Toimeentulotuen määräytyminen

​​​​​​​​​
Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, joka on tarkoitettu tilanteisiin, joissa henkilö ei voi saada toimeentuloaan ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, muista tuloistaan tai varoistaan tai häneen nähden elatusvelvolliselta henkilöltä tai muulla tavalla. Elatusvelvollisuus koskee puolisoa ja alaikäisiä lapsia.
  
Toimeentulotuen määrä on toimeentulotukilain mukaan määriteltyjen menojen ja käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotus. Toimeentulotuen suuruus määritellään Kelassa laadittavalla perustoimeentulotukilaskelmalla. 

​Täydentävä toimeentulotuki


Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää henkilön tai perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Tällaisina voidaan pitää esim. pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä erityisiä tarpeita.

Ehkäisevä toimeentulotuki


Ehkäisevän toimeentulotuen avulla pyritään edistämään hakijan ja hänen perheensä sosiaalista turvallisuutta ja omatoimisuutta sekä ehkäisemään syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Ehkäisevä toimeentulotuki on sosiaalityön työväline ja tuen myöntäminen edellyttää asiakassuunnitelman laatimista. Tavoitteena on, että tuen myönteiset vaikutukset asiakkaan elämässä ovat mahdollisimman kestäviä.
Täydentävän ja ehkäisevän tuen myöntämiseen liittyy aina sosiaalityön yksilöllinen harkinta​.


Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätös ja maksatus


Toimeentulotukipäätös annetaan aina kirjallisesti viranhaltijapäätöksenä. Myönnetty toimeentulotuki maksetaan asiakkaan tilille tai erityisestä syystä laskuttajalle​. 


Muutoksenhaku 


Jos toimeentulotuen hakija on tyytymätön tehtyyn toimeentulotukipäätökseen, hänellä on oikeus saattaa se Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin yksilöasioiden jaoston käsiteltäväksi. Muutoksenhausta on tarkemmat ohjeet asiakkaalle lähetetyssä päätöksessä.

Takaisinperintä


Toimeentulotuki voidaan periä takaisin
  • jos hakijalla on tuloja/varoja tai oikeus elatusta turvaavaan etuuteen, mutta ne eivät ole tukea myönnettäessä hänen käytettävissään tai
  • jos hän on tahallaan laiminlyönyt velvollisuuden pitää huolta omasta elatuksestaan tai
  • tuen myöntäminen on aiheutunut lakkoon osallistumisesta tai
  • tuen saajan elatusvelvollinen on tahallaan laiminlyönyt elatusvelvollisuutensa
  • tuen myöntäminen on perustunut tahallaan annettuihin erehdyttäviin tietoihin

​​Share