Järjestöavustukset

Eksoten myöntämät avustukset yhdistyksille ja järjestöille

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) myöntää avustuksia määrärahojen puitteissa sellaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestöjen ja yhdistysten sekä maakunnallisten järjestöjen ja yhdistysten toimintoihin, jotka edistävät Eksoten ja järjestötoimijoiden välistä yhteistyötä ja toteuttavat Eksoten visiota ”Toimintakykyisenä kotona, arjessa ja elämässä”.

Avustusta saavan toiminnan tulee
1) kohdistua eteläkarjalaisten ihmisten hyvinvoinnin, toimintakyvyn, terveyden – ja turvallisuuden edistämiseen
2) toteuttaa Etelä-Karjalan maakunnallisen hyvinvointisuunnitelman 2021 -2025 strategisia tavoitteita: terveelliset elintavat, mielen hyvinvointi ja työllisyys
3) kohdistua koko Etelä-Karjalan alueelle ja mahdollistaa mahdollisimman monen osallistuminen toimintaan
4) olla päihteetön ja savuton
5) edistää aktiivisuutta, omatoimisuutta ja yhteisvastuuta
6) ehkäistä eteläkarjalaisten ihmisten syrjäytymistä yhteiskunnasta


Avustusta saavan toiminnan on kohdistuttava lisäksi johonkin seuraavista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeisistä haasteista
a) mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä päihdetyö
b) terveellisten elintapojen ja toiminta -ja työkunnon ylläpitäminen
c) osallisuuden vahvistaminen ja yksinäisyyden väheneminen
d) tapaturmien, väkivallan ja turvattomuuden ehkäiseminen
e) hyvinvoinnin edistäminen

Avustuksen myöntäminen

Avustusten myöntäminen perustuu tarkoituksenmukaisuus- ja tarveharkintaan, vaikutusten arviointiin ja siihen, että toiminta on Eksoten strategian mukaista. Päätöstä tehtäessä otetaan huomioon hakijan muualta saamat avustukset, sillä avustus on aina osarahoitusta. Avustuksia myönnetään vain, jos hakijan toiminta- ja rahoitussuunnitelmat sekä toimintaperiaatteet ovat sellaiset, että Eksote voi ne hyväksyä. Avustusta hakevan järjestön tai yhdistyksen toiminnasta tulee olla näyttöä vähintään yhden (1) vuoden ajalta. Avustuksen käytöstä yhdistys raportoi Eksotelle toimintavuoden lopussa.

Esteet avustuksen myöntämiselle

Avustusta ei voida myöntää järjestöjen toimipisteen kuluihin esim. järjestöjen tilavuokriin tai sellaiseen yhdistyksen / järjestön toimintaan ja hankkeisiin, jotka edellyttävät vakiintuneen toiminnan rahoittamista Eksoten vuosittaisessa talousarviossa.
Avustuksella ei saa olla kilpailua vääristäviä vaikutuksia yritystoimintaan. Avustuksen
ulkopuolelle rajataan se järjestön tai yhdistyksen toiminta, jota Eksote tai Etelä-Karjalan kunnat ovat kilpailuttaneet ja/tai ostaneet hakijalta. Mikäli yhdistys/järjestö saa jo avustusta samaan toimintaan joltakin Etelä-Karjalan kunnalta, Eksote ei myönnä avustusta.

Avustuksen palauttaminen ja takaisinperintä

Mikäli maksettua avustusta ei voida käyttää myönnettyyn tarkoitukseen toimintavuoden
aikana, hakijan on palautettava maksettu avustus tai sen osa Eksotelle. Avustu myönnetään ehdoin, että avustus voidaan vaatia palautettavaksi, jos varoja käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai suunniteltua toimintaa ei voida järjestää (esim. koronaepidemia). Palauttamista voidaan vaatia myös, jos avustuksen saaja on antanut virheellistä tai harhaanjohtavia tietoja tai jos avustuksen käyttötarkoitus tai ilmoitettu laajuus on olennaisesti muuttunut avustusta koskevissa asioissa.

Avustuksen hakeminen ja myöntäminen

Avustuksia myönnetään kerran vuodessa. Haku vuoden 2022 avustuksille järjestetään
lokakuun 2021 loppuun mennessä. Määräaikaan mennessä saapuneiden hakemusten osalta toimitusjohtaja päättää myönnettävistä avustuksista. Päätös avustusten myöntämisestä toimitetaan hakulomakkeessa nimetylle yhteyshenkilölle vuoden 2021 loppuun mennessä sähköpostitse.

Hakuaika päättyy 31.10.2021 klo 24:00. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Haku toteutetaan sähköisellä hakulomakkeella HAKULOMAKE

Lisätietoja:
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päällikkö: Aija Rautio, aija.rautio@eksote.fi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija: Minna Piirainen, minna.piirainen@eksote.fi
 
 

​​Share