Hyvä mieli ja mielenterveyden edistäminen

​​

Hyvä mieli! – Etelä-Karjalan mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa 2020–2022 hanke

Kansallinen mielenterveysstrategia 2020–2030 toimeenpannaan Hyvä Mieli -hankkeessa. Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa mielenterveysosaamista ja tietoisuutta Etelä-Karjalan alueen kunnissa. Tavoitteena on lisätä alueen väestön mielen hyvinvointia, vahvistaa kuntien sekä ammattilaisten mielenterveysosaamista ja kuntien ymmärrystä päätöksenteon hyvinvointivaikutuksista. Hankkeessa osatoteuttaja on MIELI Etelä-Karjalan mielenterveys ry. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö.

Hyvä mieli! – Etelä-Karjalan mielenterveys-osaamisen vahvistaminen.pdf

 

Mielenterveys on olennainen osa terveyttä. WHO:n (2001) määritelmän mukaan ”mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä sekä kohtaamaan ja selviytymään elämään kuuluvien normaalien haasteiden kanssa sekä kykenee työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan”. Mielen hyvinvoinnin huomiointi on avainasemassa ennalta ehkäisevässä ja terveyttä edistävässä työssä.  

Mielenterveys on tärkeä voimavara ja ilman riittävää mielenterveyttä elämä näyttäytyy haasteellisena. Mielenterveys ei ole vain sairauden puuttumista. Mielenterveystaidot ovat kansalaistaitoja, joita voi oppia ja harjoittaa elämän ajan. Mielenterveyttä voi kartuttaa ja vaalia samoin kuin fyysistä terveyttä. (Peltoniemi & Hannukkala, 2013.)

Hyvä mielenterveys on hyvinvoinnin perusta, se lisää elämänlaatua ja edistää hyvinvointia. Mielen hyvinvointiin vaikuttaa kokonaisvaltainen hyvinvointi. Sen eteen voi tehdä paljon itse muun muassa edistämällä terveitä elämäntapoja: fyysisellä aktiivisuudella ja säännöllisellä liikunnalla, terveellä ruokavaliolla, riittävällä levolla ja unella. Myös sosiaaliset suhteet, kuten ihmissuhteet, osallisuus ja mielekäs tekeminen ovat tärkeitä tekijöitä mielen hyvinvoinnille.  (THL, 2021; Mieli Suomen Mielenterveys ry.)

MIELENTERVEYSTALO on Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) tuottama verkkopalvelu ja kaikille avoin. Sieltä löydät tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita, oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja.  Mielenterveystalossa on myös nettiterapiaa, jonne pääsee lääkärin lähetteellä ympäri Suomen. Voit halutessa arvioida vointiasi: Itsearviointi (mielenterveystalo.fi)  Omahoidot:  Omahoito (mielenterveystalo.fi)

Mielenterveystalo.fi
 

OMAOLO – täältä löydät sosiaali- ja terveyspalvelut, nopeasti ja esteettömästi, ympäri vuorokauden – vaikka kotisohvalta käsin! Omaolo antaa itsehoito-ohjeita ja tarvittaessa ohjaa eteenpäin palveluissa. Omaolon antamat toimintasuositukset perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja kansallisesti yhteisesti sovittuihin kriteereihin. Omaolossa voit täyttää terveystarkastuksen ja tehdä erilaisia hyvinvointivalemnnuksia.

MIELI Ry: Suomen Mielenterveys ry:n perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy.  Täältä löytyy monenlaista materiaalia mielen asioihin liittyen.

Zekki on tarkoitettu nuorille 15- 25- vuotiaille. Voit selvittää 10 kysymyksen kautta miten sinulla menee sekä saat yhteenvedon, joka auttaa sinua pohtimaan tulevaisuuttasi.


​Mielenterveystaidot Mielen Hyvinvoinnin tukena -salkku

Salkku on kaikille tarkoitettu lyhyt tietopaketti mielen hyvinvoinnista. Sen tarkoituksena on antaa tietoa ja tukea sekä valmiuksia omasta mielenhyvinvoinnista huolehtimiseen. Salkku jakautuu viiteen teemaan. Ensimmäinen teema käsittelee mielenterveyden perustaa. Tässä osiossa kuvataan elintapojen merkitystä mielenterveyteen. Toinen teema salkusta kuvaa tunnetaitoja, jossa käsitellään tunteita ja tietoisuustaitoja. Salkun kolmas teema kuvaa ihmissuhdetaitoja. Osio pitää sisällään tietoa vuorovaikutuksesta ja sosiaalisista taidoista. Neljäs teema käsittelee elämänhallintataitoja ja ihmisen kykyä käsitellä elämässä vastaan tulevia haasteita. Mielen hyvinvointitaidot ovat salkun viides teema, jossa kuvataan mielen hyvinvoinnin ylläpitämistä. Mielenterveystaito on oman toiminnan ymmärtämistä: miten voin itse vaikuttaa omaan olooni.

Alla on itseapuohjelma -sivustoja, joista löydät tietoa ja saat tukea oman mielen hyvinvoinnin asioissa. Salkun eri osioiden sisältöä täydentävät linkit, lyhyet videoklipit ja konkreettiset harjoitukset.

​​​Mies ja nainen koiran kanssa lenkillä

1. Mielenterveyden perusta​​​

​​Ravit​semus, uni, liikunta


​​Nainen hymyilee vaahteranlehtien lomassa

2. Hyvinvointia mielen taidoista​​​

Tunne- ja tietoisuustaidot, itsemyötätunto

​​ ​
​​Poika nojaa seinään puun alla

Ihmissuhdetaidot​​​

Sosiaalisuus, yksinäisyys (esim. paniikkihäiriö, perhesuhteet)

​​​ ​
​​Nainen puhuu puhelimeen huolestuneen näköisenä

Elämänhallintataidot​​​

​​Kriisi, suru


​​Nainen hymyilee nojaten kämmenillä poskiinsa

Hyvän mielen taidot​​​

​​Keho ja mieli, arvot


 Share