi asia kerrallaan, käytä lyhyitä puheenvuoroja.
 • Vältä ammattislangia, murteita ja sanaleikkejä. 
 • Muista, että tulkki tulkkaa kaiken viranomaisen ja asiakkaan välisen keskustelun, ei lisää mitään tai jätä mitään pois, mieti tarkkaan mitä sanot.
 • Anna tulkin kysyä, mikäli hän ei ole ymmärtänyt jotakin. Hän voi myös tehdä omia tulkkausta helpottavia muistiinpanoja, jotka hävittää tulkkauksen jälkeen.
 • Tulkki ei osallistu keskusteluun vaan tekee osapuolten välisen keskustelun mahdolliseksi.  Tulkki on puolueeton ja ehdottomasti vaitiolovelvollinen.
 • Älä pyydä tulkkia suorittamaan hänen toimenkuvaansa kuulumattomia tehtäviä.
 • Jos tulkki on tulkkaamassa useamman tunnin, pidä kerran tunnissa noin 5 -10 minuutin tauko.
 • Ole täsmällinen aikataulun kanssa. Tulkki ei voi myöhästyä seuraavasta tulkkauksesta.
 • Anna tulkin tulkata rauhassa loppuun asti.
 • Käytä tulkkina ammattitulkkia, ei asiakkaan sukulaista, ystävää eikä koskaan lasta!

Tulkkauksen voi järjestää puhelintulkkauksena tai pyytämällä tulkin paikan päälle. Puhelintulkkausta suositellaan kustannussyistä käyttämään aina kun se on mahdollista.

​Tulkkauksen järjestäminen on erityisen tärkeää, jos asiakkaan kielitaidosta ei ole varmuutta ja kysymyksessä ovat asiakkaan oikeudet, taloudelliset edut tai lainmukaiset velvollisuudet. Tulkkauksen voi tilata helpottamaan myös viranomaisen työtä, vaikka asiakas ei tulkkausta katsoisikaan tarpeelliseksi.

Tulkki ei ole asiakkaan tukihenkilö, vaan toimii puolueettomana ja neutraalina viestinnän välikappaleena. Hän voi kuitenkin tuoda esiin myös kulttuuriin liittyviä seikkoja epäselvyyksien ehkäisemiseksi.
 
Tulkkauksen voi järjestää puhelintulkkauksena tai pyytämällä tulkin paikan päälle. Puhelintulkkausta suositellaan kustannussyistä käyttämään aina kun se on mahdollista.
 
Tulkkauksesta aiheutuvat kulut hoitaa pääasiassa tulkin tilaaja eli viranomainen, koska lain mukaan viranomainen on velvollinen järjestämään tulkkauksen tarvittaessa. 

​Tulkkipalveluista ja niihin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään eri laeissa. Niissä määritellään kenelle ja milloin tulkkipalveluita tulee järjestää. Tulkitsemisesta säädetään mm. ulkomaalaislaissa (2004/301)​laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812)​, laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (1992/785)​ sekä laissa kotoutumisen edistämisestä (2010/1386). ​Share