Työntekijöiden tarinoita

​​

Vapaus tehdä työnsä hyvin


Luotamme osaajiimme. Luottamus näkyy vastuuna, mutta myös vapautena toteuttaa työtään ja kehittää ammattitaitoaan. Arvostamme oma-aloitteisuutta ja kannustamme työntekijöitämme kouluttautumaan.

”Eksotessa on hyvät mahdollisuudet tehdä työtä monipuolisesti hoitajana”

Kerttu, sairaanhoitaja

 
1. Miten tulit alun perin Eksoteen töihin?

Tulin Etelä-Karjalaan 1999 ja tein monenlaisia sijaisuuksia tällä alueella. Olen tehnyt terveydenhoitajan työkentästä kaikkea kotisairaanhoidosta lastenneuvolaan, myös työterveyshoitajan töitä, koska olen hankkinut erikoistumiskoulutuksen tähän. Sain vakituisen toimen aluksi Lappeenrannan kaupungilta ja vaihdoin vakituiseen toimeen kotikuntaani Taipalsaaren terveysasemalle 2006, kun siellä avautui paikka minulle. Siirryin Eksoteen ns. vanhana työntekijänä 2010, kun Eksote perustettiin. 
 
2. Voisitko kertoa mitä teet Eksotessa?

Olen toiminut Armilan terveysasemalla lokakuusta 2012 lähtien, kun valmistuin lääkkeenmääräämiskoulutuksesta. Toimin sairaanhoitajan toimessa. Työtehtäväni jakautuvat kahteen päivystyspäivään ja kolmeen vastaanottopäivään. Vastaanotolla hoidetaan kroonisia sairauksia kuten diabetes ja verenpainetauti. Vastaanottotyö on kokonaisvaltaista potilaan terveydentilan tutkimista, johon kuuluu myös tärkeänä osana terveyden edistäminen ja omahoidon ohjaus. Vastaanottotyössä voin uudistaa reseptejä erilaisissa kroonisissa sairauksissa, kun potilas on vastaanottokäynnillä ja potilaan hoito tasapainossa. Olen erikoistunut diabeteshoitotyöhön erilaisten kurssien ja koulutusten kautta. Työtehtäviini kuuluu myös insuliinin aloitusten ohjaaminen. Päivystystyössä potilailla on monenlaisia vaivoja, mutta tyypillisimpiä ovat erilaiset ylähengitystieinfektiot. Voin määrätä lääkkeitä vaikuttavan aineen mukaan rähmiviin silmätulehduksiin, angiinaan ja virtsatieinfektioihin. Lääkkeenmääräämiskoulutus on antanut työhön uuden ulottuvuuden. Työ on entistä mielenkiintoisempaa ja myös haastavampaa kuin aiemmin. Koulutus on antanut myös lisävalmiuksia potilaan tutkimiseen. 
 
3. Mitä voisit kertoa mahdollisille tuleville kollegoille Eksotesta?

Eksotessa on hyvät mahdollisuudet tehdä työtä monipuolisesti hoitajana ja kehittää omaa ammattitaitoaan. Terveysasemilla on lääkäri-hoitaja - työparimalli, joka on toiminut mielestäni hyvin. Hoitajien lääkkeenmääräämiskoulutukseen on erityisesti panostettu, ja kohta on valmistumassa uusi koulutettu ryhmä. Koulutus on ollut hoitajille ilmainen, mikä on hieno asia!​
 

”Verkostoituminen ja yhdessä kehittäminen ovat työn suola”

Sari, fysioterapeutti

 
1. Miten tulit alun perin Eksoteen töihin?

Tulin perusopintojeni aikana työharjoitteluun keskussairaalaan. Sen jälkeen tein lukuisia sijaisuuksia ympäri taloa. Fysioterapeutin toimen sain 2009 fysiatrian poliklinikalta, ja kuntoutuspoliklinikalla työskentelin työfysioterapeutin roolissa. Olen työskennellyt myös Armilan sairaalan alaselkävastaanotolla sekä Lemin terveysasemalla, nykyisellä hyvinvointiasemalla. 
 
