Ehkäisevä päihdetyö

​​​​Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan vaikuttamalla:

  • ​Päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin
  • Päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja riskitekijöihin
  • Päihteiden käyttötapoihin, saatavuuteen, tarjontaan ja haittoihin.


​Valtiolla ja kunnilla on lakiin perustuva velvollisuus tuottaa rakenteet, jotka mahdollistavat ehkäisevän päihdetyön tekemisen. Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) laitos vastaa valtakunnallisesti ehkäisevän päihdetyön koordinoinnista ja ohjauksesta. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015 . THL:n koordinoima Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma tukee kuntia ja alueita lakisääteisessä työssä. Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma​

Toiminta ehkäisevässä päihde​työssä


Ehkäisevää päihdetyötä tekevät viranomaiset, järjestöt, yritykset ja yhteisöt. Työtä tehdään osana kunnan sosia​ali- ja terveyspalveluja, kouluissa, nuorisotoiminnassa ja muussa vapaa-ajantoiminnassa. Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan moniammatillisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

Ehkäisevän päihdetyön painopistealueet Eksotessa ovat:

  • ​Pakka - toimintamallin mukainen ehkäisevän päihdetyön kehittäminen
  • Alaikäisten päihdekokeilujen väheneminen ja päihteidenkäytön aloitusiän myöhästyminen
  • Aikuisten tupakointi vähenee
  • Työikäisten ja ikäihmisten päihteettömyyden tukeminen ja päihdehaittojen vähentäminen
  • ​Päihderiskeistä tiedottaminen ja päihteidenkäyttöön liittyviin asenteisiin vaikuttaminen, päihteidenkäytön vähentäminen.

 

​​​ 2019 TOIMINTAKERTOMUS EPT.pdf

Ota kantaa - päihdetilannekysely 2018


Ota kantaa päihdetilannekysely toteutettiin Etelä-Karjalassa marraskuussa 2018. Kysely on osa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen PAKKA - toimintamallia. Kyselyyn vastanneiden mielestä päihdehaittojen ehkäisyssä tulisi kiinnittää enemmän huomiota varhaiseen puuttumiseen ja puheeksi ottamiseen, päihteistä ja päihdehaitoista avoimeen tiedottamiseen kaikille ikäryhmille sekä päihdepalveluiden oikea-aikaiseen saatavuuteen, etenkin alaikäisten sekä ikääntyneiden kohdalla. Vastaajat toivoivat, että tietoja päihteistä ja niiden haitoista annettaisiin lapsille ja nuorille riittävän varhaisessa vaiheessa. Päihdehaittojen ehkäisyssä korostettiin myös vanhempien vastuuta ja kotona puuttumisen tärkeyttä. 

Ota kantaa - päihdetilannekysely 2018.pdf

Pakka: - materiaalia​

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet​ (THL)

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry​

Tipaton tammikuu 2020

Tipaton blogi.pdf

 Share