2. Voisitko kertoa meille mitä teet Eksotessa?

Työkiertoon lähdin reilu vuosi sitten Savitaipaleen terveysasemalle. Se avarsi ja toi uusia haasteita. Teen asiantuntijafysioterapeutin työtä Savitaipaleella ainoana fysioterapeuttina ja teen Lemin vastaanottoja kaksi kertaa viikossa. Työhöni kuuluu eniten tules-potilaita, mutta pienellä terveysasemalla on laaja kirjo eri-ikäisiä potilaita, ja kaikenlaisia diagnooseja tulee vastaan. Teen moniammatillista tiivistä yhteistyötä, ja se toimii loistavasti hoitajien ja lääkärien kanssa. Perusideana työssäni on tutkia, ohjata ja antaa itsehoito-ohjeita toimintakyvyn ylläpysymiseksi ja parantamiseksi kunkin potilaan yksilöllisellä tavoitteella hänen omaa elämäntilannettaan tukien. Kivunhoito, kannustaminen ja omasta kunnosta huolehtimiseen herättely on olennainen osa työtäni.
 
3. Mitä voisit kertoa mahdollisille tuleville kollegoille Eksotesta?
Eksotessa on suuret mahdollisuudet kehittyä ammatissa ja saada vastuuta oman työn kehittämisessä. On tärkeää olla avoimella mielellä, oppia kaikista mahdollisuuksista ja hyödyntää konkareiden tieto-taitoa, mutta myös ottaa käyttöön uusia tutkittuja menetelmiä ja mahdollisuuksia oman työn kehittämiseen. Yhteistyötaidot ovat tärkeitä ja kollegoiden kanssa verkostoituminen ja yhdessä kehittäminen ovat työn suola. ​

”Käytännönläheinen ravitsemusneuvonta motivoi”

Suvi, kotitalous- ja ravitsemusneuvoja 

 
1. Miten tulit alun perin Eksoteen töihin?

Valmistuin kotitalousopettajaksi Joensuun yliopistosta reilut kymmenen vuotta sitten. Pian valmistumiseni jälkeen sain töitä Lappeenrannan kaupungin kotitalousneuvojana. Toiminta oli luontevaa siirtää osaksi Eksotea, koska yksikkömme kuului hallinnollisesti terveyspalveluihin ja yhteistyöverkosto siellä oli laaja ja toimiva.
 
2. Voisitko kertoa meille mitä teet Eksotessa?

Työhöni kuuluu muun muassa ennaltaehkäisevään ravitsemusneuvontaan liittyvien kurssien ja luentojen suunnittelua ja toteuttamista. Yhteydenottoja tulee myös Eksoten ulkopuolelta – mikä tahansa taho, kuten yhdistys, voi tilata minulta terveelliseen ruokaan ja ravitsemukseen liittyviä kursseja. Porukassa saa vertaistukea, jolla on motivoiva vaikutus. Opastan asiakkaita myös henkilökohtaisesti esimerkiksi elintarvikkeiden valinnassa ja ruoanvalmistuksen ongelmissa, kun haasteena on vaikkapa painonhallinta tai ruokavalion viilaaminen sydänystävällisemmäksi. Samaisissa kysymyksissä myös Eksoten omat työntekijät voivat ottaa minuun yhteyttä asiakastyössään.
 
3. Mitä voisit kertoa mahdollisille tuleville kollegoille Eksotesta?

Eksote tarjoaa mielenkiintoisen toimintaympäristön, jossa on paljon mahdollisuuksia moniammatilliseen yhteistyöhön. On hienoa, että matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviä palveluja korostetaan Eksoten strategiassa. Tällaisessa organisaatiossa on motivoivaa työskennellä ruoan ja ravitsemuksen parissa, koska niiden merkitys terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä on saanut  viime aikoina kasvavaa huomiota. 

"Muistikoordinaattorin työ on mielekästä"

Marita, muistikoordinaattori


1. Miten tulit alun perin Eksoteen töihin?

Olen työskennellyt osittain muistihoitajana ja osittain osastotyössä Eksotella  Parikkalan kunnassa vuodesta 2000. Olen aiemmalta koulutukseltani lähihoitaja ja kouluttauduin ensin muistihoitajaksi ja sitten muistikoordinaattoriksi työn ohessa. Kiinnostukseni muistitoimintaan ja lääkkeettömään hoitoon alkoi kehittyä jo 90-luvulla, kun Saarella perustettiin uutta yksikköä. Pääsimme vaikuttamaan hoidon fyysiseen ympäristöön, kuten värimaailmaan. Vuosien mittaan toimintaa alueellamme on kehitetty paljon.

2. Voisitko kertoa meille mitä teet Eksotessa?

Työssäni koordinoin muistisairaiden hoitoa ja seuraan lääkärin muistisairaiksi diagnosoimien potilaiden tilannetta yhteistyössä potilaiden ja perheiden kanssa. Työpäivääni sisältyy muistitestauksia, kotikäyntejä ja puhelinkeskusteluja. Teen tiivistä yhteistyötä kotihoidon hoitajien, fysioterapeutin, palveluohjaajan, terveyskeskuksen hoitajien ja lääkäreiden sekä Armilan muistipoliklinikan väen kanssa.

3. Mitä voisit kertoa mahdollisille tuleville kollegoille Eksotesta?

Parasta muistikoordinaattorin työssä on itsenäisyys ja mahdollisuus itse suunnitella työpäivät. Työ on monipuolista. Siinä saa tehdä yhteistyötä eri alan ammattilaisten kanssa. Uusia asioita, kuten uusia testausmenetelmiä, tulee koko ajan. Olemme saaneet paljon positiivista palautetta. Parikkala on pienenä kuntana ollut edelläkävijä, ja Eksotessa työhön on kannustettu. Työnantaja on mahdollistanut koulutuksen, tilat ja ajan tälle työlle.

“Antoisinta työssäni ovatkin juuri ihmiset”

Miika, sijaishuollon ohjaaja

 
1. Miten tulit alun perin Eksoteen töihin?

Olin sijaisena vastaanottokodilla sosiaalipäivystyksessä, joka kuului Eksoteen. Hain tätä paikkaa kun kuulin se olevan avoimena. Olin hakenut tähän toimeen jo aiemmin. Ensimmäisellä kerralla en tullut valituksi, mutta toisella kerralla tärppäsi. Silloinen tunnetila oli varsin upea, uusi toimenkuva oli varsin kiinnostava ja haasteellinen.
 
2. Voisitko kertoa meille mitä teet Eksotessa?

Toimin lastensuojelun alla sijaishuollon ohjaajana. Päävastuullani on lastensuojelun tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan organisointi kokonaisuudessaan, koko Eksoten alueella. Haasteellisin osa työstä on uusien tukiperheiden ja tukihenkilöiden rekrytointi. Kaikki uudet tulokkaat saavat perusvalmennuksen ennen tukisuhteen aloittamista. Antoisinta työssäni onkin juuri ihmiset, saan kuulla monenlaisia elämäntarinoita ja tutustua näin tukea tarvitsevien ja tukea tarjoavien ihmisten kanssa. Eksote on alueellisesti melko laaja, mutta paikasta ja tilanteesta riippumatta törmää lähes aina iloiseen ja välittömään eteläkarjalaiseen luonteeseen, jossa avoimuutta ja avointa vuorovaikutusta ei juuri säästellä.
 
3. Mitä voisit kertoa mahdollisille tuleville kollegoille Eksotesta?

Eksote on iso organisaatio, jossa ei ole jääty ”laakereille lepäämään”. Eksote on monessa suhteessa edelläkävijä. Käytännön työskentelyssä tämä näkyy uusien ajattelu- ja toimintamallien kautta. Itse olen aina pitänyt työssä uuden luomisesta ja haasteista, tämän kautta saa päivitettyä ja laajennettua myös omaa ammattitaitoa. Ensisijaisesti Eksoten voimavara ja vahvuus tulevat mielestäni työntekijöiden kautta. Share